Politinė reklama

Politinės reklamos įkainiai 2012 metams
Dokumentų pateikimas VRK 
Rekomendacijos dėl politinės reklamos (PDF)
VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

Politinės reklamos skleidimą reglamentuoja Seimo rinkimų ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymai.

Politinė reklama – valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.

Išorinė politinė reklama suprantama kaip vaizdo ar garso priemonėmis viešai skleidžiama politinė reklama. Išorine politine reklama taip pat laikoma politinė reklama, skelbiama viešose vietose, pastatuose, transporto priemonėse.

Politinės kampanijos laikotarpiu (nuo 2012 m. balandžio 11 d.):
  • viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas. Viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai iki kiekvienų metų sausio 1 dienos VRK pateikia politinės kampanijos laikotarpiu taikytinus politinės reklamos įkainius ir sąlygas, o šie ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios gali būti pakeisti su Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimu. VRK įkainius nedelsdama paskelbia savo interneto tinklalapyje.
  • politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.  Politinė reklama, politinės kampanijos laikotarpiu nepažymėta pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama. Už jos skleidimą taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė. Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija). 

Dokumentų pateikimas VRK

  • Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos teikiamos du kartus (tris kartus – jeigu vyksta pakartotinis balsavimas): likus 10 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos (likus 5 dienoms – jeigu vyksta pakartotinis balsavimas) ir ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo dienos, tai yra iki 2012 m. spalio 4 d. ir lapkričio 15 d. (jei vyks pakartotinis balsavimas iki spalio 23 d. ir lapkričio 29 d.).  

Politinės reklamos įkainiai 2012 metams

Rekomendacijos dėl politinės reklamos (PDF)

VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą