Politinių partijų narių mokesčių analizė

Politinių partijų veiklą ir jų finansavimą reglamentuoja Politinių partijų įstatymas.

Politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, jo priedus, auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, ir politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalą. Finansinių ataskaitų rinkiniai ir pažymos apie jų pateikimą, įskaitant narių mokesčių registracijos žurnalų analizę, skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje.