Jurgita BRAZAUSKIENĖ

FINANSŲ SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas. 

4. Specialiosios veiklos sritys – apskaitos vykdymas, priežiūra ir kontrolė. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Finansų valdymas ir apskaita. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.  

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą. 

8. Koordinuoja su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą, rengia suvestines finansinės atskaitomybės ataskaitas. 

9. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

11. Atlieka einamąją finansų kontrolę ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentavime arba prireikus koordinuoja einamosios finansų kontrolės atlikimą. 

12. Atlieka paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja paskesnės finansų kontrolės atlikimą.  

13. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą. 

14. Rengia finansinių rodiklių ataskaitas ir jas teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir asmenims pagal jų pateiktus prašymus. 

15. Vykdo atsiskaitymų su darbuotojais apskaitą, esant reikalui vykdo turto ir atsargų apskaitą. 

16. Vykdo ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose. 

17. Organizuoja Finansų skyriaus archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.  

18. Dalyvauja atliekant materialinių vertybių inventorizacijas. 

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

20.1.1. studijų kryptis – ekonomika arba; 

20.1.2. studijų kryptis – apskaita arba; 

20.1.3. studijų kryptis – vadyba arba; 

20.1.4. studijų kryptis – verslas; 

arba: 

20.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

20.3. darbo patirties sritis – buhalterinė apskaita; 

20.4. darbo patirtis srityje – 2 metai. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 4; 

21.2. organizuotumas – 4; 

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4; 

21.4. analizė ir pagrindimas – 5; 

21.5. komunikacija – 4. 

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

22.1. informacijos valdymas – 4. 

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

23.1. finansų valdymas ir apskaita – 4.