Dalis neveiksnių piliečių po jų teisinio statuso peržiūrėjimo įgis teisę balsuoti

2017-05-16

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnyje visiems piliečiams, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, garantuojama rinkimų teisė. Greta pažymint, kad teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai. Taip pat, kad rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

Dalis neveiksnių piliečių po jų teisinio statuso peržiūrėjimo įgis teisę balsuoti

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK) prieš kiekvienus rinkimus sudaro rinkėjų sąrašus, organizuoja jų tikslinimą. VRK, vadovaudamasi Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, tvarkomo valstybės įmonės Registrų centras, duomenimis, neveiksniais pripažintus asmenis išbraukia iš rinkėjų sąrašų.

2017 m. balandžio 21 d. duomenimis, registre yra įtraukti 7 168 asmenys teismo pripažinti neveiksniais. 2016 m. Seimo rinkimuose iš rinkėjų sąrašų buvo išbraukti 6 139 asmenys, kadangi jie buvo teismo pripažinti neveiksniais. Š. m. balandžio 23 d. rinkimuose Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse bei Anykščių-Panevėžio apygardoje iš rinkėjų sąrašų buvo išbraukti 371 asmenys, teismų sprendimais pripažinti neveiksniais.

Įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimus, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimų įstatymus, kurie įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d. Šiais įstatymais iš esmės buvo pakeista asmens veiksnumo ribojimo samprata ir akcentuojama, jog asmens veiksnumo ribojimas yra kraštutinė priemonė, o siekiamybė – asmens visiško veiksnumo išlaikymas, sudarant sąlygas asmeniui gauti reikiamą pagalbą savo teisėms įgyvendinti.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta, kad asmuo teismo sprendimu pripažįstamas neveiksniu ne apskritai, kaip buvo iki šiol, o tik kai kuriose srityse. Išskiriamos dvi pagrindinės sričių grupės: turtinių santykių ir neturtinių santykių. Prie turtinių santykių sričių priskiriama: asmeninių pajamų (išlaidų) tvarkymas, kilnojamojo (nekilnojamojo) turto valdymas, paveldėjimo teisiniai santykiai ir pan. Prie asmeninių neturtinių santykių sričių galima priskirti rinkimų, sveikatos priežiūros, savitvarkos įgūdžių, šeimos santykių ir kitas sritis.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 21 d. buvo įtraukti 943 asmenys, pripažinti neveiksniais tam tikrose srityse ir 120 asmenų, kurių civilinis veiksnumas tam tikrose srityse apribotas, taip pat įrašyti duomenys apie peržiūrėtus teismo sprendimus, kuriais 740 asmenų nustatytos sritys, kuriuose šie asmenys pripažinti neveiksniais.

Registro 2017 m. balandžio 21 d. duomenimis 64 asmenys yra pripažinti neveiksniais balsavimo teisių įgyvendinimo srityje, 74 asmenys – rinkimų teisinių santykių srityje, 143 asmenys – politinių teisių įgyvendinimo srityje, 67 asmenys – pilietinių teisių srityje, 193 asmenys – visose srityse, kiti asmenys pripažinti neveiksniais kitose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

Vadovaujantis šiais teisė aktais, teismų sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Dėl iki minėtų teisės aktų pakeitimų įsigaliojimo pripažinto neveiksniu asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksniu pripažinto asmens globėjas, taip pat gali kreiptis kiti kodekse nurodyti asmenys.

Teisės aktai nustato, kad prašymą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Jie taip pat turi teisę kreiptis į teismą dėl asmens pripažinimo visiškai veiksniu ar veiksniu toje srityje, kurioje asmuo yra pripažintas neveiksniu. Dėl asmens pripažinimo visiškai veiksniu ar veiksniu toje srityje, kurioje asmuo yra pripažintas neveiksniu į teismą taip pat turi teisę kreiptis Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. Ši komisija turi būti sudaryta arba turi veikti kiekvienoje savivaldybėje. Ne dažniau kaip kartą per vienus metus kreiptis į teismą dėl pripažinimo visiškai veiksniu ar veiksniu toje srityje, kurioje asmuo yra pripažintas neveiksniu, turi teisę ir fizinis asmuo, kuris pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Jei per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, t.y. iki 2017 m. sausio 1 d., minėtieji asmenys nesikreipia dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pripažinto neveiksniu asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksnaus asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracija ar jos įgaliota įstaiga.