Politinės kampanijos dalyvių registravimas

Kodėl reikia registruotis politinės kampanijos dalyviu?

1) Kelti kandidatus ar išsikelti kandidatu galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 

Registravimas politinės kampanijos dalyviu negarantuoja kandidato registravimo. Kandidatų kėlimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas.

2) Tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto svetainėje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti asmenys (politinės partijos ir kandidatai) gali priimti aukas ir įgyti turtines prievoles dėl išlaidų politinei kampanijai.

3. Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Rinkimų užstatas nelaikomas politinės kampanijos išlaidomis, todėl mokamas iš asmeninių ar politinės partijos lėšų.

Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą nuo 579 iki 5 792 Eur.

Kada galima registruotis politinės kampanijos dalyviu?

2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvius VRK registruoja nuo 2016 m. balandžio 9 d. iki 2016 m. liepos 16 d. 

Kas privalo registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu?

1)   politinė partija, ketinanti dalyvauti rinkimuose. Tik užsiregistravusios savarankiškomis politinės kampanijos dalyvėmis partijos gali kelti kandidatų sąrašus daugiamandatėje apygardoje;

2)   išsikėlęs kandidatas (pretendentas);
3)   vienmandatėje rinkimų apygardoje politinės partijos iškeltas kandidatas gali būti registruojamas savarankišku arba atstovaujamuoju politinės kampanijos dalyviu.

Ką reikia padaryti prieš registruojantis PK dalyviu?
 
1) Banke atidaryti naują banko sąskaitą politinės partijos ar kandidato vardu;
2) Sudaryti sutartį su politinės kampanijos iždininku.
 
Politinės kampanijos dalyvio iždininkas
 

Politinės kampanijos iždininkas – fizinis asmuo, veikiantis savarankiško politinės kampanijos dalyvio vardu ir interesais turto patikėjimo sutarties pagrindu ir turintis įstatymo nustatytas teises ir pareigas.

Būti politinės kampanijos iždininku turi teisę Lietuvos Respublikos pilietis arba nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvių iždininku negali būti:

1) pretendentas ar kandidatas;
2) rinkimų komisijos narys;
3) savarankiško politinės kampanijos dalyvio patikrinimą atliekantis auditorius;
4) fizinis asmuo, teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo nuosprendį.

VRK yra parengusi programinę įrangą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio, politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pildymui. Ranka užpildytų ar kitu būdu atspausdintų ataskaitų VRK nepriima. Todėl iždininkas turi gebėti dirbti kompiuteriu.

 
Politinės kampanijos iždininko pareigos:
 

1) pildo ir pasirašo aukų lapus, politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, politinės kampanijos finansavimo ataskaitą;
2) PKFFK įstatymo ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka tvarko ir saugo politinės kampanijos apskaitos dokumentus;
3) per 10 darbo dienų VRK interneto svetainėje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas ir sudarytas politinės kampanijos sutartis;
4) kontroliuoja politinės kampanijos išlaidas ir prižiūri, kad jos neviršytų limitų;
5) PKFFK įstatyme nurodytais terminais pateikia VRK politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
6) PKFFK įstatyme nurodytais terminais VRK pateikia su audito įmone sudarytos politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties nuorašą, jeigu politinės kampanijos dalyvis, per politinę kampaniją gavo didesnę kaip 70 VMDU, tai yra 52 990 Eur dydžio pajamų sumą, ir auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų;
7) vykdo kitas PKFFK įstatyme nustatytas pareigas. 

 
Iždininko atsakomybė
 

Iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui už aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, už išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, kitokius politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimus (pagal ATPK 207(10)) gali būti surašomas administracinio teisės pažeidimų protokolas. Išvardyti pažeidimai iždininkui užtraukia baudą nuo 28 iki 2 896 Eur. Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už aukščiau numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo 868 iki 4 344 Eur.
Duomenų arba dokumentų nepateikimas (pagal ATPK 207(13)) pažeidžiant PKFFK įstatymo reikalavimus, kai tai padaro politinės kampanijos dalyvis ar politinės kampanijos iždininkas, užtraukia baudą politinės kampanijos dalyviui ar politinės kampanijos iždininkui nuo 144 iki 579 Eur.

 
Kokius dokumentus reikia pateikti norint registruotis politinės kampanijos dalyviu?
 
Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo tvarką reglamentuoja PKFFK įstatymo 5 straipsnis ir 2013 m. gruodžio 20 d. VRK sprendimu Nr. Sp-158 patvirtintas Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas.
 
Dokumentų formas, reikalingas registruojantis, rasite VRK interneto svetainėje.
 
Vyriausiosios rinkimų komisijos adresas:
Gynėjų 8, 01109 Vilnius
 
Darbo laikas:
I-IV: 8:00-12:00, 12:45-17:00
V: 8:00-12:00, 12:45-15:45