Išlaidos ir jų apskaita

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau - PKFFK) įstatymas.

Ši informacija skiriama politinės kampanijos dalyviams, jų iždininkams ir besidomintiems asmenims.

Kiek galima išleisti?

Didžiausius leistinus politinės kampanijos išlaidų dydžius nustato PKFFK įstatymas. Tais atvejais, kai pagal rinkimų įstatymą vyksta pakartotinis balsavimas, kandidato, dalyvaujančio pakartotiniame balsavime, didžiausias išlaidų politinei kampanijai dydis didinamas 25 procentais.

2018 m. spalio 25 d. VRK sprendimu Nr. Sp-121 nustatytas didžiausias Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos išlaidų dydis yra 1,1 mln. Eur.

Kaip apmokamos politinės kampanijos išlaidos?

Prasidėjus politinei kampanijai, visos išlaidos, skirtos savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinėms kampanijoms finansuoti, gali būti apmokamos tik iš šio dalyvio politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų. Išlaidos, skirtos atstovaujamųjų politinės kampanijų dalyvių politinėms kampanijoms finansuoti, gali būti apmokamos tik iš savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 93 straipsnio 4 ir 5 dalis, užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui nuo 480 iki 4 300 Eur.

Politinės kampanijos išlaidos

Politinės kampanijos išlaidos – PKFFK įstatyme nurodytos išlaidos, skirtos politinei kampanijai organizuoti ir finansuoti, nepaisant sandorio, kurį vykdant turėta išlaidų, sudarymo dienos.

Prasidėjus politinei kampanijai, visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Politinės kampanijos finansavimo išlaidomis pripažįstami politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos ir prisiimti įsipareigojimai, skirti:

1. Politinei reklamai ar kitai agitacinei medžiagai gaminti ar platinti bet kokiomis visuomenės informavimo priemonėmis ar bet kokiu kitu viešu būdu;

2. Politinės kampanijos iždininko atlyginimui mokėti ir funkcijoms atlikti;

3. Politinės kampanijos audito įmonės arba auditoriaus paslaugoms apmokėti;

4. Nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, reikalingų vykdant politinę kampaniją, nuomai;

5. Politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms nuomoti, eksploatuoti;

6. Politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų ryšiui, maitinimui, apgyvendinimui ir transportui;

7. Politinių partijų, pretendentų, kandidatų, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų, visuomeninių rinkimų komitetų išlaidoms, turėtoms pagal teisinių paslaugų sutartis;

8. Politinių partijų, pretendentų, kandidatų, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų, visuomeninių rinkimų komitetų išlaidoms, turėtoms pagal politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugų sutartis;

9. Pretendento, kandidato kelionėms (transporto ir apgyvendinimo išlaidoms) į rinkimų apygardą;

10. Kitoms PKFFK įstatyme nustatytoms reikmėms, susijusioms su politine kampanija.

Politinės kampanijos išlaidomis nelaikoma:

1. Išlaidos, skirtos rinkimų užstatui sumokėti;

2. Išlaidos politinės partijos patalpoms ir personalo veiklai apmokėti, kai šios išlaidos yra įprastos šiai politinei partijai ne politinės kampanijos laikotarpiu.

Taigi, rinkimų užstatas apmokamas ne iš politinės kampanijos sąskaitos.

Politinės kampanijos išlaidomis taip pat pripažįstamos išlaidos, atitinkančios politinės kampanijos išlaidų paskirtį, tačiau turėtos ne politinės kampanijos laikotarpiu, jeigu daiktai ir kitas turtas yra skirti politinei kampanijai ar jeigu paslaugos yra gautos politinės kampanijos laikotarpiu. Šiuo atveju politinės kampanijos dalyviai privalo apie tai pranešti VRK kartu pateikdami išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas. Prireikus, VRK gali pareikalauti papildomos informacijos. Registruojantis savarankišku politinės kampanijos dalyviu būtina nurodyti, ar turėta išlaidų iki politinės kampanijos pradžios.

Kiekvieno politinės kampanijos dalyvio išlaidų dydis negali viršyti PKFFK įstatymo nustatytų maksimalių išlaidų dydžių.

Ką daryti, jei surinkta daugiau lėšų negu jų panaudota?

Jeigu politinės kampanijos laikotarpiu politinės kampanijos dalyvis surinko lėšų daugiau, negu jų buvo panaudota politinės kampanijos išlaidoms apmokėti, nepanaudotos lėšos iki Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK dienos turi būti pervestos į valstybės biudžetą (lėšų gavėjas –„VMI prie LR FM", sąskaitos Nr. LT247300010112394300, bankas „Swedbank" AB, banko kodas 73000, įmokos pavadinimas –„Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą", įmokos kodas –7081).

Kaip apskaitomos politinės kampanijos išlaidos?

Visos politinės kampanijos išlaidos registruojamos Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. VRK yra parengusi programinę įrangą, skirtą Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiui pildyti, Politinės kampanijos finansavimo ataskaitai ir jos priedams formuoti.

Visos politinės kampanijos išlaidos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme. Politinės kampanijos išlaidas gali pagrįsti sąskaita-faktūra, sutartis, banko išrašas, banko pavedimas, kasos aparato kvitas, darbų perdavimo-priėmimo aktas ir kiti apskaitos dokumentai.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).

Kas teikia Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas?

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas teikia visi savarankiški politinės kampanijos dalyviai, taip pat ir asmenys, kurie prarado politinės kampanijos dalyvio statusą.

Kada teikiamos Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos?

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas (arba per 85 dienas, jei dalyvis gavo daugiau nei 61 950 Eur pajamų) nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo. Gavus pajamų mažiau nei 61 950 Eur, Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos teikiamos  iki 2019 m. birželio 27 d.[1], gavus pajamų daugiau nei 61 950 Eur, Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos kartu su auditoriaus ataskaita dėl politinės kampanijos dalyvio tikrinimo metu pastebėtų faktų teikiamos iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. [2].

Kam teikiamos Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos?

Visi savarankiški politinės kampanijos dalyviai Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas teikia VRK. 

Kaip pateikiamos Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos?

Kartu su Politinės kampanijos finansavimo ataskaita pateikiami:

1. Finansavimo apskaitos žiniaraštis;

2. Banko sąskaitos išrašas už visą laikotarpį (nuo sąskaitos atidarymo iki ataskaitos pateikimo dienos);

3. Visi pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai;

4. Politinės kampanijos metu sudarytos sutartys.

Visi dokumentai pristatomi tvarkingai susegti į segtuvus, lapai sunumeruojami, pridedamas pateikiamų dokumentų sąrašas, kuriame nurodomas ir sunumeruotų lapų skaičius.

Kartu su Politinės kampanijos finansavimo ataskaita VRK grąžinami nepanaudoti ir anuliuoti aukų lapai, pateikiama Aukų lapų panaudojimo ataskaitą.

Kas tikrina Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas?

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, per politinę kampaniją gavęs didesnę kaip 70 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių (toliau – VMDU) (61 950 Eur) pajamų sumą, privalo su audito įmone sudaryti politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutartį, o jos kopiją iki 2019 m. birželio 27 d.[3] pateikti VRK.

Auditorius atlieka savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos patikrinimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais pagal VRK patvirtintą techninę užduotį, nustatančią auditoriaus atliekamo darbo mastą.

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, per politinę kampaniją gavusių mažesnę kaip 70 VMDU (61 950 Eur) dydžių pajamų sumą, patikrinimą organizuoja VRK, kuri turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pirkti audito įmonių arba auditorių paslaugas.

Politinės kampanijos dalyviai privalo bendradarbiauti su patikrinimą atliekančiu auditoriumi ir pateikti patikrinimui atlikti reikalingus duomenis, dokumentus ir kitą informaciją.

Skolų padengimas

Kiekvienais metais iki vasario 1 d., iki skola bus padengta, buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti VRK apie skolos įsipareigojimų įvykdymą ir įvykdymo šaltinius.

Pretendentai į kandidatus ir kandidatai turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.

 

 


[1] Priklauso nuo rinkimų rezultatų datos paskelbimo

[2] Priklauso nuo rinkimų rezultatų datos paskelbimo

[3] Priklauso nuo rinkimų rezultatų datos paskelbimo