Janina LATVIENĖ

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – auditas. 

4. Specialiosios veiklos sritys – priežiūra ir kontrolė, stebėsena ir analizė. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolė; Teisės aktų projektų rengimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir/ar kontrolės rengimą. 

8. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir/ar kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą. 

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais. 

12. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą. 

13. Planuoja priežiūros ir (ar)  kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą. 

14. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą. 

15. Organizuoja ir vykdo politinės kampanijos dalyvių registravimą. 

16. Kontroliuoja politinės kampanijos finansavimo šaltinius ir išlaidų teisėtumą, tikrina politinės kampanijos finansavimo ataskaitas, kontroliuoja su politine kampanija susijusių įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius. 

17. Analizuoja, vertina ir apibendrina iš skirtingų šaltinių gautus stebėsenos ir politinių kampanijų finansavimo duomenis, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai išvadas. 

18. Nagrinėja auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų ir rengia suvestines. 

19. Teikia pasiūlymus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos Informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posistemės tobulinimo. 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

21.1.1. studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai arba; 

21.1.2 studijų kryptis – teisė; 

arba: 

21.2. išsilavinimas –aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

21.3. darbo patirties sritis – finansų kontrolė arba viešasis administravimas; 

21.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

22.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4; 

22.2. Organizuotumas – 4; 

22.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4; 

22.4. Analizė ir pagrindimas – 5; 

22.5. Komunikacija – 4.

23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

23.1. Informacijos valdymas – 4;

23.2. Kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

24.1. Finansų valdymas ir apskaita – 4.