Politinės kampanijos dalyvių registravimas

Kodėl reikia registruotis politinės kampanijos dalyviu?

1. Kelti kandidatus, kandidatų sąrašus ar keltis kandidatu galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 

Registravimas politinės kampanijos dalyvių negarantuoja kandidato ar kandidatų sąrašo registravimo. Kandidatų kėlimą reglamentuoja Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas.

2. Tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto tinklalapyje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti asmenys (partijos, rinkimų komitetai, kandidatai į merus) gali priimti aukas, įgyti turtines prievoles dėl išlaidų politinei kampanijai.

3. Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Rinkimų užstatas nelaikomas politinės kampanijos išlaidomis, todėl mokamas iš asmeninių ar politinės partijos lėšų.

Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą nuo 579 iki 5 792 eurų.

Kada galima registruotis politinės kampanijos dalyviu?

2015 m. birželio  7 d. pakartotiniuose Trakų rajono savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvius VRK registruoja iki kovo 23  d.

Kas privalo registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu?

1) politinė partija, ketinanti dalyvauti rinkimuose;

2) išsikėlęs kandidatas (į merus arba Seimo narius);

3) visuomeninis rinkimų komitetas.

Politinės partijos iškeltas  kandidatų sąrašas rinkimuose į savivaldybių tarybas gali būti registruojamas savarankišku arba atstovaujamuoju  politinės kampanijos dalyviu.

Ką reikia padaryti prieš registruojantis PK dalyviu:

1. Užsiregistruoti VRK rinkimų komitetu (tik komitetui)

2. Banke atidaryti sąskaitą partijos, kandidato (į merus) ar rinkimų komiteto atstovo vardu (visiems).

3. Sudaryti sutartį su politinės kampanijos iždininku (visiems).

Politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Politinės kampanijos iždininkas – fizinis asmuo, veikiantis savarankiško politinės kampanijos dalyvio vardu ir interesais turto patikėjimo sutarties pagrindu ir turintis įstatymo nustatytas teises ir pareigas.

Būti politinės kampanijos iždininku turi teisę Lietuvos Respublikos pilietis arba nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, išskyrus:

1) pretendentas ar kandidatas;

2) referendumo iniciatorius ar referendumo oponentas;

3) rinkimų ar referendumo komisijos narys;

4) savarankiško politinės kampanijos dalyvio patikrinimą atliekantis auditorius;

5) fizinis asmuo, teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo nuosprendį;

6) rinkimų komiteto narys.

VRK yra parengusi programinę įrangą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio, politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pildymui. Ranka užpildytų ar kitu būdu atspausdintų ataskaitų VRK nepriima. Todėl iždininkas turi gebėti dirbti kompiuteriu.

Politinės kampanijos iždininkas:

1) pildo ir pasirašo aukų lapus, politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, politinės kampanijos finansavimo ataskaitą;

2) PKFFK įstatymo ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka tvarko ir saugo politinės kampanijos apskaitos dokumentus;

3) per 10 darbo dienų VRK interneto tinklalapyje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas ir sudarytas politinės kampanijos sutartis;

4) kontroliuoja politinės kampanijos išlaidas ir prižiūri, kad jos neviršytų limitų;

5) PKFFK įstatyme nurodytais terminais pateikia VRK politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

6) PKFFK įstatyme nurodytais terminais VRK pateikia su audito įmone sudarytos politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties nuorašą, jeigu politinės kampanijos dalyvis, per politinę kampaniją gavo didesnę kaip 70 VMDU, tai yra 50 050 eurų dydžio pajamų sumą, ir auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų;

7) vykdo kitas PKFFK įstatyme nustatytas pareigas. 

Kokius dokumentus reikia pateikti norint registruotis politinės kampanijos dalyviu?

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo tvarką reglamentuoja PKFFK įstatymo 5 straipsnis ir 2013 m. gruodžio 20 d. VRK sprendimu Nr. Sp-158 patvirtintas Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas.

 

Dokumentų formas, reikalingas registruojantis, rasite VRK interneto svetainėje (http://www.vrk.lt/del-registravimo-savarankisku-pkd-partiju-teikiami-dokumentai-2015sav).

Vyriausiosios rinkimų komisijos adresas:

Gynėjų 8, 01109 Vilnius

Darbo laikas:

I-IV: 8:00-12:00, 12:45-17:00

V: 8:00-12:00, 12:45-14:45

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius

 

Teikiami dokumentai