Mindaugas MIZARAS

MOKYMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS PATARĖJO  
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.  

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – veiklos (mokymų) planavimas ir organizavimas.  

4. Specialiosios veiklos sritys - sprendimų įgyvendinimas, stebėsena ir analizė, priežiūra ir kontrolė. 

  

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5.  Bendrosios veiklos specializacija: 

5.1. rinkimų subjektų mokymų planavimas, organizavimas ir vykdymas; 

5.2. konsultavimas bei kitos metodinės pagalbos teikimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą. 

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą. 

8. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais. 

12. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 

13. Atlieka įvykdytų mokymų įgyvendinimo kokybės stebėseną ir vertinimą. 

14. Atstovauja VRK Europos piliečių iniciatyvų organizavimo klausimais, susitikimuose ir tarpinstitucinėse darbo grupėse ES institucijų tarptautinių organizacijų ir kitų valstybių organizatorių organizuojamuose renginiuose. 

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai:  

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija: 

16.1.1. studijų krypčių grupė – humanitariniai mokslai arba; 

16.1.2. studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai arba; 

16.1.3. studijų kryptis – andragogika; 

arba 

16.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

16.3. darbo patirties sritis – mokymų planavimo ir organizavimo patirtis; 

16.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.  

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 

17.1. kalba – anglų; 

17.2. kalbos mokėjimo lygis B1. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

18.1. vertės visuomenei kūrimas – 4; 

18.2. organizuotumas – 4; 

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 4; 

18.4. analizė ir pagrindimas – 5; 

18.5. komunikacija – 4. 

19. Specifinės kompetencijos ir jos reikalaujamas lygis: 

19.1. informacijos valdymas – 4; 

19.2. įžvalgumas – 4. 

20. Profesinė kompetencija ir jos reikalaujamas lygis: 

20.1. veiklos planavimas – 4.