Milda POCEVIČIŪTĖ

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. teisė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolė; Teisės aktų projektų rengimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Stebėsena.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
11. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Organizuoja ir vykdo politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių patikrinimą, kontroliuoja politinių partijų duomenų teikimą VRK informacinėje sistemoje.
15. Kontroliuoja politinės kampanijos finansavimo šaltinius ir išlaidų teisėtumą, tikrina politinės kampanijos finansavimo ataskaitas, kontroliuoja su politine kampanija susijusių įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius.
16. Analizuoja, vertina ir apibendrina iš skirtingų šaltinių gautus stebėsenos ir politinių kampanijų finansavimo duomenis, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai išvadas.
17. Nagrinėja auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų ir rengia suvestines.
18. Teikia pasiūlymus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos Informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posistemės tobulinimo.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
19.3. studijų kryptis – apskaita (arba);
19.4. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
arba:
19.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.6. darbo patirties sritis – rinkimų sistemos srities patirtis;
19.7. darbo patirtis srityje – 2 metai.