Veiklos tikslams gautos lėšos pajamų mokesčiu neapmokestinamos

2015-11-16

Šitaip Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas išaiškino Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), atsakydama į piliečių iniciatyvinės grupės koordinatoriaus paklausimą.

Veiklos tikslams gautos lėšos pajamų mokesčiu neapmokestinamos

Iniciatyvinės grupės koordinatorius Vytautas Sinica teiravosi dėl jo vardu atidarytos sąskaitos, kuri naudojama tiktai šios grupės veiklai finansuoti, apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu.

Pajamų mokestį moka pajamų gavęs ir (arba) uždirbęs gyventojas. Pajamos – tai gyventojo gautas atlygis už jo atliktą darbą, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas ir (arba) kita gauta nauda pinigais ir (arba) natūra.

Kaip teigiama VMI rašte, pinigų pervedimo aplinkybė dar nereiškia, kad juos gavęs gyventojas gavo pajamų. Į sąskaitą pervesti pinigai laikomi gyventojo gautomis pajamomis ir apmokestinami pajamų mokesčiu, jeigu jie yra pervedami už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pagal sudarytus sandorius, kai gyventojas negali pateikti įrodymų, kad pinigai, esantys jo sąskaitoje, jam nepriklauso. Sprendžiant, ar į asmeninę sąskaitą pervestos sumos laikomos pajamomis, atsižvelgiama į pinigų pervedimo pagrindą – į piniginių lėšų pobūdį ir turinį.

Todėl iniciatyvinės grupės, kuri nėra juridinis asmuo, veiklai gautos lėšos, apskaitomos specialioje, tam tikslui koordinatoriaus vardu atidarytoje sąskaitoje banke, nelaikomos gyventojo (koordinatoriaus, kurio vardu atidaryta sąskaita) pajamomis. Koordinatoriui nėra prievolės nuo šių lėšų mokėti pajamų mokestį, jeigu šios lėšos nenaudojamos jo asmeniniams tikslams ar negautos kaip atlygis už jo iniciatyvinei grupei suteiktas paslaugas. Mokesčių administratoriui paprašius, koordinatorius turėtų pateikti šį faktą patvirtinančius dokumentus.

Septyniolikos Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti VRK įregistravo ir šios grupės įregistravimo aktą patvirtino rugsėjo 2 d. posėdyje.

Iniciatyvinė grupė siekia pakeisti dabar galiojančią Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo nuostatą, kad „duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi lietuviškais rašmenimis, piliečio vardas (vardai) ir pavardė – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą asmens dokumentuose, nustatyta tvarka".

Lapkričio 4 d. iniciatyvinės grupės atstovai VRK perdavė surinktus parašų rinkimo lapus su beveik 69 tūkst. parašų. Lapkričio 12 d. priimtu sprendimu VRK patvirtino darbo grupės parengtą išvadą ir nustatė, kad iniciatyvinė grupė pateikė ne mažiau kaip 50 tūkst. piliečių, remiančių siūlymą pakeisti Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymą, parašų.

V. Sinica yra vienas iš trijų minėtosios grupės koordinatorių.