Išlaidos ir jų apskaita

Ši informacija skiriama 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviams, jų iždininkams ir besidomintiems asmenims.

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksas.
 

Kiek galima išleisti?
Politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose limitus ir kitus Rinkimų kodekse numatytus dydžius, kurie apskaičiuojami pagal rinkimuose taikomą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį (šiems rinkimams - 1 598 Eur), vadovaudamasi šio kodekso 122 straipsnio 1 dalies 3 punktu nustato Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK).
Šiuose rinkimuose taikomi VRK 2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. Sp-73 „Dėl politinės kampanijos išlaidų limitų ir kitų dydžių, kurie apskaičiuojami pagal rinkimuose taikomą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, nustatymo 2022 metais prasidėsiančioms politinėms kampanijoms" nustatyti politinės kampanijos išlaidų limitai. Tais atvejais, kai pagal Rinkimų kodekso nuostatas vyksta pakartotinis balsavimas, kandidato, dalyvaujančio pakartotiniame balsavime, didžiausias išlaidų politinei kampanijai dydis didinamas 25 procentais.

Kaip apmokamos politinės kampanijos išlaidos?
Priimti aukas ir įgyti turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai gali tik savarankiški politinės kampanijos dalyviai ir tik nuo jų registravimo savarankiškais politinės kampanijos dalyviais ir jų sąrašo paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje dienos. Taigi, prasidėjus politinei kampanijai (nuo 2022 m. spalio 7 d.) būsimi kandidatai ir politinės organizacijos įgyti turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai (užsakyti su kampanija susijusias paslaugas, sudaryti sutartis, išskyrus sutartis su politinės kampanijos iždininku, banku dėl sąskaitos atidarymo ir audito įmone ar auditoriumi dėl politinės kampanijos dalyvio patikrinimo) gali tik užsiregistravę savarankiškais politinės kampanijos dalyviais.

Prasidėjus politinei kampanijai, visos išlaidos, skirtos savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinėms kampanijoms finansuoti, gali būti apmokamos tik iš šio dalyvio politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų. Išlaidos, skirtos atstovaujamųjų politinės kampanijų dalyvių politinėms kampanijoms finansuoti, gali būti apmokamos tik iš savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 93 straipsnio 5 dalį užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui nuo 150 iki 1 450 Eur.

Politinės kampanijos išlaidos
Politinės kampanijos išlaidos – Rinkimų kodekse nurodytos išlaidos, skirtos politinei kampanijai organizuoti ir finansuoti, nepaisant sandorio, kurį vykdant turėta išlaidų, sudarymo dienos.

Kaip jau minėta, prasidėjus politinei kampanijai, visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Politinės kampanijos finansavimo išlaidomis pripažįstami politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos ir prisiimti įsipareigojimai, skirti:
1) politinei reklamai ar kitai agitacinei medžiagai gaminti ar platinti bet kokiomis visuomenės informavimo priemonėmis ar bet kokiu kitu viešu būdu;
2) politinės kampanijos iždininko atlyginimui mokėti ir funkcijoms atlikti;
3) politinės kampanijos audito įmonės arba auditoriaus paslaugoms apmokėti;
4) nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, reikalingų vykdant politinę kampaniją, nuomai;
5) politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms nuomoti, eksploatuoti;
6) politinės kampanijos savanorių, politinės organizacijos ar kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų ryšiui, maitinimui, apgyvendinimui ir transportui;
7) politinių organizacijų, kandidatų, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų, išlaidoms, turėtoms pagal teisinių paslaugų sutartis;
8) politinių organizacijų, kandidatų, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų, išlaidoms, turėtoms pagal politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugų sutartis;
9) kandidato kelionėms (transporto ir apgyvendinimo išlaidoms) į rinkimų apygardą;
10) kitoms Rinkimų kodekse nustatytoms reikmėms, susijusioms su politine kampanija.

Politinės kampanijos išlaidomis taip pat pripažįstamos išlaidos, atitinkančios politinės kampanijos išlaidų paskirtį, tačiau turėtos ne politinės kampanijos laikotarpiu, jeigu daiktai ir kitas turtas yra skirti politinei kampanijai ar jeigu paslaugos yra gautos politinės kampanijos laikotarpiu. Šiuo atveju politinės kampanijos dalyviai privalo apie tai pranešti VRK kartu pateikdami išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas. Prireikus, VRK gali pareikalauti papildomos informacijos. 
Registruojantis savarankišku politinės kampanijos dalyviu būtina nurodyti, ar turėta išlaidų iki politinės kampanijos pradžios.

Kiekvieno politinės kampanijos dalyvio išlaidos (išskyrus išlaidas, nurodytas 7 ir 9 punktuose), nepriklausomai nuo laikotarpio, kada jos patirtos, negali viršyti Rinkimų kodekso nustatytų politinės kampanijos išlaidų limitų.

Politinės kampanijos išlaidomis nelaikoma:
išlaidos, skirtos rinkimų užstatui sumokėti;
išlaidos politinės organizacijos patalpoms ir personalo veiklai apmokėti, kai šios išlaidos yra įprastos šiai politinei partijai ne politinės kampanijos laikotarpiu.

Taigi, rinkimų užstatas mokamas ne iš politinės kampanijos sąskaitos.
Primintina, kad politinių organizacijų išlaidos patalpoms ir personalo veiklai apmokėti, jei jos susijusios su politine kampanija (darbuotojai, priimami politinei kampanijai, jų atliekamos funkcijos yra susiję su kampanija), laikomos politinės kampanijos išlaidomis. Išimtis galioja tik įprastoms išlaidoms.

Kaip tvarkoma politinės kampanijos išlaidų apskaita?
Visos politinės kampanijos išlaidos, įskaitant ir skolos įsipareigojimus, registruojamos Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. VRK yra parengusi programinę įrangą, skirtą Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiui pildyti, Politinės kampanijos finansavimo ataskaitai ir jų priedams formuoti.

Vykdant politinę kampaniją, politinės kampanijos dalyviams kaip nepiniginės aukos gali būti neatlygintinai perduodami kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, jeigu jų įsigijimo išlaidos laikomos politinės kampanijos išlaidomis. Tokiu būdu politinės kampanijos dalyvis nepatiria tiesioginių išlaidų, kurias patirtų įsigydamas atitinkamas vertybes, paslaugas, tačiau gauna politinei kampanijai vykdyti reikalingas paslaugas ar vertybes, kurios gali būti įkainuotos materialine verte. Gautos nepiniginės aukos registruojamos dviem įrašais: kaip auka ir kaip išlaidos.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, iždininkas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje paskelbti duomenis apie politinės kampanijos išlaidas, prisiimtus finansinius įsipareigojimus, nurodant, kurio atstovaujamojo dalyvio interesais turėtos išlaidos ar prisiimti finansiniai įsipareigojimai ir sudarytas politinės kampanijos sutartis. Įsigaliojus Rinkimų kodeksui, politinės kampanijos dalyvių sutartys (jų tekstai) su paslaugų teikėjais, reklamos gamintojais, viešosios informacijos rengėjais ar skleidėjais, užtikrinant asmens duomenų apsaugą, yra teikiami VRK, kuri šias sutartis per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos paskelbia savo interneto svetainėje.

Iždininkas atsako už fizinių asmenų asmens duomenų (asmens kodo, adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, sąskaitos numerio ir kita) nuasmeninimą sutartyse, teikiamose paskelbimui VRK interneto svetainėje.

Jeigu politinės kampanijos dalyvis nedeklaruoja politinės kampanijos išlaidų dydžio, dėl kurio būtų viršytas jo išlaidų limitas, Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą, kuriuo įpareigoja politinės kampanijos dalyvį sumą, lygią nedeklaruotų politinės kampanijos išlaidų dydžio sumai, per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus atvejus, kai dėl šiurkščių Rinkimų kodekso pažeidimų politinei partijai nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai.

Limito viršijimas, išlaidų nedeklaravimas 10 ar daugiau procentų limito laikomas šiurkščiu Rinkimų kodekso pažeidimu.

Visos politinės kampanijos išlaidos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais.
Apskaitos dokumentas suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

Politinės kampanijos išlaidos gali būti pagrįstos sąskaitomis faktūromis, sutartimis, banko išrašais, banko pavedimais, kasos aparato kvitais, darbų perdavimo–priėmimo aktais ir kitais apskaitos dokumentais.
Banko paslaugų išlaidas (komisinius) pagrindžiančiu dokumentu laikomas banko sąskaitos išrašas; iždininko atlyginimą – politinės kampanijos turto patikėjimo sutartis. Su transportu, apgyvendinimu, maitinimu susijusias išlaidas (politinei kampanijai naudojamų transporto priemonių nuomos, eksploatacijos, kandidato kelionių (transporto ir apgyvendinimo) į rinkimų apygardą, politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų apgyvendinimo ir transporto išlaidas) pagrindžiančiuose dokumentuose turėtų būti nurodyta, kas keliavo, kur ir kokiu tikslu, kieno apgyvendinimo išlaidos apmokėtos.

Ką daryti, jei surinkta daugiau lėšų, negu jų panaudota?
Jeigu politinės kampanijos laikotarpiu politinės kampanijos dalyvis (išskyrus politines organizacijas, jų keliamus kandidatus ar kandidatų sąrašus) surinko lėšų daugiau, negu jų buvo panaudota politinės kampanijos išlaidoms apmokėti, nepanaudotos lėšos iki Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK dienos turi būti pervestos į valstybės biudžetą (lėšų gavėjas – „VMI prie LR FM", sąskaitos Nr. LT247300010112394300, bankas „Swedbank" AB, banko kodas – 73000, įmokos pavadinimas – „Įmokos į valstybės biudžetą, vykdant politinių kampanijų ir politinių organizacijų finansavimo reikalavimus", įmokos kodas –7081).

Politinių organizacijų, jų keliamų kandidatų ar kandidatų sąrašų politinei kampanijai nepanaudotos lėšos gali būti skirtos tik politinių organizacijų veiklai finansuoti, t. y. pervedamos politinei organizacijai.

Skolų padengimas
Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti iki kitos atitinkamų rinkimų politinės kampanijos pradžios.
Politinės kampanijos dalyvis, padengęs įsiskolinimą, per 5 darbo dienas privalo VRK pranešti apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius.
Politinė organizacija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai (išsikėlę kandidatai ir politinių organizacijų iškelti kandidatai, registruoti savarankiškas dalyviais) – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.

TAI SVARBU:
1. Kampanijos laikotarpiu visos išlaidos turi būti apmokėtos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.
2. Rinkimų kodekse  numatyta, kokios išlaidos laikomos politinės kampanijos išlaidomis. Kitokios išlaidos negali būti apmokėtos iš politinės kampanijos sąskaitos.
3. Politinės kampanijos dalyvio išlaidos negali viršyti išlaidų limito.
4. Visos išlaidos turi būti registruotos žiniaraštyje per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo datos.
5. VRK interneto svetainėje viešinami visų sutarčių tekstai