Nr. 14 Liberalų ir centro sąjunga

 

   
   

 LIBERALŲ IR CENTRO SĄJUNGA

Rinkimų į Europos Parlamentą programa

Mes, Liberalų ir centro sąjunga (LiCS), žinome, kokioje Lietuvoje ir Europos Sąjungoje norime gyventi. Atstovaudami Lietuvai Europos Parlamente, bendradarbiausime su asocijuotomis Lietuvos struktūromis, visuomeninėmis organizacijomis. Sieksime, kad Lietuvai pirmininkaujant ES 2013 m. būtų sustiprintas valstybės prestižas, ekonominė galia, o prioritetai - išgirsti. Įtvirtindami Lietuvą kaip patikimą, iniciatyvią ir atsakingą ES narę, sieksime įgyvendinti iškeltus tikslus.

Spartesnis euro įvedimas Lietuvoje

Siūlysime euro įvedimo siekti ne tik Lietuvai stengiantis įgyvendinti visus euro įvedimo reikalavimus, bet, įvertindami dabartinę ekonominę situaciją, bandysime daryti įtaką euro įvedimo (Mastrichto) kriterijams.

Laisvoji rinka ir verslo sąlygų liberalizavimas

Ekonomikos skatinimas - svarbiausias šio laiko ES tikslas. Europos Parlamente inicijuosime programas, skatinančias ekonomikos kilimą, nedarbo įveikimą, verslo plėtrą, asmens ir visuomenės saugumą. Esame prieš protekcionizmą, verslo suvaržymus ir už verslo sąlygų liberalizavimą. Liberalų ir centro sąjungos nariai Europos Parlamente kels problemas, leisiančias atsižvelgti į specifinius Lietuvos ūkio poreikius bei ūkio struktūrą, Lietuvos strateginę ir geopolitinę vietą, santykius su kaimynėmis, kartu palaikydami sėkmingą bendrosios rinkos nesklandumų šalinimą.

 

Europos energetinė nepriklausomybė ir vartotojų teisė rinktis

Esame už bendrą ES energetikos politiką. Skatinsime elektros energijos rinkos liberalizavimą, taip sustiprindami konkurenciją ir mažindami elektros energijos kainas. Vartotojams turi būti suteikta teisė patiems pasirinkti energijos tiekėją. Remsime regioninių energetikos ir susisiekimo infrastruktūros tinklų plėtrą bei naujų infrastruktūros projektų atsiradimą, įtraukiant visas suinteresuotas ES valstybes nares.

Garbingos konkurencijos sąlygos žemės ūkyje

Esant laisvai ir garbingai konkurencijai, Lietuvos žemės ūkio produkcija galėtų sėkmingai konkuruoti visoje ES rinkoje. Sieksime, kad Lietuvos žemdirbiai turėtų vienodas konkurencijos ES sąlygas.

Kultūrinio savitumo puoselėjimas

Sieksime, kad Lietuvos vardas, jos kultūros savitumas būtų kuo ryškiau regimi visoje Europoje. Pasisakome už pozityvų kultūrų dialogą, atvirą Lietuvos kultūrą. Remiame ir remsime pastangas stiprinti Lietuvos kultūrinę savastį, panaudojant ES finansines ir organizacines priemones.

„Žalesnė" Europa

Aplinkos apsaugą būtina derinti su darnia urbanistine plėtra, skatinti atsakingą gamtinių išteklių, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, švarių bei tausojančių aplinką technologijų diegimą ir efektyviai spręsti atliekų tvarkymo problemas.

Rytų partnerystės politikos vystymas

Palaikysime ES siekį plėsti ir palaikyti glaudžius bendradarbiavimo santykius su Ukraina, Moldova, Pietų Kaukazo valstybėmis. Remiame demokratinių pertvarkų siekius Baltarusijoje, glaudesnį tarpusavio ekonominį, socialinį ir kultūrinį bendradarbiavimą. Politika Rusijos atžvilgiu turi būti realistinė, paremta lygiateisiškumu ir žmogaus teisių gerbimu.

Vartotojų teisių apsauga

ES piliečių, kaip vartotojų, teisės privalo būti užtikrinamos visoje Europos Sąjungoje, nesvarbu, kur jie šias teises realizuoja. Sieksime apsaugoti ir apginti vartotojų interesus, skatindami ES institucijas stiprinti vartotojų teisių apsaugą.

Turime aiškią geresnės Lietuvos ir Europos Sąjungos viziją ir todėl sakome:

Aukščiau galvą !

Už tuos, kuriuos Europa išgirs !