Politinė reklama

Politinės reklamos skleidimą reglamentuoja Savivaldybių tarybų rinkimų ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymai.

Politinė reklama – valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.

Išorinė politinė reklama suprantama kaip vaizdo ar garso priemonėmis viešai skleidžiama politinė reklama. Išorine politine reklama taip pat laikoma politinė reklama, skelbiama viešose vietose, pastatuose, transporto priemonėse.

Politinės kampanijos laikotarpiu (nuo 2010 m. lapkričio 3 d.) viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas. Viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai iki kiekvienų metų sausio 1 dienos Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikia politinės kampanijos laikotarpiu taikytinus politinės reklamos įkainius ir sąlygas, o šie ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios gali būti pakeisti su Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimu. Vyriausioji rinkimų komisija įkainius nedelsdama paskelbia Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje. 
Politinės reklamos įkainių ir sąlygų deklaravimas.
Deklaruoti politinės reklamos įkainiai (2010 metams).

Dokumentų pateikimas VRK.

Politinė reklama turi būti pažymėta

Politinės kampanijos laikotarpiu (nuo 2010 m. lapkričio 3 d.) politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.  Politinė reklama, politinės kampanijos laikotarpiu nepažymėta pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama. Už jos skleidimą taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.
Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašas (jo pakeitimas).

VRK rekomendacijos dėl politinės reklamos.

Dėl išorinės politinės reklamos skleidimo. Atsakymai į dažniausiai pateikiamus klausimus