Skelbiami politinių partijų 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2017-04-12

Skelbiami politinių partijų 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai Pagal Politinių partijų įstatymą, politinės partijos kasmet ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos VRK pateikia patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, veiklos rezultatų ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą). Su Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniu teikiama ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita, auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, bei politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalas.

Skelbiami politinių partijų 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Iki 2017 m. kovo 15 d., iš 23 politinių partijų, kurios atitinka Politinių partijų įstatyme numatytus reikalavimus, gauta 16 finansinių ataskaitų rinkinių, dar 2 finansinių ataskaitų rinkiniai gauti paštu vėliau. Narių mokesčių registracijos žurnalus pateikė 14 partijų. Auditoriaus ataskaitą, kuri reikalinga partijai per kalendorinius metus gavus didesnę kaip 200 VMDU dydžio pajamų sumą (151 400 Eur) dėl pastebėtų faktų, turėjo pateikti ir pateikė 9 politinės partijos.

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių nepateikė Kovotojų už Lietuvą sąjunga, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, partija „Jaunoji Lietuva" ir Tautininkų sąjunga.

Politinės partijos nurodė 2016 metais gavusios daugiau kaip 9,6 mln. Eur pajamų. Didžiausią dalį (57,14 proc.) sudaro valstybės biudžeto asignavimai.

Politinių partijų 2016 metais gautos lėšos: 

Eil. Nr.

Finansavimo šaltiniai

Suma, Eur

Proc.

PPĮ numatyti finansavimo šaltiniai

9 582 042,15

 

1.

Valstybės biudžeto asignavimai

5 502 000,00

57,14

2.

Bankų paskolos

2 392 505,00

24,85

3.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo savanoriškai skiriama 1 procento dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis

1 027 796,54

10,67

4.

Politinės partijos nario mokesčiai

551 246,61

5,72

5.

Lėšos iš kitos politinės partijos veiklos

108 420,00

1,13

6.

Palūkanos už banko sąskaitoje esančias lėšas

74,00

0,00

Kiti finansavimo šaltiniai

46 862,78

 

1.

Politinės kampanijos lėšų likučiai, gauti į politinės partijos einamąją banko sąskaitą

27 052,78

0,28

2.

Kita

19 810,00

0,21

Iš viso

9 628 904,93

100,00

Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimas

2016 m. valstybės biudžeto asignavimai išmokėti 9 politinėms partijoms, bendra suma – 5 502 000 Eur. Ataskaitose 4 politinės partijos (Darbo partija, „Drąsos kelias" politinė partija, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) nurodė, kad 2016 metais panaudojo daugiau negu gavo valstybės biudžeto asignavimų. Daugiausia valstybės biudžeto asignavimų 2016 metais panaudota politinių kampanijų finansavimo išlaidoms padengti (45,99 proc.) ir partijų paimtoms paskoloms apmokėti (18,18 proc.).

Gyventojų pajamų mokestis

Finansinių ataskaitų rinkinius pateikusios politinės partijos gavo 1 027 796 Eur joms savanoriškai skirtos gyventojų pajamų mokesčio dalies. 2016 metais partijos gavo daugiau gyventojų pajamų mokesčio nei ankstesniais metais (2015 metais politinės partijos gavo 898 231 Eur, 2014 metais – 750 610 Eur, 2013 metais – 796 927 Eur).

Politinių partijų narių mokestis

15 politinių partijų narių mokesčių registracijos žurnaluose nurodė gavusios pajamų iš nario mokesčių. Priimta narių mokesčių bendra suma sudaro 556 282,23 Eur, tai yra 121 249,86 Eur, arba 18 proc., mažiau nei 2015 metais. 6 partijos nurodė, kad 2016 metais nerinko partijos narių mokesčių.

2016 metais sumažėjo priimtų nario mokesčių bendra suma, bet ir mokėjusių narių skaičius (nuo 33 496 iki 28 279) bei sumokėto nario mokesčio vidurkis (nuo 20,23 Eur iki 19,67 Eur). 5 580 partijų narių sumokėjo nario mokesčių, viršijančių arba lygų vidutiniam nario mokesčio dydžiui, iš viso tokių mokesčių partijos surinko 410 162,96 Eur.

Nario mokestį mokėjo 15 753 moterys ir 12 526 vyrai. Vyrai mokėjo didesnį nario mokestį: vyrų sumokėto nario mokesčio vidurkis 26,33 Eur, moterų – 14,38 Eur, bendra vyrų sumokėto nario mokesčio suma – 329 753,99 Eur, moterų – 226 528,24 Eur. Moterys sumoka 40,72 proc. visų nario mokesčių.

Vyrų ir moterų mokamo nario mokesčio santykis:  

Jauniausiems nario mokesčio mokėtojams – 18 metų. Tokių narių – 5, bendra sumokėtų nario mokesčių suma – 90 Eur. Nario mokestį (2 Eur) sumokėjo 1 šimtametė. Daugiausia nario mokesčių sumoka 50–59 metų partijos nariai (6 849 nariai vidutiniškai po 23,66 Eur, bendra suma – 162 020,96 Eur). Šio amžiaus kategorijos partijos narių mokamas didžiausias vidutinis nario mokestis. Panašus nario mokesčio vidurkis tarp 40–49 metų partijos narių (22,76 Eur) ir tarp 60–69 metų (22,36 Eur).

Finansiniai įsipareigojimai

16 politinių partijų nurodė turinčios finansinių įsipareigojimų. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų bendra suma – 3 591 338,47 Eur, iš jų 2 978 229,26 Eur (beveik 83 proc.) sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai. Didžiausią trumpalaikių įsipareigojimų dalį 1 527 358 Eur (51 proc.) sudaro finansinės skolos. Lyginant su ankstesniais metais, partijų įsipareigojimai padidėjo (2015 m. – 2 893 341 Eur; 2014 m. – 2 232 130 Eur; 2013 m. –
1 053 973 Eur). 2016 metais gavusios paskolų iš bankų. Bendra paskolų suma – 2 392 505 Eur (2015 m. – 822 840 Eur; 2014 m. – 1 101 652 Eur; 2013 m. – 548 487 Eur).

Pagal Politinių partijų įstatymą, politinių partijų, per kalendorinius metus gavusių mažiau negu 200 VMDU dydžio pajamų sumą (151 400 Eur), patikrinimą organizuoja VRK. Š. m. balandžio 10 d. VRK posėdžio metu buvo nuspręsta nepriklausomą politinių partijų patikrinimą atlikti Lietuvos centro partijai ir politinei partijai ,,Lietuvos sąrašas".

Išsamius politinių partijų 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius rasite ČIA.