Jurgita BRUŽAITĖ

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rinkimų organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga pagal Skyriaus nuostatus organizuoti ir vykdyti rinkimus (referendumus), užtikrinti Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Komisija) dokumentų valdymą, personalo veiklą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veikla – dokumentų, personalo valdymas. Specialioji veikla – rinkimų (referendumų) organizavimas ir vykdymas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų organizavimo srityje;

4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų (referendumų) organizavimą bei vykdymą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistema, jų funkcijomis;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją, gebėti įžvelgti problemas, jas įvertinti;

4.5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.6. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. atlieka gaunamų/siunčiamų dokumentų registravimą, sisteminimą ir klasifikavimą;

5.2. atlieka gaunamų dokumentų, Komisijos pirmininko pavedimų Komisijos nariams ir Sekretoriato valstybės tarnautojams vykdymo kontrolę ir Skyriaus vedėjui teikia ataskaitas;

5.3. užtikrina, kad Komisijos rengiami dokumentai būtų įforminami vadovaujantis dokumentų rengimo taisyklėmis;

5.4. skelbia medžiagą Komisijos posėdžiams;

5.5. tvarko Komisijos dokumentų valdymo sistemą;

5.6. konsultuoja rinkimų (referendumų) organizavimo klausimais, administruoja Komisijos elektroninį paštą;

5.7. rengia bei teikia informaciją apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijoms, kitiems rinkimų dalyviams;

5.8. rengia Komisijos įsakymus personalo valdymo (darbuotojų priėmimo į pareigas, atleidimo iš jų, atostogų suteikimo) klausimais;

5.9. tvarko valstybės tarnautojų asmens bylas;

5.10. tvarko valstybės tarnautojų registro (VATARAS) duomenų bazę;

5.11. rengia priimtų Komisijos darbuotojų darbo sutartis;

5.12. rengia dokumentus, susijusius su darbų sauga;

5.13. tvarko Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo duomenų bazes,  Teisės aktų informacinę sistemą;

5.14. užtikrina tinkamą interesantų Komisijoje priėmimą;

5.15. dalyvauja Komisijos sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.16. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei rengia atsakymus;

5.17. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais teikia/gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą funkcijų atlikimui;

5.18. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;

5.19. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

5.20. vykdo kitus su Komisijos, Skyriaus funkcijomis susijusius pirmininko, Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.