Politinė reklama

Politinės reklamos skleidimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkimų įstatymai ir Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas. Politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.

Politinės kampanijos laikotarpiu:

  • iki rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus VRK ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas VRK nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje. Paskelbti politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti teikiami, keičiami prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios politinei reklamai taikytini įkainiai į sąlygos gali būti keičiami VRK nustatyta tvarka, atnaujinti įkainiai galioja tik būsimoms politinėms kampanijoms. 
  • pateikti politinės reklamos įkainiai ir sąlygos taikomi:
    1. tik politinėms kampanijoms, prasidedančioms ne anksčiau kaip kitą dieną po politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo, visais atvejais;
    2. vykstančiai politinei kampanijai, jeigu politinės reklamos įkainiai ir sąlygos buvo pateikti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo ir viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nebuvo pateikęs politinės reklamos įkainių ir sąlygų iki politinės kampanijos pradžios. Tokiu atveju viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas gali skleisti politinę reklamą ne anksčiau kaip kitą dieną nuo politinės reklamos įkainių ir sąlygų paskelbimo VRK interneto svetainėje.
Draudžiama skleisti politinę reklamą:
  • pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje;
  • jeigu jos paskleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.
Be šių apribojimų, rinkimų (referendumo) agitacijos kampanijos etapu draudžiama skleisti politinę reklamą:
  • neatlygintinai, išskyrus diskusijų laidas;
  • per televiziją, išskyrus diskusijų laidas ir ne trumpesnius kaip 30 sekundžių agitacinius siužetus, kuriuose politinės kampanijos dalyvis informuoja apie politinę programą arba kalba aktualiais visuomenei klausimais.
 
 

Politinės reklamos įkainių ir sąlygų pateikimas VRK

VRK pateikti politinės reklamos įkainiai ir sąlygos: