Nr. 12 Darbo partija

   
   
  
  
  
  
  
  
  
    
GEROVĖS LIETUVAI EUROPOJE SVARBIAUSIAS YRA TAVO BALSAS!

DARBO PARTIJOS

RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ

P R O G R A M A

UŽ EKONOMINĘ SANGLAUDĄ IR FINANSINĘ ATSAKOMYBĘ!

Už Europos ekonomikos atkūrimo plano veiksmų koordinavimą ES lygiu!

Siūlysime priemones, padedančias įgyvendinti konkurencingą ES ekonomiką. Pasisakome už atvirą prekybą, mažųjų ir vidutinių įmonių, diegiančių inovacijas, rėmimą.

Siekdami įveikti ekonominį nuosmukį, remsime Europos informacinių ir komunikacinių technologijų mokslinių tyrimų bei plėtros ir naujovių diegimo strategiją.

Už naujos Europos finansų sistemos priežiūros sukūrimą!

Prisidėsime prie ES finansų sistemos reformos stiprinant bankų priežiūrą, kreditų išdavimo kontrolę, vertybinių popierių, pensijų fondų, draudimo įmonių priežiūrą ir reguliavimą. Sieksime gauti daugiau ES lėšų Lietuvos ūkiui išlyginti, kad pasiektume ES šalių stabilumo vidurkį. Pasisakome už bendrą ES valiutą - eurą.

UŽ SOCIALINĖS SANGLAUDOS IŠSAUGOJIMĄ!

Pasisakome už darbo vietų išsaugojimą; priemones užimtumui skatinti, neįgalių žmonių profesinei reabilitacijai gerinti, gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai pritaikyti.

Kovosime su vaikų skurdu, remdami vienišus tėvus ir daugiavaikes šeimas.

Sieksime, kad verslas būtų orientuotas į saugias, sveikas darbo sąlygas. Remsime darbo ir laisvalaikio derinimą.

UŽ AKTYVŲ, PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANTĮ JAUNIMĄ VISOJE EUROPOJE!

Remsime Lietuvos jaunimo organizacijų veiklą ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtros projektus. Sieksime palengvinti studentų mainus ES, taip pat padėti Lietuvos jaunimui įsitvirtinti ES institucijose. Siūlysime EK skatinti jaunimo centrų kūrimąsi.

UŽ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ATNAUJINIMĄ!

Mokymasis visą gyvenimą - stabilumo, didesnių galimybių ir asmeninės gerovės pagrindas!

Remsime pastangas mokantis visą gyvenimą skatinti kūrybiškumą, kuris taptų naujovių varikliu, svarbiu profesinių, verslumo gebėjimų plėtojimo ir visuomenės narių gerovės puoselėjimo pagrindu.

Už kalbų mokymąsi, kultūrų įvairovę!

Remiame ES kultūrų įvairovę, akcentuodami nacionalinės kultūros išsaugojimą, kalbų mokymąsi.

Už sportą, padedantį stiprinti sveikatą, gerinantį gyvenimo kokybę!
Palaikome EK nuostatą skatinti didesnį piliečių fizinį aktyvumą.

Už sporto vaidmens stiprinimą švietimo ir mokymo srityje!

Pasisakome už sporto galimybes, siekiant socialinės įtraukties, integracijos ir lygių galimybių!

UŽ GEROS KOKYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS VISOJE ES!

Pasisakome už e. sveikatos sistemos Lietuvoje sukūrimą, integravimąsi į ES e. sveikatos sistemas.

UŽ BENDRĄ TEISINGUMO IR SAUGUMO ERDVĘ!

Sieksime realizuoti Lisabonos sutarties nuostatas Europos Sąjungoje, prisijungdami prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos; sieksime EP įsteigti Žmogaus teisių komitetą; užtikrinti galimybę ES piliečiams apsiginti teismuose nepaisant to, kurioje ES šalyje jie būtų; sustiprinti asmens duomenų apsaugą ES valstybėse.

UŽ TEISĘ ŽINOTI, KĄ VARTOJAME! Pasisakome už ES maisto gamybą, grindžiamą aukštais maisto saugos standartais.

KURKIME BENDRĄ ENERGETIKOS POLITIKĄ!

Sieksime įgyvendinti bendrą energetikos politiką; depolitizuoti santykius su naftą bei dujas eksportuojančiomis ir importuojančiomis šalimis; skaidyti monopolijas, įtvirtinti didesnę konkurenciją elektros ir dujų rinkose; plačiau panaudoti atsinaujinančios energijos išteklius.

UŽ EUROPOS KOMUNIKACINĘ PARTNERYSTĘ!

Palaikome EP, EK iniciatyvą dėl tobulinamos komunikacijos ES klausimais.

Mes - už piliečių galimybę pasinaudoti teise pareikšti savo nuomonę, dalyvauti viešuose debatuose ES klausimais.