Nr. 11 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

   
   

 

 

 

 

 

UŽ SAUGIĄ ATEITĮ EUROPOJE

TĖVYNĖS SĄJUNGA-LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Lietuva Europoje: ištikima vertybėms, energetiškai nepriklausoma, saugi ir užtikrinta dėl ateities

Dirbdami Europos Parlamente sieksime, kad Lietuva būtų

- Saugi ir užtikrinta dėl ateities:   
 • Europos ekonomikos skatinimas. Europos Parlamente dirbdami su kolegomis iš kitų ES valstybių aktyviai prisidėsime prie Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų sistemos skatinimo strategijos sukūrimo ir įgyvendinimo.

 • Kokybiška švietimo sistema. Esame įsitikinę, kad ekonomikos klestėjimo pagrindą kuria žinių ekonomika. Todėl jos vystymui skirsime itin daug jėgų, siekdami, kad Lietuvos aukštosios mokyklos, mokslo institutai ir kitos mokslo organizacijos greitai ir visapusiškai įsijungtų į bendrąją Europos Sąjungos mokslo ir studijų erdvę ir joje užimtų aktyvią poziciją.

 • Efektyvus ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas. Sieksime, kad ES skiriamų lėšų panaudojimo mechanizmas ir Europos Parlamento tvirtinamas Europos Sąjungos biudžetas būtų kuo palankesnis Lietuvos gyventojams ir verslui.

 • Bendras Europos Sąjungos balsas užsienio politikos klausimais ir saugumo kūrimas regione. Sieksime Lietuvos nacionalinius interesus perkelti į ES lygmenį, tam išnaudodami visas Europos Sąjungos politikos formavimo mechanizmo teikiamas galimybes. Sieksime, kad Europos Sąjungos bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis būtų pagrįstas tik lygiateisiškumo ir abipusės pagarbos principais. Remsime demokratijos plėtrą Rytų Europoje.

- Energetiškai nepriklausoma:

 • Energetiniai iššūkiai, iškylantys Lietuvai ir visai Europai, verčia telkti jėgas energetinio saugumo užtikrinimui. Regime du esminius strateginius tikslus:
  • efektyviai veikianti ir integruota ES vidaus energetikos rinka, sustiprinant energetinius ryšius tarp ES valstybių narių, įgalinant laisvą konkurenciją ir pasirinkimą vartotojams;
  • bendra ES išorinė energetikos politika, grindžiama ES narių tarpusavio solidarumu ir bendru veikimu, koordinuotais šalių narių veiksmais palaikant santykius su trečiosiomis šalimis.
 • ES solidarumas energetikos srityje. Dėsime pastangas, kad būtų pereinama į naują kokybinį ES energetikos politikos etapą - ne tik kalbama vienu balsu, bet ir bendrai veikiama tiek užtikrinant konkurencingos ir integruotos Europos Sąjungos vidaus energetikos rinkos veikimą, tiek įgyvendinant bendrą ES išorinę energetikos politiką.
 • Sieksime, kad kuo aktyviau ir efektyviau būtų panaudojamos papildomai skirtos ES lėšos energetiniams projektams įgyvendinti.

 

- Ištikima vertybėms:

 • Šeimos, kaip tradicinėmis krikščioniškosiomis vertybėmis grindžiamo visuomenės pamato, gaivinimas ir stiprinimas Lietuvoje ir Europoje. Sieksime, kad Lietuva ir kitos Europos valstybės rūpintųsi, kad šeimos galėtų garantuoti vaikams saugią aplinką bei deramą išsilavinimą.
 • Esame įsitikinę, kad viena iš Lietuvos atstovų Europos Parlamente misijų - Lietuvos kultūros, meno, istorinio paveldo sklaida. Sieksime, kad būtų sukurtos sąlygos įtvirtinti Lietuvos istoriją Europos šalių vadovėliuose ir europiečių sąmonėje, kad taisyklinga lietuvių kalba vis dar skambėtų net ir vykstant globalizacijai ir vos kelioms kalboms siekiant įsivyrauti Europoje ir ES institucijose.
 • Žmogaus orumo apsauga. Pabrėžiame, kad vykdant tiek socialinę, tiek užsienio ar klimato kaitos politiką, pagrindas turi išlikti dvasinių vertybių išsaugojimas.