Nr. 5 Žemaičių partija

 Žemaičių partija

VEIKLOS PAŠAUKIMAS, VERTYBĖS

1. Partijos pašaukimas:

1.1. Partija siekia tenkinti savo narių politinį interesą ir išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių bei gyventojų politinę valią per partijos narius, išrinktus į vietos savivaldą, į Lietuvos valstybės valdžios institucijas, į Europos Sąjungos Parlamentą.

1.2. Partija siekia įgyvendinti tokią viešojo administravimo politiką, kuri užtikrintų nepriekaištingą Lietuvos Respublikos Konstitucijos laikymąsi ir visos Lietuvos socialinį ir ekonominį vystymąsi, kurio pasiekimai tenkintų kuo didesnį valstybės gyventojų skaičių.

2. Partijos vertybinės nuostatos:

2.1. Grąžinti į sociokultūrinę aplinką žemaičių identiteto sąvoką.

2.2. Skatinti žemaičių kalbos (tarmių) saugojimą, mokymą, puoselėjimą ir kuo platesnį vartojimą.

2.3. Sukurti dviejų pakopų savivaldos sistemą: savivaldybė - apskritis (regionas, žemė)

2.4. Vykdant valstybės planuojamą administracinę reformą, sukurti Žemaitijos apskritį (regioną, žemę), kaip antro lygio savivaldos vienetą, vadovaujantis Europos Sąjungoje dominuojančiu istoriniu etniniu regionų formavimo principu.

2.5. Asmeninė iniciatyva yra asmens teisė, kurią valstybė privalo gerbti kaip vieną iš svarbiausių valstybės vystymosi ir konkuravimo šiuolaikiniame pasaulyje sąlygų.

2.6. Ginti visuotinai pripažintas žmogaus teises.

2.7. Tautinės tapatybės vertinimas - kiekviena tauta turi teisę puoselėti savo kalbą ir papročius.

2.8. Žmogiškumas ir užuojauta - tai vertybės, kurios XXI amžiuje tampa ypač gerbtinos ir būtinos, siekiant darnaus žmonių sugyvenimo.

2.9. Bendruomeniškumas - kadangi tai žmonijos tobulėjimo sąlyga ir geriausias būdas derinti asmeninius interesus.

2.10. Visokeriopai remti tradicinę šeimą.

2.11. Demokratija - valstybės valdymas turi būti grindžiamas kuo platesniais demokratijos principais ir kuo mažiau turi būti taikomi atstovaujamosios demokratijos (poliarchinio) valstybės valdymo principai.

2.12. Teisinė valstybė - tai sąlyga, leidžianti įgyvendinti teisingumą.

2.13. Ginti valstybės politinę ir ekonominę nepriklausomybę.

2.14. Mažinti valstybės biurokratinio aparato išlaikymo kaštus.

3. Partijos nariai pripažįsta, kad:

3.1. Lietuvos Respublikos teritorija yra vientisa ir nedaloma į jokius kitus valstybinius darinius.

3.2. Valstybinė kalba - lietuvių kalba.

3.3. Reikia gerbti nusistovėjusias institucijas, ypač religijos ir nuosavybės.

3.4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybė prieš kitus įstatymus.