KOMPIUTERINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SEKRETORIATO
KOMPIUTERINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato Kompiuterinių technologijų skyriaus nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatomi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Komisija) sekretoriato Kompiuterinių technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos teisiniai pagrindai, uždaviniai, funkcijos, teisės, atsakomybė ir veiklos organizavimas.

2.  Skyrius yra savarankiškas Komisijos sekretoriato struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus, ir atskaitingas Komisijos pirmininkui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Komisijos reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindinis Skyriaus uždavinys – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Komisijos informacinės sistemos (toliau – VRKIS), kitų informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT), naudojamų organizuojant ir vykdant Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų ir merų rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą ir referendumus (toliau – rinkimai), vystymą, plėtrą, priežiūrą ir administravimą.

5. Skyrius atlieka šias funkcijas:

5.1. užtikrina VRKIS funkcionavimą rinkimų organizavimo ir vykdymo metu, taip pat laikotarpiu tarp rinkimų;

5.2. koordinuoja rinkimų apylinkių ribų nustatymo ir apygardų sudarymo darbus VRKIS;

5.3. organizuoja rinkėjų sąrašų sudarymo ir tikslinimo darbus VRKIS;

5.4. organizuoja ir kontroliuoja rinkimų apygardų informatikų darbą;

5.5. teikia Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui duomenis, reikalingus valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms, didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžiui nustatyti;

5.6. koordinuoja Komisijos duomenų atvėrimą, dalyvauja nustatant duomenų atvėrimo uždavinius ir prioritetus;

5.7. užtikrina techninės ir programinės įrangos, skirtos Komisijos posėdžiams tiesiogiai transliuoti Komisijos interneto svetainėje, priežiūrą ir administravimą;

5.8. organizuoja ir koordinuoja techninės ir programinės įrangos eksploatacinę techninę priežiūrą, remontą, įrangos paruošimą darbui ir jos plėtrą;

5.9. analizuoja VRKIS ir kitų IRT veikimo trūkumus, formuoja ir teikia siūlymus dėl trūkumų šalinimo, sistemų tobulinimo, valdo jų pokyčius;

5.10. analizuoja naujausias IRT, vertina jų panaudojimo galimybes Komisijos veikloje ir teikia rekomendacijas Komisijos pirmininkui dėl šių technologijų įsigijimo;

5.11. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja ir koordinuoja naujus IRT projektus;

5.12. inicijuoja kompiuterinės, programinės įrangos ir ryšio technologijų įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras, ruošia ir derina technines specifikacijas;

5.13. prižiūri ir administruoja VRKIS;

5.14. įgyvendina VRKIS saugos politiką, vykdo VRKIS stebėseną ir analizę, registruoja saugos incidentus ir apie juos informuoja VRKIS saugos įgaliotinį, registruoja kitus veiklos sutrikimus bei incidentus ir apie juos informuoja Komisijos pirmininką, šalina ar pagal kompetenciją dalyvauja šalinant gedimus, susijusius su šiame papunktyje nurodytais įvykiais;

5.15. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais;

5.16. kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriaus inicijuotos sutartys;

5.17. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl rinkimų procesų ir juos reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

5.18. dalyvauja Komisijos vykdomų Europos Sąjungos projektų įgyvendinimo procese;

5.19. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, paklausimus, pasiūlymus ir rengia atsakymus į juos;

5.20. teikia konsultacijas Komisijos nariams, Sekretoriato valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir kitiems VRKIS naudotojams;

5.21. sudaro ir tvarko Skyriaus archyvo bylas, numatytas Komisijos dokumentacijos planuose, ir jas perduoda į Komisijos archyvą;

5.22. teisės aktų nustatyta tvarka teikia VRKIS duomenis Registrų ir valstybės informacinių sistemų registrui, Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemai ir kitiems teisės aktuose numatytiems duomenų gavėjams;

5.23. vykdo Komisijos pirmininko pavedimus ir atlieka kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

6. Skyriaus darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, rinkimų ir referendumo komisijų duomenis ir dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

6.2. gauti iš kitų Komisijos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

6.3. Komisijos pirmininko pavedimu kontroliuoti, kaip rinkimų komisijos vykdo Komisijos pavedimus rinkimų klausimais;

6.4. Komisijos pirmininko pavedimu atstovauti Komisijai tarptautinėse ir Lietuvos Respublikos institucijose, konferencijose ir kituose renginiuose;

6.5.  tobulinti kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudami konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

7. Skyriaus darbuotojai privalo:

7.1. vadovautis Komisijos reglamentu ir Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

7.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus.

 

IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

8. Skyriaus struktūrą nustato ir pareigybių sąrašą tvirtina Komisijos pirmininkas.

9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus Komisijos pirmininkui.

10. Skyriaus vedėjo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų metu arba kai dėl kitų priežasčių jis laikinai negali eiti savo pareigų, jo funkcijos Komisijos pirmininko įsakymu gali būti pavedamos vykdyti paskirtam Skyriaus darbuotojui.

11. Skyriaus valstybės tarnautojai priimami ir atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindais.

12. Skyriaus darbuotojų kompetenciją ir pareigas nustato jų pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Komisijos pirmininkas. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, bendradarbiauja su kitais Komisijos skyriais.

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Skyriaus nuostatus keičia Komisijos pirmininkas.

14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.