Komisijos funkcijos

Vyriausioji rinkimų komisija yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo valstybės institucija. Be to, Vyriausioji rinkimų komisija yra koordinuojanti institucija įgyvendinant Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo priede nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 15 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio pirmos dalies 13 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Seimas sudaro Vyriausiąja rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį.

Vyriausiąją rinkimų komisiją sudaro Seimas po eilinių ar pirmalaikių Seimo rinkimų praėjus ne mažiau kaip 140 ir ne daugiau kaip 200 dienų. Nuolat veikiančios Vyriausiosios rinkimų komisijos kadencija yra ketveri metai.

Vyriausioji rinkimų komisija garantuoja vienodą rinkimų ir Referendumo įstatymų taikymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tam ji leidžia šių įstatymų įgyvendinimo instrukcijas. Jas vykdyti privalo visos institucijos ir pareigūnai. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus gali pakeisti tik ji pati arba įsigaliojęs teismo sprendimas. Valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, Seimo nariams ir kitiems pareigūnams, partijoms, politinėms ir visuomeninėms organizacijoms ar piliečiams draudžiama kištis į Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą organizuojant rinkimus ar referendumą. Konkreti Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo ir keitimo tvarka, pagrindinės jos funkcijos ir veiklos kryptys nustatytos Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatyme.

Esama Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėtis patvirtinta 2017 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-508