Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai

Ši informacija skiriama 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviams, jų iždininkams ir besidomintiems asmenims.

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksas.
 
1) politinės organizacijos lėšos;
2) nuosavos (asmeninės) kandidatų lėšos;
3) pagal Rinkimų kodeksą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukų;
4) palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.
 
Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansuojamos tik iš juos iškėlusių savarankiškų dalyvių rinkimų politinės kampanijos lėšų. Jeigu aukotojas, suteikdamas auką, nurodo, kuriam atstovaujamajam dalyviui ji skirta, ši auka negali būti panaudota kitų dalyvių (savarankiškų ar atstovaujamųjų) rinkimų politinei kampanijai finansuoti.

Politinę kampaniją finansuoti kitomis lėšomis draudžiama.
Politinei kampanijai finansuoti skirtos lėšos (taip pat ir asmeninės) privalo būti laikomos politinės kampanijos sąskaitoje.

Kas yra auka?
Aukos
 – aukos gavėjams neatlygintinai perduodami pinigai arba nepinigine forma suteikiama nauda, skirti rinkimų politinei kampanijai. 
Nepinigine auka laikoma savarankiškam dalyviui neatlygintinai perduodami kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, jeigu jų įsigijimo išlaidos pagal Rinkimų kodeksą laikomos rinkimų politinės kampanijos išlaidomis.

Kas gali aukoti?
Aukoti savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviams turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, arba asmenys be pilietybės.
 
Finansuoti politinių kampanijų dalyvius per trečiuosius asmenis draudžiama.
Asmenims, pagal šį įstatymą neturintiems teisės finansuoti politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.
 
Rinkimų politinės kampanijos dalyviui rinkimų politinės kampanijos reikmėms įsigijus prekių ir gavus paslaugų žemesne negu rinkos kaina, kainos skirtumas laikomas nepinigine auka.

Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.

Kiek galima aukoti?
Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, t. y. iki 15 980 Eur. Bendra aukotojo aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų aukotojo už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų.
Kandidatas į merus savo politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių, t. y. iki 31 960 Eur. Bendra kandidato į merus aukų suma savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų ir deklaruotų turimų lėšų.

Politinės organizacijos lėšų ir kitų finansavimo šaltinių dydžiai nėra reglamentuoti.

Reikalavimai aukotojams deklaruoti pajamas
Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką (50 Eur), iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.

Iždininkas, priimdamas auką ir registruodamas ją žiniaraštyje, kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją, kad būtų patikrinta, ar aukotojai (fiziniai asmenys ir kandidatai) už atitinkamus metus yra deklaravę pajamas bei ar aukų sumą neviršija nustatytos deklaruotų pajamų dalies.
 
Ar reikia aukas viešinti?
Visos aukos ir aukojusieji asmenys privalo būti paviešinti.
Aukos, kandidatų ar politinių organizacijų lėšos (piniginės, nepiniginės, nepriimtinos, jų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą) viešinamos iždininkui jas užregistravus politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje.
VRK interneto svetainėje skelbiamame viešame aukotojų sąraše skelbiama aukotojų, kurie paaukojo daugiau negu 50 Eur, duomenys: vardas, pavardė, aukos data ir paaukota suma.
Aukotojų, aukojusių mažas aukas (iki 50 Eur), duomenys neviešinami, jų aukos nurodomos neišskiriant aukotojų.
Politinės kampanijos iždininkas taip pat per 10 darbo dienų VRK interneto svetainėje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos.
Labai svarbu, kad iždininkas nuolat pildytų politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, nepažeisdamas Rinkimų kodekse numatytų terminų.
Aukotojo identifikavimui ir patikrinimui, ar auka atitinka Rinkimų kodekso reikalavimus, būtinas asmens kodas. Asmens kodai nėra viešinami, naudojami išskirtinai įstatyme nustatytais tikslais.

Kas gali priimti aukas?
Aukas gali priimti tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti asmenys. Savarankiški politinės kampanijos dalyviai, praradę savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusą, nuo sprendimo dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio statuso praradimo įsigaliojimo momento neturi teisės priimti aukų politinei kampanijai finansuoti ir įgyti prievolių, susijusių su politine kampanija.
Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių nusižengimų kodekso 93 straipsnio 8 dalį užtraukia baudą nuo 300 iki 2 000 Eur.

Kada galima aukoti ir priimti aukas?
Aukoti galima prasidėjus politinės kampanijos laikotarpiui, ne vėliau negu paskutinę darbo dieną iki rinkimų agitacijos draudimo pradžios (2023 m. kovo 3 d., jeigu vyks pakartotinis balsavimas - kovo 17 d., bet tik tiems asmenims, kurie dalyvaus pakrtotiniame balsavime).
Priimti aukas gali tik savarankiški politinės kampanijos dalyviai ir tik nuo jų registravimo savarankiškais politinės kampanijos dalyviais ir jų sąrašo paskelbimo VRK interneto svetainėje dienos.
2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų  rinkimų politinės kampanijos dalyviai registruojami nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2022 m. gruodžio 12 d.
Savarankiški politinės kampanijos dalyviai į savo politinės kampanijos sąskaitą, o atstovaujamieji politinės kampanijos dalyviai į jiems atstovaujančio savarankiško politinės kampanijos dalyvio sąskaitą lėšas prisiimtiems įsipareigojimams padengti gali pervesti iki Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK.
 
Kaip priimamos aukos?
Piniginės aukos gali būti renkamos tik banko pavedimu, elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, kuriomis galima nustatyti aukotojo tapatybę. Pinigines aukas priimti grynaisiais pinigais yra draudžiama.

Auka laikoma priimta, kai politinės kampanijos iždininkas, patikrinęs, ar gauta auka atitinkaRinkimų kodekso reikalavimus, užregistruoja auką Politinės kampanijos finansinės apskaitos žiniaraštyje ir, jeigu priimama auka nepiniginė auka, aukotojui įteikia (išsiunčia) aukų lapą.
Aukų lapas surašomas 3 egzemplioriais, pirmas atiduodamas aukotojui, antras – VRK, trečias – aukos gavėjui. Antrieji aukų lapų egzemplioriai ir Aukų lapų panaudojimo ataskaita VRK pateikiami kartu su politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita.

Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 93 straipsnio 3 dalį užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui nuo 150 iki 860 Eur.

Nepiniginės aukos
Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje gautos nepiniginės aukos registruojamos dviem įrašais: kaip auka ir kaip išlaidos.
Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-443, skelbiamas adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eff5aab0042011e9a5eaf2cd290f1944.
Pagal Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos aprašo nuostatas, turto vertė nustatoma atsižvelgiant į rinkos kainą, turto arba verslo vertintojų nustatytą vertę, valstybės įmonės Registrų centro skelbiamą vidutinę žemės, pastatų ir statinių rinkos vertę, visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą tokio paties ar panašaus turto vertę. Kai turto tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, nematerialiojo turto vertės, įsigijimo savikaina yra laikoma su turto paruošimu naudoti susijusių išlaidų suma, o kai nepatiriama jokių išlaidų, įsigijimo savikaina yra laikoma lygia vienam eurui.
Politinės kampanijos metu nepiniginėmis aukomis taip pat laikomos neatlygintinai gautos paslaugos (pvz., politinės reklamos įrengimas ant juridiniam asmeniui priklausančio objekto), pačių kandidatų atspausdinti lankstinukai, plakatai ir pan. Primintina, kad juridinių amsneų aukų priimti negalima. Nustatant kandidato pasigamintų lankstinukų / plakatų vertę, turėtų būti sumuojamos panaudoto popieriaus, maketavimo, spausdinimo ir kitos susijusios išlaidos. VRK, nustatydama nepiniginės aukos vertę, atsižvelgia į analogiškų paslaugų rinkos kainą, pvz., vertinant kandidato pasigamintų lankstinukų vertę, atsižvelgiama į kopijavimo paslaugų kainą.
 
Savanoriški darbai

Savanoriški darbai laikomi nepinigine auka. Juos atlikti gali tik asmenys, turintys teisę aukoti politinės kampanijos dalyviams.
Savanoriški darbai yra neatlygintinai atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, atitinkančios politinės kampanijos išlaidų paskirtį ir susijusios su politine kampanija. Pagal Rinkimų kodeksą politinės kampanijos išlaidomis nelaikomos išlaidos, skirtos politinės organizacijos patalpų nuomai, išlaikymui, personalo veiklai apmokėti, kai tokios išlaidos yra įprastos šiai politinei organizacijai ne politinės kampanijos laikotarpiu.

Savanoriškais darbais nelaikomi:
1) darbai, suteiktos paslaugos, jeigu asmuo įprastai juos atlieka už užmokestį. Tokiems darbams nustatoma piniginė vertė, užpildomas aukų lapas ir žiniaraštyje registruojama kaip nepiniginė auka.
2)  kandidatų, politinių organizacijų narių, kandidatų šeimos narių ir artimų giminaičių atlikti darbai, išskyrus nurodytus 1 punkte nurodytus.

Jeigu iždininkas dirba be atlyginimo, jo darbas laikomas savanorišku darbu.
Savanoriškai atlikti darbai registruojami Savanoriškų darbų registre, nurodant, kokius ir kokios apimties darbus kas ir kada atliko.

Nepriimtinos aukos
Draudžiama naudoti politinėms kampanijoms gautas aukas, kurios neatitinka Rinkimų kodekso reikalavimų, pvz., auka gauta iš asmens, neturinčio teisės aukoti (pvz. juridinio asmens); auka viršija nustatytą didžiausią leistiną dydį (kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje – 20 VMDU, fizinio asmens – 10 VMDU); aukotojas (kandidatas) nėra deklaravęs pajamų, aukotojo (kandidato) bendra auka per kalendorinius metus viršija Rinkimųm kodekse numatytą pajamų dalį ir, kandidatų atveju, deklaruotų turimų lėšų; auka gauta iki registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu ar pasibaigus rinkimų agitacijos etapui.

 
Gavus nepriimtiną auką, jeigu aukotojas yra žinomas, politinės kampanijos iždininkas per 15 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi auką grąžinti aukotojui, nurodydamas atsisakymo priimti auką priežastis.
Jeigu aukotojas per 20 darbo dienų nenustatomas, politinės kampanijos iždininkas auką perveda į valstybės biudžetą (lėšų gavėjas – „VMI prie LR FM", sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „Swedbank" AB, banko kodas 73000, įmokos pavadinimas – „Įmokos į valstybės biudžetą, vykdant politinių kampanijų ir politinių organizacijų finansavimo reikalavimus", įmokos kodas –7081).

Kur įsigyti aukų lapų?
Aukų lapus politinės organizacijos ir išsikėlę kandidatai gali įsigyti VRK.
Politinių organizacijų iškelti kandidatai, kandidatų sąrašai aukų lapus gauna iš politinės organizacijos.
Vieno aukų lapų komplekto kaina – 0,14 Eur.
Už aukų lapus sumokama mokėjimo pavedimu į VRK sąskaitą Nr. LT537300010002461932, esančią „Swedbank", AB.
 
Ką daryti su nepanaudotais, sugadintais aukų lapais?
Politinės organizacijos nepanaudoti, anuliuoti (sugadinti) aukų lapai politinės kampanijos metu lieka politinės organizacijos žinioje, o išsikėlęs kandidatas nepanaudotus aukų lapus grąžina VRK.
Pinigai už nepanaudotus ir grąžintus VRK aukų lapus negrąžinami.
 
TAI SVARBU
 • Politinę kampaniją finansuoti galima tik teisėtomis lėšomis.
 • Aukotojai ir kandidatai prieš suteikdami auką turi deklaruoti pajamas. Nedeklaravus pajamų, galima aukoti ne daugiau kaip po 50 Eur kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui.
 • Aukos negali viršyti nustatytų didžiausių leistinų aukų dydžių ir nustatytos dalies aukotojo (kandidato) deklaruotų pajamų:
  • fizinis asmuo gali aukoti iki 10 VMDU, t. y. iki 15 980 Eur, neviršijant 10 procentų deklaruotų metinių pajamų;
  • kandidatas į merus savo politinei kampanijai finansuoti gali skirti 20 VMDU dydžių, t. y. iki 31 960 Eur, neviršijant 20 procentų deklaruotų metinių pajamų ir deklaruotų turimų lėšų.
 • Visos lėšos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, laikomos politinės kampanijos sąskaitoje.
 • Aukas galima priimti tik užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu ir tik gautas iki rinkimų agitacijos draudimo pradžios.
 • Visos gautos lėšos, įskaitant nepriimtinas aukas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų registruojamos VRK informacinėje sistemoje.
 • Aukos grynaisiais pinigais draudžiamos.