Padėti organizuoti ar imtis organizuoti susitikimus su rinkėjais?

2016-09-14

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) iš ministerijų gauna paklausimus dėl vienos iš rinkimuose dalyvaujančios partijos lyderio prašymo: „remiantis Seimo rinkimų įstatymo 46 straipsniu, įpareigojančiu valstybės institucijų bei įstaigų vadovus „padėti kandidatams į Seimo narius organizuoti susitikimus su rinkėjais, gauti reikiamą informaciją" ministerijos salėse kartu surengti forumą. Kurio paskirtis būtų, - prisidėti prie valstybės darbų tęstinumo ir išsamesnio piliečių informavimo apie aktualiausius valstybės reikalus". Pasiūlymo autorius kreipimesi prašo ministro ar ministerijos darbuotojų pristatyti per pastaruosius ketverius metus vadovaujamoje srityje nuveiktus darbus, spręstas problemas. Taip pat kartu su rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų atstovais bei ekspertais forume būtų aptartas darbų tęstinumas bei klausimai, kurie būtų sprendžiami ateinančių ketverių metų Lietuvos politinėje darbotvarkėje.

Padėti organizuoti ar imtis organizuoti susitikimus su rinkėjais?

VRK nuomone, sprendžiant klausimą dėl partijos prašymo surengti susitikimą su rinkėjais, svarbu vadovautis ne tik partijos lyderio cituojama įstatymo dalimi. Seimo rinkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatyta:

„1. Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatai į Seimo narius rinkimų apygardose turi lygią teisę kalbėti rinkėjų ir kitokiuose susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose, valstybinėse visuomenės informavimo priemonėse ir skelbti savo rinkimų programą.

2. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų vadovai, taip pat savivaldybių merai ar jų įgalioti tam asmenys turi padėti kandidatams į Seimo narius organizuoti susitikimus su rinkėjais, gauti reikiamą informaciją, išskyrus neskelbtiną pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir Vyriausybės nutarimus."

Atkreipiame dėmesį, kad institucijos pareiga „padėti organizuoti susitikimus su rinkėjais" negali būti tapatinama su institucijos pareiga organizuoti susitikimus su rinkėjais. Susitikimus su rinkėjais pagal Įstatymą organizuoja patys kandidatai, o įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys tik teikia jiems pagalbą organizuojant susitikimus. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei jų vadovai gali prisidėti prie tokių renginių organizavimo pagal savo kompetenciją, nepažeisti darbo vidaus taisyklių, o į susitikimus, su partijų atstovais, pavaldžius asmenis kviesti be prievartos ar įpareigojimų dalyvauti. Taip pat būtina nepažeisti Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio draudimo:

„1. Bet kam draudžiama naudotis tarnybine padėtimi valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose ar organizacijose, taip pat valstybinėse ar savivaldybių visuomenės informavimo priemonėse vykdant bet kokią rinkimų agitaciją, pavesti tai daryti kitiems asmenims ar kaip nors kitaip, naudojantis tarnybine padėtimi, bandyti paveikti rinkėjų valią. Valstybės, savivaldybių pareigūnams, valstybės tarnautojams draudžiama naudotis tarnybine padėtimi sudaryti sau ar partijai išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas. Šį straipsnį pažeidęs asmuo gali būti patrauktas administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka."

Visi kandidatai turi lygias teises dalyvauti rinkėjų ir kitokiuose susitikimuose, nepriklausomai nuo einamų pareigų. Seimo rinkimų įstatymas numato padėti organizuoti susitikimus su rinkėjais, jeigu tokių susitikimų metu užtikrinamos vienodos galimybės dalyvauti visiems kandidatams ar juos iškėlusių politinių partijų atstovams.