Mindaugas MIZARAS

MOKYMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Mokymų ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Pareigybė reikalinga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais ir naudojantis informacinėmis technologijomis, mokymų apie Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento rinkimus (toliau – rinkimai) ir referendumus organizavimui ir vykdymui bei demokratinių rinkimų propagavimo veiklos užtikrinimui.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, bendroji veiklos sritis – mokymai ir komunikacija, specialioji veiklos sritis – rinkimų subjektų mokymų organizavimo ir vykdymo bei demokratinių rinkimų propagavimo srityje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų organizavimo srityje;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

4.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų organizavimą bei vykdymą, politinių partijų veiklą ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

4.5. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus renginius, skirtus mokymams, skaityti pranešimus šiuose renginiuose pagal skyriaus kompetenciją;

4.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.7. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

4.8. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, raštvedybos taisykles bei mokėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

4.9. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu;

4.10. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

4.11. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygiu (B1).

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas ir moko rinkimų ir referendumų vykdymo klausimais, organizuoja VRK seminarus, kitus renginius, skirtus mokymams, dalyvauja juose ir skaito pranešimus;

5.2. vertina mokymų poreikį;

5.3. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl mokymų temų;

5.4. rengia mokymų programas ir metodinę medžiagą, apibendrina ir skelbia dažniausiai pateikiamus klausimus, žinių patikrinimo testus;

5.5. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl rinkimus ir referendumus reglamentuojančių teisės aktų rengimo ar pakeitimo;

5.6. vedėjui ar VRK pirmininkui pavedus, atstovauja VRK valstybės institucijose ar įstaigose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.7. analizuoja ir kaupia informaciją apie teismų formuojamą praktiką rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo srityje;

5.8. rengia pagal Skyriaus kompetenciją techninių specifikacijų projektus ir teikia juos derinti;

5.9. vykdo dokumentų projektų rengimą pagal Skyriaus  kompetenciją;

5.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius VRK pirmininko, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.11. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;

5.12. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, darbo procesų ir procedūrų bei Skyriaus nuostatų tobulinimo pagal Skyriaus kompetenciją.

 

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.