Jonas SPAIČYS

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rinkimų organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga pagal Skyriaus nuostatus organizuoti ir vykdyti rinkimus (referendumus) bei užtikrinti Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Komisija) sprendimų ir Skyriaus rengiamos informacijos patalpinimą Komisijos interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – informacijos, dokumentų valdymas. Specialioji veiklos sritis – rinkimų (referendumų) organizavimas ir vykdymas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų organizavimo srityje;

4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų (referendumų) organizavimą bei vykdymą, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistema, jų funkcijomis;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.6. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.7. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. skelbia Skyriaus parengtą informaciją Komisijos interneto svetainėje;

5.2. skelbia teisės aktų nustatyta tvarka Komisijos posėdžių darbotvarkes, sprendimus;

5.3. užtikrina balsavimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose organizavimą;

5.4. nagrinėja savivaldybių tarybų narių prašymus bei skundus ir rengia sprendimų projektus dėl savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir mandatų naujiems tarybos nariams pripažinimo;

5.5. Komisijos informacinėje sistemoje registruoja rinkimų komisijų (apygardų (savivaldybių), apylinkių) narius, tvarko jų duomenis, registruoja atstovus rinkimams, stebėtojus, išduoda jiems pažymėjimus;

5.6. tikrina Visuomeninių rinkimų komitetų sudarymo dokumentus, užtikrina jų paskelbimą Komisijos interneto svetainėje;

5.7. rengia sprendimų projektus dėl apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijų sudarymo;

5.8. bendradarbiauja su neįgaliųjų organizacijomis rinkimų organizavimo klausimais;

5.9. rengia bei teikia informaciją apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijoms, kitiems rinkimų dalyviams;

5.10. atsako už paslaugos trumpojo rinkimų numerio 1855 teikimą rinkimų metu;

5.11. dalyvauja Komisijos sudarytose darbo grupėse, komisijose;

5.12. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei rengia atsakymus;

5.13. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais teikia/gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą funkcijų atlikimui;

5.14. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;

5.15. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

5.16. vykdo kitus su Komisijos, Skyriaus funkcijomis susijusius pirmininko, Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.