Metinės finansinės veiklos deklaracijos ir aukotojų sąrašai

Visi aukojusieji fiziniai ir juridiniai asmenys privalo būti paviešinami. Už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus ketvirčiui VRK interneto tinklalapyje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo – fizinio asmens – vardą, pavardę ir savivaldybę, kurioje jis gyvena, ir aukotojo – juridinio asmens – pavadinimą, kodą ir savivaldybę, kurioje yra jo buveinė. 

Politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, pateikia VMI patvirtintus praėjusių kalendorinių metų politinės partijos aukų ir aukotojų sąrašus, o VRK – patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro: balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, ir priedus (aukų ir aukotojų sąrašą bei valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą) bei auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, tai yra politinė partija per metus gavo didesnę kaip 200 VMDU dydžio pajamų sumą.

Politinių partijų aukų ir aukotojų sąrašai nuo 2011 metų .

Iki 2011 metų, pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 22 straipsnį, politinės partijos kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos, teikė Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai praėjusių kalendorinių metų metinę politinės partijos finansinės veiklos deklaraciją, kurioje privalo nurodyti per finansinius metus gautas pajamas, aukas ir aukotojus, skolintas ir kitas gautas lėšas, turėtas išlaidas, grąžintas skolas, nurodo, kaip panaudota valstybės biudžeto dotacija.

Politinės partijos, pateiktoje deklaracijoje nurodę, kad gavo didesnę kaip 3000 MGL dydžio (390 000 Lt) pajamų sumą, turi atlikti nepriklausomą savo veiklos auditą ir nepriklausomo audito išvadą pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai iki balandžio 1 d.

Aukotojų sąrašai ir metinės finansinės veiklos deklaracijos yra skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

Politinių partijų pateiktos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir aukotojų sąrašai:

Metinės finansinės
veiklos deklaracijos

 Aukotojų sąrašai

 2010

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

 2009

 I ketv.

 II ketv.  

 III ketv.  

 IV ketv.

 2008

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

 2007

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

 2006

I ketv.

 II ketv.

 III ketv.

 IV ketv.

Senesnės politinių partijų metinės finansinės veiklos deklaracijos

Pateikiamų dokumentų formos
  Metinės finansinės veiklos deklaracija
  Aukotojų sąrašas