Savivaldybių tarybų rinkimuose rinkimų dieną balsavo 41,55% į rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų

2019-03-03

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) informuoja, kad 20 val., uždarius rinkimų apylinkes, galima konstatuoti, kad rinkimų dieną savivaldybių tarybų rinkimuose balsavo 41,55% į rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Iš viso, įskaitant ir išankstinio balsavimo metu balsavusiuosius, savo valią rinkimuose išreiškė 47,80 % į rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų.

Savivaldybių tarybų rinkimuose rinkimų dieną balsavo 41,55% į rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų

Primename, kad 2015 m. savivaldybių tarybos narių rinkimuose dalyvavo 47,18%, o savivaldybių tarybos narių – merų – 47,17% į rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų.

VRK pasiekė įvairiomis komunikavimo priemonėmis pasiekė pranešimai apie galimus rinkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Visi pranešimai yra vertinami ir tiriami. Dažniausiai pasitaikantys yra pranešimai dėl galimų rinkimų agitacijos tvarkos pažeidimų.

Lietuvos policijos duomenimis, policiją pasiekė 125 pranešimai apie galimus rinkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Buvo pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai.

Spaudos konferencijos, vykusios šiandien 20 val., metu tiek Lietuvos policijos, tiek visuomeninės organizacijos ,,Baltosios pirštinės" atstovai pasidžiaugė, kad stebimos ilgalaikės pranešimų apie gautus pažeidimus mažėjimo tendencijos. Kas, pasak VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytė, byloja, kad Lietuvos Respublikos visuomenė darosi sąmoningesnė.

Uždarius rinkimų apylinkes ir pradėti skaičiuoti rinkėjų balsai. Apylinkių rinkimų komisijos visus suskaičiuotus balsus suves į VRK informacinę sistemą, o šie bus publikuojami VRK interneto svetainėje.

Tiek komisijų nariai, deleguoti skirtingų politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir t. t., tiek rinkimų stebėtojai, dalyvaujantys balsų skaičiavimo procedūroje, turi galimybę sulyginti VRK viešai interneto svetainėje skelbiamus duomenis su popieriniu balsų skaičiavimo protokolu. Rinkimų apylinkėse suskaičiuoti rinkimų biuleteniai ir popieriniai balsų skaičiavimo protokolai bus perduodami savivaldybių rinkimų komisijoms.

Primename, kad rinkimų apylinkėms teks nelengva užduotis: suskaičiuoti dviejų tipų rinkimų biuletenius. Taip pat į VRK informacinę sistemą suvesti kiekviename rinkimų biuletenyje nurodytus rinkėjų reitingo balus.

Primename, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme numatyta, kad mandatai kandidatų sąrašams paskirstomi pagal tai, kiek rinkėjų paduotų mandato balsų gavo kiekvienas sąrašas, taikant kvotų ir liekanų metodą. Kandidatų sąrašas gali gauti savivaldybės tarybos narių mandatų (dalyvauja skirstant mandatus) tik tuo atveju, jeigu už kandidatų sąrašą balsavo ne mažiau kaip 4 procentai, o už partijų jungtinį arba jam prilygintą kandidatų sąrašą – ne mažiau kaip 6 procentai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.

Jeigu už kandidatų sąrašus, dalyvaujančius skirstant mandatus, yra paduota mažiau kaip 60 procentų rinkėjų balsų, teisę dalyvauti skirstant mandatus įgyja tas lig šiol skirstant mandatus nedalyvavęs sąrašas (sąrašai – jeigu už juos paduota vienodas rinkėjų balsų skaičius), už kurį yra paduota daugiausia rinkėjų balsų. Tokiu pačiu būdu kandidatų sąrašų, turinčių teisę dalyvauti skirstant mandatus, skaičius didinamas iki tokio skaičiaus, kad už kandidatų sąrašus, dalyvaujančius skirstant mandatus, būtų paduota ne mažiau kaip 60 procentų rinkėjų balsų.

Apskaičiuojama mandatų skirstymo kvota. Ji lygi rinkėjų paduotų mandatų balsų, kuriuos gavo kandidatų sąrašai, dalyvaujantys skirstant mandatus, sumai, padalytai iš mandatų skaičiaus daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Jeigu dalijant gaunama liekana, dalmuo padidinamas vienetu.

Už kiekvieną dalyvaujantį paskirstant mandatus kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius dalijamas iš mandatų skirstymo kvotos. Gautas sveikasis dalmuo yra mandatų skaičius, tenkantis kiekvienam kandidatų sąrašui pagal mandatų skirstymo kvotą, o dalijant gautos liekanos naudojamos likusiems mandatams (nepaskirstytiems kandidatų sąrašams) paskirstyti pagal liekanas. Dėl to visų kandidatų sąrašų pavadinimai surašomi iš eilės, kurioje po paskutinio toliau eina pirmasis pagal jiems atitekusias dalijimo liekanas, pradedant didžiausiąja. Jeigu dviem kandidatų sąrašams tenkančios liekanos lygios, pirmiau įrašomas sąrašas, kurio rinkimų numeris mažesnis. Nepadalyti dalijant kvotų metodu mandatai po vieną padalijami kandidatų sąrašams pagal eilę, pradedant tuo kandidatų sąrašu, kuris buvo įrašytas pirmasis.

Jeigu kuriam nors kandidatų sąrašui tektų didesnis mandatų skaičius, negu sąraše yra kandidatų, šie mandatai padalijami kitiems kandidatų sąrašams, tęsiant mandatų dalijimą liekanų metodu.

Sąraše kandidatai į savivaldybės tarybos narius gauna mandatus pagal porinkiminę kandidatų sąrašų eilę. Tas kandidatas, kuris gavo mandatą vienmandatėje rinkimų apygardoje, daugiamandatės rinkimų apygardos kandidatų sąraše praleidžiamas.

Tuo tarpu vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu laikomas tas kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus, kuris pirmą kartą balsuojant gavo daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, jeigu rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/5 visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Jeigu pirmą kartą balsuojant mero rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinko reikiamos balsų daugumos, š. m. kovo 17 d. bus rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į merus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant

Galutinius rinkimų rezultatus, išnagrinėjusi visus skundus ir nustačiusi visus rinkimų rezultatus konkrečioje rinkimų apygardoje, tvirtina VRK ne vėliau kaip per 7 dienas po rinkimų ir rinkimų rezultatus paskelbia VRK interneto svetainėje. Tų savivaldybių rinkimų komisijų sprendimus, dėl kurių per 3 dienas po rinkimų nėra gauta nė vieno atstovo rinkimams skundo dėl šio įstatymo pažeidimo, turėjusio esminės įtakos rinkimų rezultatams, VRK tvirtina be svarstymo. Savivaldybės rinkimų komisija po to, kai VRK patvirtina jos sprendimą dėl galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo, ne vėliau kaip per 2 dienas po sprendimo patvirtinimo paskelbia savivaldybės tarybos rinkimų rezultatus.

Jeigu VRK pakeičia savivaldybės rinkimų komisijos sprendimą arba priima sprendimą dėl nebesančio savivaldybės tarybos nario vietos, rinkimų rezultatus skelbia VRK. Savivaldybės tarybos narių pažymėjimus VRK pradeda išduoti ne anksčiau kaip po 7 dienų ir baigia išduoti ne vėliau kaip po 10 dienų po rinkimų rezultatų ar atitinkamo sprendimo paskelbimo.

VRK ne vėliau kaip per 4 mėnesius po galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo perduoda Lietuvos valstybės naujajam archyvui nuolat saugoti rinkimų apylinkių ir rinkimų apygardų balsų skaičiavimo protokolus, pareiškinius dokumentus, VRK posėdžių protokolus ir sprendimus, rinkimų dokumentų pavyzdžių komplektą. Po to Vyriausioji rinkimų komisija gali priimti sprendimą sunaikinti nesaugotinus rinkimų dokumentus.

Paspaudę šią nuorodą galite matyti  informaciją žemėlapyje apie rinkėjų aktyvumą savivaldybėse.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt