Dėl ne Lietuvoje gyvenančių LR piliečių aukų politinės kampanijos dalyviams

2016-01-15

Vyriausioji rinkimų komisija dažnai gauna paklausimų dėl užsienio lietuvių – Lietuvos Respublikos piliečių – finansinės paramos teikimo tvarkos, politinės kampanijos dalyviams.

Dėl ne Lietuvoje gyvenančių LR piliečių aukų politinės kampanijos dalyviams

Pateikiame pagrindinę informaciją: teisė aukoti, aukų dydžiai, turto ir pajamų deklaravimas.

Teisė aukoti

Pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, turi teisę aukoti visų politinių kampanijų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams.

Įstatymas, pagal fizinio asmens prievolę deklaruoti pajamas ir turtą, išskiria du aukų dydžius: auka (aukų suma), vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, iki 12 eurų ir auka (aukų suma), vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, viršijanti 12 eurų.

Primintina, kad aukas priimti gali tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais užsiregistravę asmenys, kurių sąrašas skelbiamas VRK interneto svetainėje (konkrečių rinkimų rubrikoje „Politinės kampanijos dalyviai"). Dalyvių registracija pradedama tik paskelbus rinkimų ar referendumo datą.

Auka neviršijanti 12 eurų

Pagal Įstatymo 11 straipsnį, aukojant mažą auką, kai auka (aukų suma) per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui neviršija 12 eurų, aukotojui nėra prievolės deklaruoti pajamų ir turto. Aukas iki 12 eurų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams galima suteikti banko pavedimu, internetu, ar kitomis priemonėmis, leidžiančiomis nustatyti aukotoją. Mažų aukų gavimo būdus pasirenka ir apie juos informaciją teikia pats politinės kampanijos dalyvis (politinė partija, kandidatas). Lietuvoje esantys aukotojai gali paaukoti telefonu, jeigu politinės kampanijos dalyvis yra sudaręs sutartį su telekomunikacijų bendrove, kurios paslaugomis naudojasi ir aukotojas.

Auka viršijanti 12 eurų

Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, norintis aukoti auką, kai auka (aukų suma) viršija 12 eurų, prieš aukos suteikimą įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas ir turtą.

Įstatymas reglamentuoja aukų dydžio ribojimus absoliučiu dydžiu bei pagal aukotojo pajamas:

1)   pagal Įstatymo 10 straipsnio reikalavimus, Lietuvos Respublikos pilietis per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių (2015 metais tai sudarė 7 150 eurų);

2)   bendra vieno fizinio asmens aukų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).

Sprendimą dėl aukos priimtinumo priima politinės kampanijos dalyvio (politinės partijos, kandidato) iždininkas. VRK, kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), yra sudariusi galimybę iždininkui registruojant auką pasitikrinti, ar aukotojas yra deklaravęs pajamas ir ar aukotojo aukų suma neviršija 10 procentų deklaruotų pajamų.

3)   Įstatymo reikalavimų neatitinkančios aukos negali būti naudojamos politinei kampanijai finansuoti. Jeigu tokios aukos buvo gautos ir aukotojas yra žinomas, politinės kampanijos iždininkas per 5 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi auką grąžinti aukotojui, nurodydamas atsisakymo priimti auką priežastis. Jeigu aukotojas per 10 darbo dienų nenustatomas, politinės kampanijos iždininkas auką perveda į valstybės biudžetą.

Pajamų ir turto deklaravimas

Pajamų ir turto deklaracijas priima, jų pateikimo klausimais konsultuoja VMI.

Skelbiame VMI atsakymą „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių ne Lietuvoje, aukų politinės kampanijos dalyviams"