Jurgita BRAZAUSKIENĖ

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Pareigybė reikalinga vykdyti atsiskaitymų su darbuotojais apskaitą, turto ir atsargų apskaitą, banko operacijoms atlikti, pildyti buhalterinės apskaitos dokumentus, parengti reikiamus registrus finansinei atskaitomybei sudaryti, rengti finansinių rodiklių ataskaitas, ruošti Skyriaus buhalterinės apskaitos dokumentus archyviniam saugojimui.

 

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Bendroji veiklos sritis – buhalterinės apskaitos tvarkymas, specialioji veiklos sritis – atsiskaitymų su darbuotojais apskaita, turto ir atsargų apskaita, finansinių rodiklių ataskaitų rengimas, finansinės atskaitomybės sudarymas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų buhalterinės apskaitos tvarkymo darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį rinkimų ar referendumų organizavimo srityje;

4.4. būti garai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą, Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą, rinkimų, referendumų organizavimą, raštvedybos taisykles, archyvų tvarkymą;

4.5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.7. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, būti susipažinusiam ir mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programa „Profit-w";

4.9. sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo atsiskaitymų su darbuotojais apskaitą, duomenis įtraukia į kompiuterinę programą „Alga 2000"- Darbo užmokesčio apskaita;

5.2. esant reikalui vykdo ilgalaikio turto, trumpalaikio turto ir atsargų apskaitą, tikrina turto ir atsargų nurašymo teisingumą, duomenis įtraukia į kompiuterines programas „Profit-w"- Ilgalaikio turto apskaita ir „Profit-w"- Materialinių vertybių apskaita;

5.3. apskaičiuoja sekretoriato darbuotojų darbo užmokestį, kitas išmokas, parengia darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius, tvarko darbuotojų darbo užmokesčio asmens korteles, ruošia darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokestinius pavedimus bei juos pateikia bankui naudojantis internetine klientų aptarnavimo sistema;

5.4. rengia ir paruošia siųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dokumentus apie Vyriausiosios rinkimų komisijos narių, darbuotojų, apygardų, savivaldybių, apylinkių rinkimų komisijų narių ir samdomų darbuotojų darbo pradžią/pabaigą bei nedarbingumo laikotarpius;

5.5. sudaro finansinių rodiklių ataskaitas ir jas pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei Statistikos departamentui;

5.6. rengia dokumentus pensijų gavimui, ruošia pažymas apie išmokėtą darbo užmokestį, ligos pašalpas bei kitas išmokas;

5.7. dalyvauja sudarant Vyriausiosios rinkimų komisijos programų sąmatas, rengiant išlaidų sąmatas apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijoms;

5.8. ruošia Skyriaus buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus perduoti archyviniam saugojimui;

5.9. dalyvauja atliekant materialinių vertybių inventorizacijas;

5.10. rengia buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus, reikalingus finansinei atskaitomybei sudaryti;

5.11. dalyvauja rengiant finansinę atskaitomybę, pildo darbo užmokesčio, turto, atsargų ir darbdavių socialinės paramos finansinės atskaitomybės formas;

5.12. teikia praktinę ir metodinę pagalbą apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų buhalteriams buhalterinės apskaitos organizavimo bei vedimo klausimais pagal savo darbo kompetenciją;

5.13. priima iš apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų ataskaitas apie priskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, rengia suvestines apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų ataskaitas ir nustatyta tvarka pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

5.14. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei rengia atsakymus;

5.15. dalyvauja sudarytose darbo grupėse, komisijose;

5.16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus ir atlieka skiriamas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklos funkcijomis;

5.17. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais teikia/gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą tinkamai atlikti pavestas funkcijas;

5.18. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;

5.19. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pirmininko, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

5.20. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.