Išlaidos ir jų apskaita

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės(toliau – PPPKFFK) įstatymas (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091;2010, Nr. 128-6524; 2011, Nr. 153-7205).

Ši informacija skiriama politinės kampanijos dalyviams, jų iždininkams ir besidomintiems asmenims.

Politinės kampanijos išlaidos
Politinės kampanijos išlaidos - PPPKFFK įstatyme nurodytos išlaidos, skirtos politinei kampanijai organizuoti ir finansuoti, nepaisant sandorio, kurį vykdant turėta išlaidų, sudarymo dienos. Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.
Politinės kampanijos finansavimo išlaidomis pripažįstami politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos ir prisiimti įsipareigojimai, skirti:
1)    politinei reklamai ar kitai agitacinei medžiagai gaminti ar platinti bet kokiomis visuomenės informavimo priemonėmis ar bet kokiu kitu viešu būdu*;
* - Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, kuriuos iki sausio 1 dienos pateikė VRK, kuri įkainius skelbia savo interneto tinklalapyje.
2)    politinės kampanijos iždininko atlyginimui mokėti ir funkcijoms atlikti;
3)    politinės kampanijos audito įmonei;
4)    nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, reikalingų vykdant politinę kampaniją, nuomai;
5)    politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms nuomoti, eksploatuoti;
6)    politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų ryšiui, maitinimui, apgyvendinimui ir transportui;
7)    kitoms PPPKFFK įstatyme nustatytoms išlaidoms.


Politinės kampanijos išlaidomis nelaikoma:
1)    politinių partijų, pretendentų, kandidatų, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų išlaidos, turėtos pagal teisinių paslaugų sutartis;
2)    išlaidos, skirtos rinkimų užstatui sumokėti;
3)    išlaidos, skirtos pretendento, kandidato kelionėms (transportui ir apgyvendinimui) į rinkimų apygardą;
4)    išlaidos politinės partijos patalpoms ir personalo veiklai apmokėti, kai šios išlaidos yra įprastos šiai politinei partijai ne politinės kampanijos laikotarpiu.
Taigi rinkimų užstatas, kaip ir kitos ne politinės kampanijos išlaidos, negali būti mokamas iš politinės kampanijos sąskaitos.
Politinės kampanijos išlaidomis taip pat pripažįstamos išlaidos atitinkančios politinės kampanijos išlaidų paskirtį, tačiau turėtos ne politinės kampanijos laikotarpiu, jeigu daiktai ir kitas turtas yra skirti politinei kampanijai ar jeigu paslaugos yra gautos politinės kampanijos laikotarpiu. Šiuo atveju politinės kampanijos dalyviai privalo apie tai pranešti VRK, kartu pateikdami išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas. Prireikus VRK gali pareikalauti papildomos informacijos.

Kiek galima išleisti?
Politinės kampanijos dalyvių didžiausius leistinus politinės kampanijos išlaidų dydžius nustato PPPKFFK įstatymas. Vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų skaičius dauginamas iš 2 litų daugiamandatės – iš 1 lito, ir gauta sandauga suapvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu. Tais atvejais, kai pagal rinkimų įstatymą vyksta pakartotinis balsavimas, kandidato, dalyvaujančio pakartotiniame balsavime, didžiausias išlaidų politinei kampanijai dydis didinamas 25 procentais.
Didžiausius leistinus politinės kampanijos išlaidų dydžius konkrečiose rinkimų apygardose galite rasti 2011 m. lapkričio 29 d. VRK sprendime Nr. Sp-384 ir VRK išduotoje pažymoje apie įregistruoto savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenis.
Politinė partija gali nustatyti išlaidų dydžius savo atstovaujamiesiems dalyviams. Šie limitai negali viršyti VRK nustatytų didžiausių leistinų politinės kampanijos išlaidų dydžių rinkimų apygardose. 
Politinės kampanijos dalyvio išlaidų dydis negali viršyti nustatyto maksimalaus išlaidų dydžio.

Šiurkščiais PPPKFFK įstatymo pažeidimais laikoma:
•    nustatyto didžiausio politinės kampanijos išlaidų dydžio viršijimas 10 ar daugiau procentų;
•    jeigu politinės kampanijos dalyvio išlaidos nedeklaruotai politinei reklamai sudaro 10 ar daugiau procentų nustatyto didžiausio politinės kampanijos išlaidų dydžio;
•    jeigu politinės kampanijos dalyvio nedeklaruotos politinei kampanijai gautos lėšos sudaro 10 ar daugiau procentų nustatyto didžiausio politinės kampanijos išlaidų dydžio;
•    jeigu išlaidos agitaciniams siužetams per televiziją, viršija 50 procentų politinės kampanijos dalyviui nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio.
Sprendimą, kad politinės kampanijos dalyvis padarė šiurkštų šio įstatymo pažeidimą, priima VRK. Priėmus tokį sprendimą naikinama savarankiško politinės kampanijos dalyvio registracija (ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos) dėl šiurkščių šio įstatymo pažeidimų, politinei partijai dvejus metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neskiriami valstybės biudžeto asignavimai.

Kaip apmokamos politinės kampanijos išlaidos? 
Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš šio dalyvio politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų. Išlaidos, skirtos atstovaujamųjų politinių kampanijų dalyvių politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės partijos politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.
Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui nuo 2 000 iki 15 000 litų.

Ką daryti, jei surinkta daugiau lėšų, negu jų panaudota?
Jeigu politinės kampanijos laikotarpiu išsikėlęs kandidatas surinko lėšų daugiau, negu jų buvo panaudota politinės kampanijos išlaidoms apmokėti, nepanaudotos lėšos iki politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK turi būti pervestos į valstybės biudžetą. Politinės partijos, jos keliamų kandidatų nepanaudotos lėšos gali būti skirtos tik politinės partijos veiklai finansuoti.
Kaip apskaitomos politinės kampanijos išlaidos? Visos politinės kampanijos išlaidos registruojamos politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio forma patvirtinta 2010-09-15 VRK sprendimu Nr. Sp-63, jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašas – 2012-05-14 Nr. Sp-57.
VRK yra parengusi programinę įrangą (informacinė sistema LitVote), skirtą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiui pildyti, politinės kampanijos finansavimo ataskaitai ir jos priedams formuoti.
Visos išlaidos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais. Politinės kampanijos išlaidas gali pagrįsti sąskaita-faktūra, sutartis, banko išrašas, banko pavedimas, kasos aparato kvitas, darbų perdavimo-priėmimo aktas ir kiti apskaitos dokumentai.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita
Politinės kampanijos finansavimo ataskaita - dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes). 
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos, jos priedų formos bei pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas patvirtinti 2010-09-15 VRK sprendimu Nr. Sp-61.

Kas teikia? 
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas teikia visi savarankiški politinės kampanijos dalyviai, taip pat ir asmenys, praradę politinės kampanijos dalyvio statusą.
Atstovaujamieji politinės kampanijos dalyviai ataskaitų neteikia, jų politinės kampanijos išlaidos pagal išlaidų grupes nurodomos savarankiško politinės kampanijos dalyvio teikiamame politinės kampanijos finansavimo ataskaitos priede „Atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaita".

Kada teikia?
Politinių kampanijos finansavimo ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo, tai yra 2012 m. lapkričio 15 d. (jei vyks pakartotinis balsavimas – lapkričio 29 d.), jei savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, per politinę kampaniją gavo ne didesnę kaip 70 VMDU dydžio, tai yra 152 250 litų pajamų sumą. Gavus daugiau pajamų politinės kampanijos finansavimo ataskaitos kartu su auditoriaus ataskaita dėl politinės kampanijos dalyvio tikrinimo metu pastebėtų faktų teikiamos VRK ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos, tai yra 2013 m. sausio 14 d. (jei vyks pakartotinis balsavimas – sausio 28 d.).

Kam teikia?
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas politinės partijos kelti kandidatai, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, pateikia savo politinei partijai. Politinės partijos savo ir savo keltų kandidatų politinės kampanijos finansavimo ataskaitas pateikia VRK. 
Išsikėlę kandidatai politinės kampanijos finansavimo ataskaitas teikia VRK.

Kaip teikia?
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų teikimo tvarką nustato Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2010-09-15 VRK sprendimu Nr. Sp-61.
Kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita pateikiami:
1. finansavimo apskaitos žiniaraštis,
3. banko sąskaitos išrašas už visą laikotarpį,
4. visi pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai,
5. politinės kampanijos metu sudarytos sutartys.
Visi dokumentai pristatomi tvarkingai susegti į segtuvus, lapai sunumeruojami, pridedamas pateikiamų dokumentų sąrašas kuriame nurodomas ir sunumeruotų lapų skaičius. Ant segtuvo nurodomas politinės kampanijos dalyvis (politinės partija arba kandidato vardas, pavardė, rinkimų apygarda, pateikiamų lapų skaičius), tai yra kaip nustatyta minėto aprašo V ir VI skyriuose.
Išsikėlę kandidatai kartu su Politinės kampanijos finansavimo ataskaita VRK grąžina nepanaudotus ir anuliuotus aukų lapus ir pateikia Aukų lapų panaudojimo ataskaitą. 

Kas tikrina ataskaitas?
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, per politinę kampaniją gavęs didesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą, privalo su audito įmone sudaryti politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutartį. 
Auditorius atlieka savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos patikrinimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais pagal VRK patvirtintą techninę užduotį, nustatančią auditoriaus atliekamo darbo mastą.
Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, per politinę kampaniją gavusių mažesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą, patikrinimą organizuoja VRK, kuri turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pirkti audito įmonių paslaugas.
Politinės kampanijos dalyviai privalo bendradarbiauti su patikrinimą atliekančiu auditoriumi ir pateikti patikrinimui atlikti reikalingus duomenis, dokumentus ir kitą informaciją.

Skolų padengimas
Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki skola bus padengta, buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti VRK apie skolos įsipareigojimų įvykdymą ir įvykdymo šaltinius. 
Politinė partija turi teisę padengti skolos įsipareigojimus tik iš partijai nuosavybės teise priklausančio turto, gaunamų aukų ir politinei partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o politinės kampanijos dalyviai fiziniai asmenys – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.