Memorandumas dėl bendradarbiavimo kovojant su balsų pirkimu

Memorandumas dėl bendradarbiavimo kovojant su balsų pirkimu

Rinkėjų papirkinėjimas daro didelę žalą visuomenei, valstybei, jos demokratinėms vertybėms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, diskredituoja rinkimus, didina šešėlinę ekonomiką ir korupcijos, nepotizmo riziką, stabdo valstybės ekonominę pažangą, atima teisę netrukdomai dalyvauti rinkimuose. Visuomenėje rinkimai turi būti skaidrūs ir valstybė tai turi užtikrinti. Pasirašiusieji šį memorandumą savanoriškai įsipareigojo kovoti su rinkėjų balsų pirkimu.

I. Memorandumo tikslas:

- Sudaryti pagrindą abipusiu pasitikėjimu grįstam tarpusavio bendradarbiavimui, informacijos keitimuisi bei naujų narių ar grupių įsitraukimui, siekiant užkirsti kelią balsų pirkimui per Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimus;

– Inicijuoti ir vykdyti efektyvias švietimo, socialinės reklamos kampanijas skatinant visuomenės sąmoningumą, nepakantumą balsų pirkimui;

– Skatinti kandidatų, politinių partijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos skaidrumą ir atskaitomybę visuomenei;

– Mažinti politinę korupciją savivaldoje, valstybės tarnyboje ir privačiajame sektoriuje.

II. Memorandumo dalyviai sutaria savo veiklą koordinuoti šiomis kryptimis:

– Teisinės aplinkos, teisinio reguliavimo ir teisės taikymo tobulinimo;

– Visuomenės švietimo, socialinės reklamos;

– Kandidatų, politinių partijų, rinkimų organizatorių ir rinkėjų mokymų;

– Visuomenės nepakantumo rinkėjų papirkinėjimui skatinimo;

– Teisės pažeidimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo.

Prie memorandumo kviečiamos prisijungti bet kuri valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, nevyriausybinė organizacija, Lietuvos Respublikos veikiančios politinės partijos, jeigu joms priimtini šio memorandumo tikslai. 

Prisijungę prie Memorandumo subjektai nuo prisijungimo dienos įsipareigoja laikytis Memorandumo nuostatų. Prie Memorandumo prisijungę subjektai įsipareigoja supažindinti savo narius su šio Memorandumo nuostatomis ir kartu siekia užtikrinti, kad bus tvirtai jų laikomasi.

Memorandumas dėl bendradarbiavimo kovojant su balsų pirkimu

Prisijungimo prie memorandumo dėl bendradarbiavimo kovojant su balsų pirkimu tvarkos aprašas

Memorandumo nariai