Jūratė ŽIAUNIENĖ

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – rinkimų (referendumų) organizavimas ir vykdymas. 

4. Specialioji veiklos sritis – dokumentų valdymas. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Teisės aktų, susijusių su išankstinio balsavimo procedūromis, kandidatų, partijų pareiškiniais dokumentais, rengimas; dokumentų valdymas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą. 

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą. 

8. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

10. Koordinuoja bylų apskaitą. 

11. Koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą. 

12. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą. 

13. Užtikrina išankstinio balsavimo organizavimą ir vykdymą. 

14. Kontroliuoja partijų, kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo procesus. 

15. Prižiūri ir atlieka skyriaus kompetencijos klausimais darbus įstaigos informacinėje sistemoje. 

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

17.1.1. studijų krypčių grupė – matematikos mokslai arba; 

17.1.2. studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai arba; 

17.1.3. studijų krypčių grupė – humanitariniai mokslai; 

arba: 

17.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

17.3. darbo patirties sritis – rinkimų (referendumų) organizavimas; 

17.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

18.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4; 

18.2. Organizuotumas – 4; 

18.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4; 

18.4. Analizė ir pagrindimas – 5; 

18.5. Komunikacija – 4.

19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

19.1. informacijos valdymas – 4.

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

20.1. dokumentų valdymas – 4.