Lina PETRONIENĖ

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus (toliau Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Pareigybė reikalinga organizuoti politinių partijų, kitų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos stebėseną ir finansavimo kontrolę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos – politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų organizavimą bei vykdymą, politinių partijų veiklą ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

4.3. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti, analizuoti informaciją bei rengti kvalifikuotas išvadas, teikti pasiūlymus, analitiškai įvertinti bei apibendrinti problemas ir parinkti jų sprendimų būdus;

4.4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

4.5.  išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.6.  mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu;

4.7.  mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų).

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir kontroliuoja pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbą, teikia jiems metodinę ir dalykinę pagalbą;

5.2. priima su skyriaus veikla susijusius sprendimus, teikia Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkui pasiūlymus skyriaus veiklos klausimais;

5.3. rengia skyriaus nuostatus, skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;

5.4. organizuoja ir vykdo politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę, teikia išvadas Vyriausiajai rinkimų komisijai;

5.5. organizuoja politinių partijų ir  politinės kampanijos dalyvių patikrinimą;

5.6. organizuoja savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimą;

5.7. organizuoja politinės kampanijos stebėseną;

5.8. organizuoja mažareikšmių daiktų deklaracijų priėmimą;

5.9. nagrinėja auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų ir rengia suvestines;

5.10. analizuoja, vertina ir apibendrina stebėsenos, politinių kampanijų finansavimo duomenis, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai išvadas;

5.11. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą politinės kampanijos iždininkams, viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams, už politinių partijų apskaitą atsakingiems asmenims, auditoriams, atliekantiems politinės kampanijos dalyvių ar politinių partijų patikrinimą;

5.12. teikia pasiūlymus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos Informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posistemės tobulinimo, administruoja sistemos vartotojus;

5.13. rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų projektus politinių partijų, politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės srityje;

5.14. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir paklausimus ir rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos atsakymus;

5.15. dalyvauja Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarytose darbo grupėse;

5.16. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą tinkamai atlikti pavestas funkcijas;

5.17. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;

5.18. pagal savo kompetenciją vykdo Vyriausiosios rinkimų komisijos ir jos pirmininko pavedimus;

5.19. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

5.20. įgyvendina Vyriausiosios rinkimų komisijos priemones bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, palaikant ryšius su kitų valstybių institucijomis, organizuojančiomis rinkimus ar kontroliuojančios politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę.

 

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui.