Nr. 8 Lietuvos lenkų rinkimų akcija

 

 
   

 

 

 

 

 LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS RINKIMŲ PROGRAMA

 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos sąrašas Nr. 8 - tai bendras tautinių mažumų ir lietuvių bendrijų sąrašas, kurio kandidatai, gerai išmanydami vietinių gyventojų problemas, kartu sieks, kad Europos Parlamente priimami sprendimai atitiktų mūsų gyventojų lūkesčius.

Mes stengsimės iškelti kalbų, religijų ir kultūrų įvairovės išsaugojimo suvienytoje Europoje klausimą.

Europos Sąjungoje mes privalome sustiprinti politinį ir ekonominį bendradarbiavimą, padėsiantį efektyviai išgyventi ekonomikos nuosmukį:

  • būtina skatinti ekonominį vystymąsi ir užtikrinti labiausiai krizės paveiktų piliečių socialinę apsaugą,
  • didinti vartojimo ir investicinį aktyvumą,
  • kurti naujas darbo vietas,
  • remti investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius, biodujų ir kito biokuro gamybą,
  • pagreitinti investicijas, bendrai finansuojamas iš ES lėšų.

Sieksime Europos Parlamento palaikymo, kad būtų pratęstas Ignalinos atominės elektrinės darbo ir jos eksploatavimo terminas.

Būdami Briuselyje ir Strasbūre, reikalausime, kad Lietuvoje būtų paisoma pasirašytų ir ratifikuotų Europos konvencijų. Sieksime pakelti Lietuvos lenkų, rusų ir kitų tautinių mažumų teisių apsaugos standartus iki Europos lygio. Taip pat sieksime įgyvendinti nuostatą dėl tautinių mažumų kalbų, kaip vietinių kalbų, vartojimo viešajame gyvenime.

Siekiant plėtoti žemės ūkį ir gerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę, būtina: sudaryti palankias teisines ir finansines prielaidas alternatyviems verslams ir kaimo turizmui skatinti, numatyti priemones žemės konsolidacijai, užtikrinant racionalų žemės naudojimą kaime ir galutinai užbaigti žemės grąžinimą teisėtiems savininkams.

Lietuvoje migracija yra svarbi socialinė ir politinė problema. Per pastaruosius 10 metų iš šalies išvyko beveik 0,5 mln. gyventojų. Būtina atsižvelgti į pagrindinius tarptautinius dokumentus, skirtus migracijai ir laisvam gyventojų judėjimui.

Kultūros plėtra ir sklaida, dalyvavimas kultūrinėje veikloje, vertybių apsauga formuoja ir padeda atskleisti visuomenės grupių, tautinių bendrijų dvasinę svarbą,  ugdyti demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę. Būtina užtikrinti etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumą. Globosime gyvąją tradiciją, imsimės visų priemonių tradicinės kultūros židiniams išsaugoti.

Šiandien, kaip niekada, reikalingas glaudus valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimas, sprendžiant materialinio ir dvasinio pobūdžio klausimus, skatinant gyventojų tarpusavio pagalbą. Ginsime krikščioniškąsias vertybes, palaikysime politines partijas, kovojančias dėl „gyvybės civilizacijos" bei moralės.

Aplinkos apsaugos politikos tikslas - remiantis pagarba gamtai ir žmogaus teisėms bei atsižvelgiant į dabar gyvenančių ir būsimųjų kartų poreikius, formuoti darnaus vystymosi principą atitinkančią kokybišką aplinką šalyje ir pasaulyje. Europos Sąjungos pagrindiniai ekologinės politikos principai turi atspindėti tiek mūsų šalies, tiek visos Bendrijos interesus.

Stipri Lietuva, darni visuomenės raida - tai atsakas į laisvės dovaną, kuria mes džiaugiamės. Tą laisvę privalome užpildyti moraliniu turiniu, kad Lietuva neprarastų savo istorinio, dvasinio, kultūrinio tęstinumo, kad žmonės neprarastų sveiko suvokimo, kas yra gėris, grožis, padorumas ir kitos nuo amžių pripažįstamos vertybės. Tai bus garantija, kad netapsime provincialiu Europos pakraščiu, kad būsime visavertis tautų bendrijos subjektas.