Lina PETRONIENĖ

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus vedėjas (V lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – auditas. 

4. Specialiosios veiklos sritys – stebėsena ir analizė, priežiūra ir kontrolė. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolė; Teisės aktų projektų rengimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Priima su skyriaus veikla susijusius sprendimus. 

7. Rengia ir teikia pasiūlymus, teisės aktus su skyriaus veikla susijusiais klausimais. 

8. Vadovauja skyriaus veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja skyriaus veiklai vykdyti aktualią informaciją. 

9. Vadovauja skyriaus veiklų vykdymui arba prireikus vykdo skyriaus veiklas. 

10. Vadovauja su skyriaus veikla susijusių dokumentų, informacijos rengimui arba prireikus rengia su skyriaus veikla susijusius dokumentus, informaciją. 

11. Konsultuoja su skyriaus veikla susijusiais klausimais. 

12. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

13. Koordinuoja įstaigos bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių institucijomis, organizuojančiomis rinkimus (referendumus). 

14. Dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose. 

15. Valdo skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus. 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

17.1.1. studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai arba; 

17.1.2. studijų krypčių grupė – informatikos mokslai arba; 

17.1.3. studijų kryptis – teisė; 

arba: 

17.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

17.3. darbo patirties sritis – teisė, viešasis administravimas; 

17.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai. 

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 

18.1. kalba – anglų; 

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

19.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4; 

19.2. Organizuotumas – 4; 

19.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4; 

19.4. Analizė ir pagrindimas – 5; 

19.5. Komunikacija – 4. 

20. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

20.1. Strateginis požiūris – 4; 

20.2. Veiklos valdymas – 4; 

20.3. Lyderystė – 4. 

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

21.1. informacijos valdymas – 4;

21.2 kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

22.1. teisės išmanymas – 4.