Politinės partijos nuo 2020 m. sausio 1 d. savo svetainėse privalo paskelbti visas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas sutartis

2020-03-10

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Politinių partijų įstatymo nuostatos dėl politinių partijų atliekamų viešųjų pirkimų sutarčių viešinimo.

Politinės partijos nuo 2020 m. sausio 1 d. savo svetainėse privalo paskelbti visas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas sutartis
Politinių partijų įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad politinės partijos, kurios yra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos savo interneto svetainėse paskelbia visas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas sutartis, neatsižvelgdamos į jame nustatytas išimtis perkančiosioms organizacijoms. Pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų politinės partijos savo interneto svetainėse paskelbia Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamas ataskaitas. 20 straipsnio 4 dalyje numatyta atsakomybė už šios nuostatos nesilaikymą: Jeigu nustatoma, kad politinė partija pažeidė šio įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu politinei partijai neskiriama valstybės biudžeto asignavimų suma, atitinkanti nepaviešintų sutarčių, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vertę.
Atsižvelgiant į tai, jog Vyriausioji rinkimų komisija sulaukia paklausimų iš politinių partijų dėl informacijos apie žodžiu sudaromas sutartis skelbimo, sutarčių konfidencialios informacijos bei asmens duomenų apsaugos, 2020 m. kovo 3 d. buvo inicijuotas Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos atstovų susitikimas minėtiems klausimams aptarti. 
Politinės partijos savo interneto svetainėje informaciją apie sutartis ir ataskaitas, kurias privaloma skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, gali pateikti naudodamos nuorodą į CVP IS viešai skelbiamą informaciją.   
Informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis turėtų parengti pati politinė partija, nurodydama su kuo sudaryta sutartis, sutarties objektą, sutarties sudarymo datą ir sutarties vertę.
Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba savo interneto svetainėje yra paskelbusi pranešimus dėl konfidencialumo viešuosiuose pirkimuose ir asmens duomenų apsaugos
Politinės partijos turėtų vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktomis gairėmis.
 
 
Kontaktams:

Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt