MOKYMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
SEKRETORIATO MOKYMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato Mokymų ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai nustato Skyriaus veiklos teisinius pagrindus, uždavinius, funkcijas, teises, atsakomybę ir veiklos organizavimą.  

2. Skyrius yra savarankiškas Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus. Skyriaus tikslas – organizuoti, koordinuoti bei vykdyti rinkimų subjektų ir kitų VRK informacinės sistemos naudotojų (toliau – VRK IS) mokymus, šviesti rinkėjus bei ugdyti jų pasitikėjimą rinkimais, teikti informaciją visuomenei apie rinkimus, referendumus ir VRK veiklą, organizuoti VRK sekretoriato karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.  

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, VRK reglamentu ir kitais teisės aktais. 

  

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus uždaviniai yra šie:  

4.1. organizuoti ir vykdyti savivaldybių (apygardų) komisijų narių ir kitų rinkimų subjektų mokymus, rengti šių mokymų programas bei mokomąją medžiagą; 

4.2. organizuoti VRK karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus;  

4.3. įgyvendinti VRK visuomenės informavimo strategiją, kurti ir palaikyti teigiamą VRK įvaizdį, aukštą asmenų pasitikėjimą ja, užtikrinti išorinę ir vidinę komunikaciją, operatyvų informacijos teikimą;  

4.4. palaikyti ryšius su valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo ir švietimo įstaigomis, viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais, teikti jiems operatyvią ir objektyvią informaciją apie VRK veiklą užtikrinant demokratinių rinkimų ir referendumų idėjas visuomenėje.  

5. Skyrius, vykdydamas jam paskirtus uždavinius, atlieka šias funkcijas:  

5.1. organizuoja savivaldybių (apygardų) komisijų narių ir kitų rinkimų subjektų mokymus, diegia naujas mokymo priemones ir ugdymo metodus;  

5.2. rengia ir tobulina savivaldybių (apygardų) komisijų narių ir kitų rinkimų subjektų mokymų programas; 

5.3. rengia, tobulina ir atnaujina savivaldybių (apygardų) komisijų narių ir kitų rinkimų subjektų mokymų medžiagą, pritaiko esamą medžiagą pažangesniems ugdymo metodams; 

5.4. prižiūri ir tobulina VRK IS Specializuotos informacijos bei Mokymų ir atestavimo posistemes, rūpinasi savalaikiu jose talpinamos informacijos atnaujinimu; 

5.5. organizuoja VRK karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus, rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu; 

5.6. rengia VRK karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybių (apygardų) komisijų narių ir kitų rinkimų subjektų mokymų planus ir mokymų medžiagą, komplektuoja mokymų grupes, vertina mokymų efektyvumą;  

5.7. ugdo VRK IS naudotojų gebėjimus rinkimų technologijų, rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo procesuose; 

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir organizuoja VRK informacinių leidinių leidybą ir analizuoja jų poreikį; 

5.9. organizuoja ir koordinuoja VRK rengiamas konferencijas ir renginius;  

5.10. pagal Skyriaus kompetenciją prižiūri ir administruoja VRK interneto svetainę, sudaro galimybes kitiems VRK skyriams skelbti VRK interneto svetainėje informaciją, privalomą publikuoti pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo ir teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus; 

5.11. prižiūri ir administruoja VRK socialinių tinklų paskyras;  

5.12. rengia ir tobulina visuomenės informavimo apie VRK veiklą strategiją, teikia siūlymus VRK pirmininkui, struktūriniams padaliniams dėl VRK visuomenės informavimo strategijos įgyvendinimo ir tobulinimo; 

5.13. rengia ir platina pranešimus spaudai apie oficialią VRK poziciją, aktualius įvykius VRK, užtikrina informacijos apie Lietuvoje vykstančius rinkimus ir referendumus sklaidą; 

5.14. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus, paklausimus, pasiūlymus ir rengia atsakymus mokymų ir visuomenės informavimo klausimais;  

5.15. seka publikacijas visuomenės informavimo kanaluose apie VRK, vertina rizikos, kenkiančios VRK įvaizdžiui, veiksnius ir teikia VRK pirmininkui siūlymus, kaip juos sumažinti; 

5.16. konsultuoja ir teikia praktinę bei metodinę pagalbą VRK valstybės tarnautojams ir savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų nariams viešųjų ryšių ir bendravimo su žiniasklaida klausimais;  

5.17. koordinuoja VRK vidinę komunikaciją, operatyvų informacijos teikimą karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teikia siūlymus VRK pirmininkui dėl šios veiklos planavimo ir tobulinimo;  

5.18. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, susijusią su mokymų organizavimo ir viešųjų ryšių funkcija, taip pat kitą skyriaus uždaviniams vykdyti reikalingą informaciją; 

5.19. pagal poreikį inicijuoja, koordinuoja ir atlieka visuomenės nuomonės apklausas ir tyrimus siekiant nustatyti visuomenės pasitikėjimo VRK teikiamų paslaugų kokybe lygį;  

5.20. pagal kompetenciją rengia pranešimus, pasisakymus, pažymas ir kitą medžiagą renginiams, kuriuose dalyvauja VRK pirmininkas;  

5.21. pagal kompetenciją nagrinėja VRK įgyvendinamų teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, dalyvauja rengiant VRK poziciją dėl šių teisės aktų projektų bei kitų dokumentų  paskelbimo;  

5.22. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir tarptautinių projektų, į kurias skiriami VRK ekspertai, veikloje, susijusioje su mokymų organizavimo, kvalifikacijos tobulinimo  ir viešųjų ryšių funkcija;  

5.23. pagal kompetenciją atstovauja VRK kitų valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir asociacijų, Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų ir kitų šalių rinkimų organizatorių organizuojamuose renginiuose personalo mokymų organizavimo, kvalifikacijos tobulinimo  ir viešųjų ryšių klausimais, prireikus kviečia atitinkamų sričių specialistus  siekiant užtikrinti kokybiškos informacijos apie rinkimus ir referendumus sklaidą;  

5.24. pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus ir ataskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio mokslo ir mokymo institucijoms;  

5.25. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja VRK veikiančių komisijų ir darbo grupių veikloje;  

5.26. dalyvauja koordinuojant VRK struktūrinių padalinių veiklą kuriant ir palaikant teigiamą VRK įvaizdį, aukštą asmenų pasitikėjimą ja;  

5.27. sudaro ir tvarko Skyriaus archyvo bylas, numatytas VRK dokumentacijos planuose ir perduoda į VRK archyvą;  

5.28. inicijuoja ir organizuoja VRK viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijai priskirtų veiklų įgyvendinimui;  

5.29. atlieka kitus darbus, numatytus VRK veiklos planuose, vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VRK pirmininko pavedimus.  

  

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

6. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę: 

6.1. gauti iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, rinkimų ir referendumo komisijų duomenis ir dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti; 

6.2. gauti iš politinių partijų, kandidatų informaciją,  reikalingą Skyriaus funkcijoms ir užduotims atlikti; 

6.3. gauti iš kitų VRK struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti, o taip pat disponuoti gauta informacija, planuojant ir organizuojant Skyriaus veiklą; 

6.4. suderinus su VRK pirmininku, pasitelkti Skyriaus uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti reikiamus Sekretoriato karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus; 

6.5. pagal kompetenciją disponuoti gauta teoriniam ir praktiniam mokymui skirta įranga ir priemonėmis; 

6.6. inicijuoti metodinių, informacinių ir kitų leidinių bei priemonių rengimą, spausdinimą ir platinimą; 

6.7. kelti kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudami konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. 

7. Skyriaus darbuotojai privalo: 

7.1. vadovautis VRK reglamentu ir Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais; 

7.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus. 

 

IV SKYRIUS
STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

8. Skyriaus struktūrą nustato ir pareigybių sąrašą tvirtina VRK pirmininkas. 

9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus VRK pirmininkui. 

10. Skyriaus vedėjas planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą ir užtikrina Skyriui nustatytų funkcijų vykdymą. 

11. Skyriaus valstybės tarnautojai priimami ir atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindais. 

12. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją ir pareigas nustato jų pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina VRK pirmininkas.  

13. Jei Skyriaus vedėjas (dėl ligos, atostogų, komandiruočių ar kitų objektyvių priežasčių), negali eiti pareigų, jo funkcijos VRK pirmininko įsakymu gali būti pavedamos vykdyti paskirtam Skyriaus valstybės tarnautojui. 

14. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas ir siekdami užtikrinti Skyriaus uždavinių įgyvendinimą, bendradarbiauja su kitų VRK struktūrinių padalinių karjeros valstybės tarnautojais ir darbuotojais.  

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Skyriaus nuostatus keičia ir tvirtina VRK pirmininkas. 

16. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.