Nr. 15 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

   
   
       
 

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos (LVLS) rinkimų

į Europos Parlamentą PROGRAMA

 

Mūsų partijos nariai, išrinkti į Europos Parlamentą, tęs pradėtus darbus - atstovaus Lietuvos piliečių interesams ir juos gins, kad:

  • Europa būtų valstybių sąjunga, kurioje vertinama tautų įvairovė, o ne federacinė Europa, naikinanti Europos žmonių tautinį identitetą;
  • demokratinė Europa, gerbianti piliečius ir tautų valią, šalintų pernelyg biurokratiško ir globalizacijos neigiamai paveikto pasaulio padarinius;
  • Europa, skatinanti solidarumą tarp socialinių grupių ir visų regionų, užtikrintų lygybę tarp žmonių ir tautų, sėkmingai saugotų aplinką ir miestus nuo per didelio urbanistinio sudarkymo, užtikrintų kaimo gyvavimą ir tolygų regionų vystymąsi bei klestėjimą;
  • Europa turėtų tvirtą žemės ūkio politiką ir užtikrintų piliečiams sveiką bei saugų maistą, o ūkininkams - deramą paramą, leidžiančią oriai gyventi ir dirbti;
  • būtų puoselėjamos pamatinės Europos vertybės ir krikščioniškoji moralė;
  • Europa būtų geranoriška ir dosni mažiau išsivysčiusioms šalims, demonstruotų tikrą solidarumą ir padėtų sparčiau kurti gerovę visiems.

 

Penkiolika partijos įsipareigojimų:

1. Sieksime, kad ES ekonomikos gaivinimo plane numatyta 200 mlrd. eurų parama padėtų Europai ir Lietuvai įveikti finansų krizę ir sukurtų visiškai naujos, daug aukštesnės kokybės, tvarią, išteklius tausojančią ekonomiką.

2. Sieksime, kad Lietuvai gyvybiškai svarbūs infrastruktūros projektai būtų neatidėliotinai įtraukti į prioritetinių ES investicinių projektų sąrašą.

3. Teiksime pasiūlymus dėl didesnės paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui, biurokratinių kliūčių tai paramai gauti mažinimo.

4. Sieksime, kad, reformuojant Europos Sąjungos bendrąją žemės ūkio politiką, būtų suvienodintos išmokos visų ES šalių žemdirbiams.

5. Sieksime, kad ES direktyvos bei reglamentai būtų lankstesni ir suteiktų daugiau galimybių krizių laikotarpiais adekvačiai reaguoti į rinkos pokyčius - leistų padidinti pieno produktų eksporto subsidijas ir taikyti grūdų importo muitus.

6. Sieksime, kad išliktų pieno kvotos, intervenciniai pirkimai ir kitos modernios rinkos stabilumą palaikančios priemonės, leidžiančios ūkininkams normaliai ūkininkauti ir oriai gyventi.

7. Aktyviai remsime ES politiką, orientuotą į piliečių teisę pirkti ir vartoti sveiką maistą. Stiprinsime natūralaus maisto gamintojo ir vartotojo ryšį.

8. Sieksime, kad ES rinkoje nebūtų genetiškai modifikuotų organizmų.

9. Skirsime dėmesį biokuro iš vietinių žaliavų gamybos ir naudojimo skatinimui, mažinant energetinę priklausomybę nuo importuojamo kuro.

10. Ginsime tolygios regionų plėtros principą, siekdami svaresnio regionų ir vietos savivaldos institucijų vaidmens, priimant ES sprendimus.

11. Sieksime, kad ES parama tiesiogiai pasiektų regionus, būtų prieinamesnė ten, kur to labiausiai reikia, siekiant išlaikyti tradicinį gyvenimo būdą.

12. Skatinsime politiką, orientuotą į tai, kad visuomenei taptų priimtina mokytis visą gyvenimą.

13. Skatinsime Lietuvos mokslininkų ir specialistų rengimą bei tobulinimąsi Europos Sąjungoje.

14. Kursime šeimai palankią aplinką, kurioje būtų ugdomos esminės etinės ir kultūrinės vertybės.

15. Sieksime saugoti Lietuvos tautinę tapatybę, tradicijas bei kultūros paveldą.