Korupcijos prevencijos programos

Kovos su korupcija programos – tai viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytų korupcijos prevencijos priemonių. Kovos su korupcija programos skirstomos į Lietuvos Respublikos nacionalinę, šakines, institucines ir kitas programas. Daugiau apie šių programų rengimą, įgyvendinimą bei kontrolę skaitykite ČIA.

Lietuvos Respublikos rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų finansavimo korupcijos prevencijos 2019–2020 metų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. Į1-3 "Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų finansavimo korupcijos prevencijos 2019–2020 metų programos tvirtinimo".

Programos tikslas - siekti, kad būtų mažinamas korupcijos mastas ir būtų vykdoma kryptinga korupcijos prevencijos politika rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų finansavimo srityse, mažinamos ir šalinamos korupcijos pasireiškimo prielaidos šiose srityse bei didinamas jose vykstančių procesų ir vykdomų procedūrų atvirumas ir skaidrumas bei politinėje veikloje dalyvaujančių subjektų sąžiningumas, atsparumas korupcijai bei atskaitingumas visuomenei.

Programos uždaviniai:

1. Organizuoti ir įgyvendinti korupcijos prevenciją rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų finansavimo srityse pagal galiojančius teisės aktus;

2. Stiprinti VRK ir kitų rinkimų komisijų narių, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, įgyvendinančių jiems pavestas funkcijas rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų finansavimo srityse, antikorupcinės elgsenos paskatas;

3. Stiprinti politinėje veikloje dalyvaujančių subjektų, įskaitant rinkėjus, antikorupcines paskatas;

4. Vykdyti politinių subjektų finansavimo lėšų panaudojimo skaidrumo (paslėptos politinės reklamos sklaidos, rinkėjų papirkimo ir (arba) jų balsų pirkimo ir pan.) stebėseną bei pažeidimų užkardymą, o nustačius pažeidimus – principingai taikyti teisės aktuose numatytas poveikio priemones.

 

Lietuvos Respublikos rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų finansavimo korupcijos prevencijos 2016–2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2017 metų plano vykdymo 2016 m. ataskaita  

 

Lietuvos Respublikos rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų finansavimo korupcijos prevencijos 2016–2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2017 metų plano vykdymo 2017 m. ataskaita