Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos reglamentas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
Vyriausiosios rinkimų komisijos
2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr.Sp-18

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Komisijos) reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato darbo organizavimo,  Komisijos pirmininko skyrimo, Komisijos pirmininko pavaduotojų ir Komisijos sekretoriaus rinkimo, posėdžių šaukimo ir procedūrų juose tvarką, prašymų bei skundų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymu, rinkimų, Referendumo ir kitais įstatymais, Seimo nutarimais, Prezidento dekretais, šiuo Reglamentu bei kitais teisės aktais.

3. Komisijos veikla grindžiama teisėtumo, nepriklausomumo, kolegialumo, viešumo ir nešališkumo principais.

 

II. KOMISIJOS STRUKTŪRA

 

4. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas, du pavaduotojai, kurių vienas yra komisijos sekretorius, ir nariai.

5. Komisiją aptarnauja Komisijos sekretoriatas. Sekretoriato darbo tvarką nustato Sekretoriato nuostatai.

 

III. KOMISIJOS PIRMININKAS, JO PAVADUOTOJAI, KOMISIJOS SEKRETORIUS IR NARIAI

 

6. Komisijos pirmininkas skiriamas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo nustatyta tvarka.

7. Komisijos pirmininkas:

7.1. organizuoja Komisijos darbą;

7.2. atstovauja Komisijai valstybės institucijose, teismuose ir tarptautinėse organizacijose;

7.3. vadovauja rengiant Komisijai svarstyti teikiamus klausimus;

7.4. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

7.5. Komisijos narių sutikimu komandiruoja juos atstovauti Komisijai ar atlikti kitas užduotis užsienyje ir Lietuvoje;

7.6. teikia Komisijai tvirtinti jos išlaidų sąmatą, rinkimų, referendumo išlaidų sąmatas, Komisijos sekretoriato struktūrą ir etatus;

7.7. vadovauja Komisijos sekretoriato darbui, įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia sekretoriato darbuotojus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

7.8. prireikus papildomai priima į darbą asmenis konkrečioms ūkinėms ar techninėms funkcijoms atlikti arba kitiems pagalbiniams darbams, kurių apmokėjimo išlaidos yra numatytos Komisijos patvirtintose išlaidų sąmatose;

7.9. saugo Komisijos antspaudą ir atsako už jo naudojimą;

7.10. vykdo kitus įstatymų suteiktus įgaliojimus.

8. Pirmininkas, spręsdamas Komisijos sekretoriato darbo ir personalo valdymo klausimus, leidžia įsakymus.

9. Pirmininkas turi du pavaduotojus, o iš jų vienas renkamas Komisijos sekretoriumi. Pirmininko pavaduotojus, o iš jų sekretorių renka Komisija savo posėdyje visų posėdžio dalyvių balsų dauguma. Kandidatus į pavaduotojus teikia pirmininkas. Tas pats asmuo gali būti siūlomas ne daugiau kaip du kartus. Pirmininko pavaduotojai renkami iš narių, kuriuos į Komisiją pasiūlė teisingumo ministras arba Lietuvos teisininkų draugija. Pavaduotojui atsistatydinus ar kitu pagrindu nutrūkus jo įgaliojimams, kito pavaduotojo rinkimai turi įvykti per 1 mėnesį nuo įgaliojimų nutraukimo. Pirmininko pavaduotojo (pavaduotojų) sutikimu Komisija gali priimti sprendimą dėl jo (jų) nuolatinio darbo Komisijoje iki jos įgaliojimų pabaigos.

10. Kai Komisijos pirmininko nėra arba kai jis negali eiti savo pareigų, Komisijos arba pirmininko pavedimu jo pareigas laikinai eina vienas iš pavaduotojų.

11. Jeigu nei Komisijos pirmininkas, nei pirmininko pavaduotojai negali eiti Komisijos pirmininko pareigų, šias pareigas eina Komisijos narys, kurį paskiria Komisija iš teisingumo ministro arba Lietuvos teisininkų draugijos į Komisiją pasiūlytų narių.

12. Jeigu Komisijos sekretorius negali eiti pareigų ar jis eina Komisijos pirmininko pareigas, jį laikinai pavaduoja Komisijos paskirtas Komisijos narys.

13. Kai Komisijos pirmininko pavaduotojas arba kitas Komisijos narys eina Komisijos pirmininko pareigas, jam mokamas Komisijos pirmininko darbo užmokestis.

14. Komisija arba jos pirmininkas gali pavesti pirmininko pavaduotojams kuruoti atskiromis Komisijos veiklos sritimis. Pirmininko pavaduotojas, kuris yra ir Komisijos sekretorius, taip pat pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, rūpinasi raštvedyba, atlieka kitas Komisijos ar jos pirmininko pavestas pareigas.

15. Komisijos narių teisinį statusą apibrėžia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV. KOMISIJOS SUDAROMOS DARBO GRUPĖS

 

16. Prireikus Komisija arba Komisijos pirmininkas gali sudaryti darbo grupes įvairiems klausimams nagrinėti ir sprendimų projektams rengti.

17. Darbo grupės sudaromos iš Komisijos narių, valstybės valdymo, valstybės ar savivaldybių institucijų tarnautojų, mokslininkų ir specialistų. Darbo grupės darbui vadovauja Komisijos skiriamas Komisijos narys ar kitas asmuo.

18. Darbo grupės uždavinius, funkcijas, įgaliojimus, veiklos tvarką ir finansavimą nustato Komisija.

19. Darbo grupės sudarymas įforminamas Komisijos sprendimu. Sprendime nustatomos darbo grupės konkrečios užduotys ir terminai.

20. Komisija prireikus sprendžia lėšų darbo grupės veiklai skyrimo klausimą. Darbo grupių narių bei konsultantų darbas apmokamas Komisijos nustatyta tvarka.

21. Darbo grupių darbą padeda organizuoti ir jas aptarnauja Komisijos sekretoriatas.

 

V. KOMISIJOS POSĖDIS

 

22. Komisija savo kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai posėdžiuose.

23. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra - laikinai einantis Komisijos pirmininko pareigas asmuo, paskirtas šio Reglamento  10, 11 punktuose nustatyta tvarka.

24. Komisijos posėdžiai paprastai rengiami Komisijos buveinėje pirmininko paskirtu laiku.

25. Kai nėra galimybės apsvarstyti posėdyje visų darbotvarkės klausimų, dėl kurių būtina nedelsiant priimti Komisijos sprendimus, gali būti paskelbta Komisijos posėdžio pertrauka. Šiuo atveju Komisijos posėdis tęsiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

26. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 Komisijos narių.

27. Jei Komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jis privalo apie tai pranešti pirmininkui ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki posėdžio pradžios.

28. Negalintys dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos nariai savo nuomonę svarstomais klausimais gali pateikti raštu. Raštu pateikta nuomonė turi būti paskelbta posėdyje.

29. Komisijos posėdžio darbotvarkė sudaroma ir svarstoma pagal šio Reglamento VI skyriaus nuostatas.

30. Komisijos posėdyje paprastai svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių šio Reglamento nustatyta tvarka yra pateikti Komisijos sprendimų projektai.

31. Komisijos posėdžio metu pirmininkas, jo pavaduotojai ir Komisijos nariai turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų.

 

VI. KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ, POSĖDŽIO DALYVIAI

 

32. Komisijos posėdžiai ir balsavimas yra vieši. Visuomenei apie Komisijos posėdį paskelbiama pastate, kuriame yra jos būstinė, įrengtoje skelbimų lentoje bei interneto tinklapyje. Komisijos nariams pranešama asmeniškai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios.

33. Komisijos posėdžio darbotvarkės projektą parengia pirmininkas pagal Komisijos narių ir sekretoriato darbuotojų pasiūlytus klausimus. Komisijos narių pasiūlyti klausimai į darbotvarkės projektą turi būti įtraukti ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki posėdžio, jei pateikiama klausimo svarstymui reikalinga medžiaga. Jei Komisijos nario pasiūlytas klausimas į darbotvarkę neįtrauktas, jį pateikusiam Komisijos nariui pasiūloma kalbėti dėl darbotvarkės. Komisijos posėdžio darbotvarkę tvirtina Komisija savo sprendimu.

34. Darbotvarkėje nurodoma kiekvieno svarstomo klausimo pavadinimas, pranešėjai, sprendimų projektų rengėjai.

35. Kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu turi būti pateiktas sprendimo projektas. Prie projekto pridedama visa reikalinga medžiaga lietuvių kalba. Projektai turi būti suredaguoti kalbos bei teisės aktų požiūriu, pavizuoti juos parengusių asmenų.

36. Parengtas sprendimo projektas ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios įteikiamas Komisijos sekretoriatui. Sekretoriatas pasirūpina, kad projektas būtų pateiktas Komisijos nariams susipažinti. Ši taisyklė netaikoma, jeigu klausimo, dėl kurio turi būti priimtas sprendimas, svarstymo būtinybė atsirado vėliau, nei likus 24 valandoms iki Komisijos posėdžio. Komisijos nariai savo pastabas Komisijos sekretoriatui gali pateikti raštu. Sekretoriatas privalo pasirūpinti, kad jos būtų pateiktos svarstyti kartu su sprendimo projektu.

37. Sprendimo projektą apsvarsčius posėdyje, Komisijos pavedimu jį rengęs Komisijos narys ar sekretoriato darbuotojas ne vėliau kaip per 2 dienas turi suredaguoti projektą, atsižvelgdamas į posėdyje priimtas pataisas, ir galutinę sprendimo redakciją suderinti su Komisijos pirmininku. Komisijos pirmininkas privalo galutinai suredaguotą sprendimą pasirašyti ne vėliau kaip per 24 valandas. Posėdyje priėmus sprendimo pataisas, Komisija gali galutinį sprendimo redagavimą pavesti Komisijos narių grupei. Grupės darbą koordinuoja Komisijos paskirtas narys, kuris yra atsakingas, kad sprendimo galutinė redakcija būtų įforminta laiku.

38. Esant reikalui Komisijos posėdžiuose dalyvauja Komisijos sekretoriato darbuotojai.

39. Komisijos posėdžius gali stebėti partijų, kandidatų į Seimo narius, kandidatų į Respublikos Prezidentus ir kandidatų į savivaldybių tarybų narius, Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinės grupės referendumui surengti ar Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvinės grupės atstovai ir stebėtojai, pateikę nustatytos formos pažymėjimus, taip pat visuomenės informavimo priemonių atstovai, pateikę tarnybinius ar darbo pažymėjimus.

40. Kandidatas į Seimo narius, kandidatas į Respublikos Prezidentus, ir kandidatas į savivaldybės tarybos narius ir kiti suinteresuoti asmenys gali dalyvauti tame Komisijos posėdyje, kuriame svarstomi juos liečiantys klausimai, tiesiogiai su jais susijusios aplinkybės arba kuriame dalyvauti minėtus asmenis pakvietė Komisijos pirmininkas.

 

VII. SVARSTYMO EIGA

 

41. Komisijos posėdyje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus, pirmiausia paprastai pristatomas svarstomas klausimas ir išklausoma Komisijos narių nuomonė. Posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

42. Svarstomo sprendimo projektą (ar kitą Komisijos veiklos klausimą) paprastai pristato Komisijos nariai, prireikus – Komisijos sekretoriato darbuotojai. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė.

43. Darbotvarkės klausimui pristatyti paprastai skiriama iki 5 minučių, Komisijos nario, kitų posėdžio dalyvių nuomonei pareikšti - iki 2 minučių. Prireikus posėdžio pirmininkas gali nustatyti kitokią pristatymo ar nuomonės pareiškimo trukmę.

44. Kiekvienu darbotvarkės klausimu Komisijos nariai (išskyrus pirmininką) turi teisę kalbėti ne daugiau kaip 2 kartus (neįskaitant klausimų, replikų, nuomonės dėl procedūros pareiškimo, pasiūlymų nutraukti diskusijas, atmesti pateiktą projektą ar atidėti svarstomą klausimą), kiti posėdžio dalyviai – 1 kartą.

45. Darbotvarkės klausimai svarstomi lietuvių kalba. Jos nemokantys posėdžio dalyviai turi teisę kalbėti kita kalba, jei užtikrinamas vertimas į lietuvių kalbą.

 

VIII. TVARKOS UŽTIKRINIMAS KOMISIJOS POSĖDŽIO METU

 

46. Komisijos posėdžių salėje esantys asmenys iš savo vietų gali įrašinėti, stenografuoti ar užrašinėti posėdį, fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo įrašus. Fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo įrašus, jei dėl to reikia vaikščioti po posėdžių salę ar naudoti specialią apšvietimo techniką, taip pat tiesiogiai transliuoti posėdžius per radiją ar televiziją galima tik Komisijos pirmininko leidimu. Komisija gali uždrausti asmenims įeiti į Komisijos sekretoriato darbuotojų darbo, dokumentų saugojimo patalpas, jeigu būtina užtikrinti netrikdomą šių darbuotojų darbą, apsaugoti rinkimų ir referendumo dokumentus.

47. Jei yra pagrindas manyti, kad Komisijos posėdžio metu gali kilti grėsmė posėdžio dalyvių saugumui, Pirmininkas gali kreiptis į policiją, kad ši tikrintų įeinančių į posėdžių salę asmenų dokumentus, daiktus ar atliktų asmens apžiūrą.

48. Komisija, priėmusi protokolinį sprendimą, gali pašalinti iš posėdžių salės asmenis, kliudančius jai normaliai dirbti.

 

IX. PROTOKOLAS, VAIZDO IR GARSO ĮRAŠAS

 

49. Komisijos posėdžiai protokoluojami, daromas jų vaizdo ir garso įrašas. Posėdžio protokolą rengia Komisijos sekretoriatas, kuris taip pat pasirūpina vaizdo ir garso įrašo saugojimu.

50. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas bei kalbėtojai, pateikiama trumpa kalbų santrauka ir priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai, įrašoma Komisijos narių atskiroji nuomonė, taip pat kitų posėdžio dalyvių, kalbėjusių posėdžio pirmininko leidimu, nuomonė.

51. Komisijos pirmininkas ir nariai, taip pat kiti svarstomu klausimu kalbėję suinteresuoti asmenys turi teisę prašyti, kad į protokolą būtų įrašytos aplinkybės, kurias jie laiko esminėmis svarstomu klausimu.

52. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

53. Posėdžių vaizdo ir garso įrašus ne trumpiau kaip 5 metus saugo Komisijos sekretoriatas.

X. KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

54. Komisija, spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima sprendimus. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdžiuose atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Ši dauguma paprastai nustatoma posėdžio pirmininkui paklausus, ar yra prieštaraujančiųjų. Jeigu prieštaraujančiųjų nėra, posėdžio pirmininkas paskelbia „Priimta vienbalsiai". Jeigu yra bent vienas prieštaraujantysis, balsų daugumai nustatyti Komisijos pirmininkas ir nariai pakelia rankas. Šiuo atveju balsus suskaičiuoja posėdžio pirmininkas. Jeigu suskaičiuojama balsų dauguma, posėdžio pirmininkas paskelbia "Priimta", jeigu daugumos nėra – "Nepriimta". Taip pat skaičiuojama, kas balsavo „prieš" ar „susilaikė".

55. Kai sprendžiamas klausimas dėl kandidatų į Respublikos Prezidentus, Seimo ar savivaldybių tarybų narius registravimo, taip pat dėl rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų nustatymo, Komisijos nariai balsuoja „už" arba „prieš" pateiktą sprendimo projektą. Susilaikyti neleidžiama.

56. Komisijos narys Komisijos posėdžiuose turi tik vieną balsą. Jei balsai pasidalija po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

 

XI. SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS, PASIRAŠYMAS, SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 

57. Komisijos priimtus sprendimus pasirašo Komisijos pirmininkas ar laikinai jo pareigas einantis asmuo.

58. Komisijos sprendimai įforminami jų priėmimo data. Sprendimui suteikiamas eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos.

59. Komisijos narių raštu pateikta atskiroji nuomonė pridedama prie sprendimo ir skelbiama Komisijos interneto svetainėje.

60. Atskirais atvejais Komisija gali savo priimtų sprendimų neįforminti 58 punkte nustatyta tvarka, o įrašyti juos į posėdžio protokolą. Protokoluose įrašyti sprendimai, jeigu reikia, siunčiami atitinkamiems adresatams kaip protokolo išrašai (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo).

61. Komisijos sprendimai pasirašomi per 3 darbo dienas nuo jų priėmimo, jeigu Komisija nenustato kito pasirašymo termino.

62. Komisijos sprendimai skelbiami įstatymų nustatyta tvarka. "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai" skelbtinus sprendimus „Valstybės žinių" redakcijai pateikia Komisijos sekretoriatas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jų pasirašymo. Interneto tinklapyje sprendimai paskelbiami taip pat nepradelsiant šio termino.

63. Komisijos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos, jei pačiuose sprendimuose ar įstatymuose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data.

64. Komisijos kompetencijai priklausantys priimti sprendimai yra privalomi visoms rinkimų ir referendumo komisijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, taip pat kitoms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms. Juos pakeisti arba panaikinti gali tik pati Komisija arba teismas.

65. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

XII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

66. Komisijos posėdžiai tiesiogiai transliuojami Komisijos interneto svetainėje Komisijos nustatyta tvarka.

67. Komisija interneto tinklapyje skelbia posėdžių darbotvarkes, kai numatoma svarstyti ir spręsti klausimus dėl:

67.1. naujų ir pakartotinių rinkimų datų;

67.2. rinkimų apygardų ribų nustatymo;

67.3. apygardų, miestų, rajonų rinkimų ar referendumo komisijų sudarymo ir sudėties keitimo;

67.4. kandidatų ar Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinės grupės referendumui surengti registravimo;

67.5. burtais sprendžiamų klausimų;

67.6. rinkimų ir referendumo balsų skaičiavimo rezultatų, galutinių rinkimų ir referendumo rezultatų nustatymo;

67.7. Seimo nario įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais;

67.8. naujo Seimo nario įgaliojimų pripažinimo;

67.9. savivaldybių tarybų narių skaičiaus nustatymo;

67.10. kandidatų į savivaldybės tarybos narius registravimo;

67.11. savivaldybės tarybos nario įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais;

67.12. naujo savivaldybės tarybos nario įgaliojimų pripažinimo;

67.13.Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinės grupės referendumui surengti įregistravimo ir jos surinktų rinkėjų parašų atitikties įstatymų reikalavimams, taip pat kai nagrinėjami ginčai dėl rinkimų ar referendumo agitacijos bei rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimų.

68. Komisijos veiklos nušvietimu visuomenės informavimo priemonėse rūpinasi Komisijos pirmininkas, o jo pavedimu ir kiti Komisijos nariai.

 

XIII. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

69. Asmenų prašymai, pranešimai ir skundai, adresuoti Komisijai (ar Komisijos pirmininkui), nagrinėjami vadovaujantis rinkimų, Referendumo, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais teisės aktais.

70. Visi Komisijoje gaunami prašymai, pranešimai ir skundai bei kiti dokumentai registruojami Komisijos sekretoriate. Jeigu Komisija neįgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, Komisijos sekretoriatas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo perduoda prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir apie tai raštu praneša pareiškėjui, paaiškindama persiuntimo priežastis. Kai prašymą turi nagrinėti teismas, prašymas grąžinamas pareiškėjui, pateikiama ir reikiama informacija.

71. Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Komisiją), raštu ir elektroniniu būdu.

72. Žodiniai prašymai priimami tik tokie, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Komisijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.

73. Anoniminiai prašymai (pateikti tiek žodžiu, tiek raštu) paprastai nenagrinėjami, išskyrus ypatingus atvejus, kai siekiama, kad nenukentėtų pareiškėjas ar nebūtų pažeistos esminės rinkimų teisės, ir atitinkamą pavedimą priima Komisija, Komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojai.

 

XIV. KOMISIJOS PIRMININKO, JO PAVADUOTOJŲ BEI KOMISIJOS NARIŲ DARBO APMOKĖJIMAS, ATOSTOGOS, KOMANDIRUOTĖS

 

74. Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojams ir nariams taikomos Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

75. Komisijos pirmininko pavaduotojui (pavaduotojams), pagal pareigas dirbančiam (dirbantiems) tik Komisijoje, nustatyti darbo ir darbo užmokesčio apribojimai taikomi tokie pat kaip ir pirmininkui.

76. Komisijos pavaduotojui (pavaduotojams) ir nariams, pagal pareigas dirbantiems ne tik Komisijoje, pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui, taikant pareiginės algos bazinį dydį (toliau – bazinis dydis), kurį Vyriausybės teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą, nustatytą 2000 m. rugpjūčio 29 d. priimto Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlyje, padauginus iš bazinio dydžio. Apskaičiuota pareiginė alga padalijama iš metinių vidutinio mėnesinio darbo valandų skaičiaus, kurį kiekvienais metais nustato ir tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Apskaičiuotas darbo valandos atlygis dauginamas iš Komisijos pavaduotojo ar nario dirbtų valandų skaičiaus, patvirtinto darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Komisijos nariai apie savo atliktus darbus pažymi darbo laiko apskaitos žurnale, nurodydami darbų pavadinimą, trukmę (valandomis), atlikimo datą. Apskaitos žurnalą saugo ir tvarko Komisijos sekretoriatas. Pagal žurnalo duomenis mėnesio pabaigoje Komisijos pirmininkas patvirtina Komisijos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

77. Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojams ir nariams metų pabaigoje už darbą po darbo valandų, darbą poilsio ir švenčių dienomis išmokama ne didesnė kaip Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo yra nustatyta jų pareiginės algos dydžio vienkartinė priemoka. Ji mokama neviršijant Vyriausiajai rinkimų komisijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip pat jeigu Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar narys neišdirbo pilnų metų, priemoka apskaičiuojama proporcingai turimoms darbo užmokesčio lėšoms arba tais metais dirbtam laikui. Konkretų priemokos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir kiekvienam Komisijos nariui dydį nustato Komisija.

78. Komisijos nariams apmokama už pasirengimą Komisijos posėdžiams, už darbą Komisijos posėdžių metu, už Komisijos sprendimų projektų parengimą bei redagavimą, teisės aktų projektų rengimą bei vertinimą ir už kitų Komisijos, jos pirmininko ar pavaduotojų darbų pagal Komisijos funkcijas atlikimą. Pasirengimas Komisijos posėdžiui paprastai trunka 6 valandas, Komisijos posėdis – 2 valandas, Komisijos sprendimo parengimas - nuo l iki 32 valandų, Komisijos sprendimo redagavimas po Komisijos posėdžio – nuo l iki 8 valandų, Komisijos sprendimų vertinimas ir pasiūlymų parengimas – nuo l iki 16 valandų, raštų Komisijos vardu rengimas – nuo 1 iki 16 valandų. Įstatymų, kitų teisės aktų projektų rengimas ir kitų darbų, kurių atlikimo trukmę iš anksto sudėtinga tiksliai apibrėžti, atlikimo trukmė nustatoma kiekvieną atskirą darbą atlikus.

79. Komisijos pavaduotojui (pavaduotojams), dirbantiems ne tik Komisijoje, ir nariams, esantiems tarnybinėje komandiruotėje, darbo laikas skaičiuojamas po 8 valandas kiekvieną parą.

80. Pirmininkas savo komandiruotes už Lietuvos Respublikos ribų ir atostogas iš anksto derina su Komisija, kuri šiais klausimais priima sprendimus.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

81. Šis Reglamentas gali būti keičiamas Komisijos sprendimu kiekvieno Komisijos nario pasiūlymu. Pasiūlymai pakeisti Reglamentą pateikiami raštu Komisijos pirmininkui. Jis pasirūpina, kad pasiūlymai būtų perduoti svarstyti visiems Komisijos nariams. Klausimas dėl Reglamento pakeitimo į Komisijos posėdžio darbotvarkę įtraukiamas ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų po pakeitimo projekto pateikimo Komisijos nariams.