Nr. 9 Pilietinės demokratijos partija

 

   

 

 

 

 

Pilietinės demokratijos partija (PDP), sąrašo Nr. 9

PDP atstovai savo veikloje remiasi nuostata, kad geriausias būdas ir sąlyga užtikrinti Lietuvos piliečių teises ir interesus yra remti ir stiprinti Europos socialinės ekonomikos modelį Europoje. PDP atstovai: 

   - aktyviai rems darbo vietų kūrimo, socialinių garantijų stiprinimo politiką.

   - bendradarbiaudami su visomis ES institucijomis, panaudodami ES teikiamas galimybes, pagal savo kompetenciją ryžtingai sieks mažinti socialinę, turtinę, regioninę, miesto ir kaimo, kultūrinę, politinę atskirtį.

   - sieks glaudaus bendradarbiavimo su visomis Lietuvos visuomeninėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, jų atstovais, kad profesionaliai ir atsakingai būtų atstovaujama ir formuojama Lietuvos pagrindinių socialinių grupių ir piliečių pozicija, ginant jų interesus ES institucijose.

   - nepritars Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų ir kitų valdymo institucijų atstovaujamai pozicijai ES institucijose, jeigu tai prieštaraus labiausiai pažeidžiamų, jautriausių socialinių grupių, žmonių, gaunančių mažiausias ir vidutines pajamas, socialinių ir ekonominių teisių ribojimui ar jų garantijų mažinimui.

   - remia ES pastangas stiprinti švietimo ir mokslo, kultūros politikos stiprinimo priemones, sieks įveikti diskriminacinę šių veiklos sričių atskirtį. Nacionalinės kultūros, meno vertybės ir tradicijos turi būti ginamos ir stiprinamos. Vartotojiškos visuomenės, masinės kultūros įsigalėjimas Lietuvoje prieštarauja Europos kultūros raidai.

   - sieks glaudaus bendradarbiavimo su verslui atstovaujančiomis organizacijomis, kad Lietuvos nacionalinio kapitalo interesai ir jų veiklos sąlygos ES rinkose nebūtų diskriminacinės. Lietuvos eksporto ir nacionalinio kapitalo investicijų ES stiprinimas yra Lietuvos nacionalinis interesas. Remsime EK pasiūlymus, stiprinančius smulkųjį ir vidutinį verslą, stiprinsime demonopolizavimo politiką. Sieksime, kad būtų kuo efektyviau išnaudojamos visos galimybės ir priemonės pertvarkyti Lietuvos ekonomiką į inovacijų ekonomiką. Lietuvos socialinė verslo atsakomybė - svarbi modernios Lietuvos ekonomikos sąlyga.

   - energetinio skurdo ir energetinio Lietuvos saugumo klausimai - nuolatinės veiklos prioritetas. Lietuva privalo išlikti branduolinės energetikos šalimi, kartu stiprindama ir išnaudodama atsinaujinančios energetikos teikiamas galimybes.

   - ryžtingai veiksime, jei bus diskriminuojami kaimo gyventojų, bendruomenių, žemės ūkio gamintojų ir ūkininkų interesai. Principingai pasisakome prieš genetiškai modifikuotus organizmus Lietuvoje ir ES.

   - remsime ES šalių narių veiksmus ir pastangas stiprinti ir koordinuoti bendrą užsienio reikalų ir saugumo politiką. Nepritariame egzistuojančiai dvejopų standartų praktikai.

   - Lietuva ES turi įtvirtinti pagalbininko, užtikrinant, stiprinant ir rodant naujas ES dialogo su Rusija, NVS šalimis galimybes, poziciją. Lietuvos užsienio politika turi siekti aukštos bendradarbiavimo su ES šalimis narėmis kokybės.

   - nepritarsime centralizavimo ir biurokratinio reglamentavimo stiprinimo europinėse institucijose ir Lietuvoje priemonėms.

   - sieksime geresnio koordinavimo su Lietuvos Vyriausybės valdymo institucijomis, atstovaujant Lietuvos interesams. Glaudus Lietuvos ir EP narių bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu, Seimu, Vyriausybe yra būtinas.

Už Tavo gerovę Europoje

PDP atstovai siekia ir pasižada deramai atstovauti Lietuvos piliečių interesams Europos Parlamente. Misija - būti atviriems visų Lietuvos piliečių rūpesčiams, lūkesčiams, jų teisių ir garantijų užtikrinimui, gynimui.