Išlaidos ir jų apskaita

Politinės kampanijos išlaidos

Politinės kampanijos išlaidos - visos išlaidos, skirtos Seimo rinkimų politinei kampanijai finansuoti. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo išlaidomis pripažįstami šios kampanijos laikotarpio įsipareigojimai ir išlaidos, skirtos:
1.  politinei reklamai ar kitai agitacinei medžiagai gaminti ar skleisti;
2.  politinės kampanijos iždininko atlyginimui ir funkcijoms atlikti;
3.  nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų nuomos mokesčiui, susitikimams apmokėti ir kt.;
4.  transporto priemonių reikmėms apmokėti;
5.  savanorių, politinės partijos ar kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų stebėtojų ryšiui, maitinimui, apgyvendinimui ir transportui apmokėti;
6.  kitoms įstatyme numatytoms išlaidoms apmokėti.

!

Finansavimo išlaidomis taip pat pripažįstamos išlaidos, patirtos ne Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu, jeigu daiktai ar gautos paslaugos yra skirti naudoti šios kampanijos laikotarpiu. Apie tokias išlaidas politinės kampanijos dalyviai privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).

Kiek galima išleisti?

Politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos išlaidų maksimalius dydžius nustato PPPKFFK įstatymas (daugiamandatės rinkimų apygardos rinkėjų skaičius dauginamas iš 1,5 Lt, vienmandačių - 2 Lt ir sandauga apvalinama pirmų 2 reikšminių skaičių tikslumu). Maksimalius išlaidų dydžius visose rinkimų apygardose galite rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimuose: 2008 m. vasario 6 d. Nr. 5, 2008 m. liepos 17 d. Nr. 40.
Politinė partija gali nustatyti išlaidų dydžius savo atstovaujamiesiems dalyviams. Šie limitai negali viršyti VRK nustatytų maksimalių išlaidų dydžių rinkimų apygardose.

!

Kiekvieno politinės kampanijos dalyvio išlaidų dydis negali viršyti šio įstatymo nustatytų maksimalių išlaidų dydžių.

Maksimalus išlaidų politinei kampanijai dydis nemažinamas:
1) politinių partijų, pretendentų, kandidatų lėšomis, sumokėtomis pagal teisinių paslaugų sutartis;
2) išlaidomis, skirtomis rinkimų užstatui sumokėti;
3) išlaidomis, skirtomis pretendento, kandidato kelionėms į rinkimų apygardą apmokėti;
4) išlaidomis politinės partijos patalpoms ir personalo veiklai apmokėti, kai šios išlaidos yra šiai politinei partijai įprastos ne politinės kampanijos laikotarpiu.

Jeigu savarankiškas politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo didesnę kaip 1 000 MGL, tai yra 130 000 Lt, dydžio aukų sumą, Audito įstatymo nustatyta tvarka sudaryti politinės kampanijos audito sutartį ir privalo pateikti VRK šios sutarties nuorašą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos. VRK savo interneto tinklalapyje skelbia politinės kampanijos auditoriaus (audito įmonės) sutikimą atlikti auditą, auditoriaus vardą, pavardę (pavadinimą), adresą.

 

Kaip apmokamos politinės kampanijos išlaidos?

Visos išlaidos, skirtos savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš šio dalyvio specialioje banko sąskaitoje esančių lėšų.
Visos išlaidos, skirtos atstovaujamųjų politinių kampanijų dalyvių politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės partijos specialioje banko sąskaitoje esančių lėšų.
Visos išlaidos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais.
Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(11) straipsnį užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui nuo dviejų tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

Ką daryti, jei surinkta daugiau lėšų, negu jų panaudota?

Jeigu šios politinės kampanijos laikotarpiu politinės kampanijos dalyvis (politinė partija ar jos keltas kandidatas) surinko lėšų daugiau, negu jų buvo panaudota šios politinės kampanijos išlaidoms apmokėti, nepanaudotos lėšos gali būti skirtos tik politinės partijos politinei veiklai finansuoti.
Jeigu save iškėlęs kandidatas surinko daugiau lėšų, nei panaudojo, nepanaudotos lėšos įstatymų nustatyta tvarka turi būti perduotos turinčiam teisę teikti labdarą juridiniam asmeniui, o šis šias lėšas privalo panaudoti labdarai.

Kaip apskaitomos politinės kampanijos išlaidos?

Visos politinės kampanijos išlaidos registruojamos politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. VRK yra parengusi programinę įrangą, skirtą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiui pildyti.
Visos išlaidos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita - dokumentas, kuriame politinės kampanijos dalyviai nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).
Politinės kampanijos dalyvio iždininkas, naudodamas VRK parengtą programinę įrangą, pildo finansinės apskaitos žiniaraštį. Žiniaraštyje registruojamos visos politinei kampanijai gautos aukos, taip pat ir nepriimtinos aukos, politinei kampanijai panaudotos nuosavos lėšos, politinės kampanijos išlaidos arba prisiimti finansiniai įsipareigojimai. Taip pat pateikiama informacija apie politinės kampanijos dalyvio interesais paskleista politinę reklamą.
Politinės partijos, kurios keliami kandidatai yra registruoti atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais, iždininkas taip pat nurodo, kurios išlaidos padarytos atstovaujamųjų dalyvių interesais.
Pagal šiuos iždininko įvestus duomenis yra suformuojama politinės kampanijos finansavimo ataskaita.

Kas teikia politinės kampanijos finansavimo ataskaitas?

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas teikia visi savarankiški politinės kampanijos dalyviai.
Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių ataskaitas teikia politinės partijos, kurių vardu ir interesais jie veikia.

Kada pateikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos?

Pradinės politinių kampanijų finansavimo ataskaitos pateikiamos likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki balsavimo dienos, tai yra iki 2008 m. spalio 2 d. Kandidatai, patekę į antrą rinkimų turą, pradines ataskaitas pateikia likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo dienos, tai yra iki 2008 m. spalio 21 d.
Galutinės politinių kampanijų finansavimo ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo, tai yra 2008 m. lapkričio 13 d. (lapkričio 27 d., jei vyks pakartotinis balsavimas).

Kam pateikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos?

Pradines politinės kampanijos finansavimo ataskaitas kandidatai, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, pateikia rinkimų apygardos komisijai, politinės partijos - VRK.
Galutines politinės kampanijos finansavimo ataskaitas politinės partijos kelti kandidatai, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, pateikia savo politinei partijai. Politinės partijos savo ir savo keltų kandidatų galutines politinės kampanijos finansavimo ataskaitas pateikia VRK. Save išsikėlę kandidatai galutines politinės kampanijos finansavimo ataskaitas teikia VRK.

Kaip pateikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitas?

Iždininkas atspausdina pradinę politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir jos priedus: aukotojų sąrašą, rinkimų agitacijos visuomenės informavimo priemonėse apskaitos ataskaitą, atstovaujamųjų dalyvių išlaidų ataskaitą (tik politinės partijos iždininkas), patikrina ataskaitoje nurodytus duomenis, ją pasirašo. Teikiama tik pasirašyta ataskaita su priedais.
Galutinė politinės kampanijos finansavimo ataskaita teikiama taip pat, kaip pradinė. Kartu su galutine ataskaita pateikiami:
1.  finansinės apskaitos žiniaraštis (atspausdintas, iždininko patikrintas ir pasirašytas),
2.  aukų lapų panaudojimo ataskaita,
3.  banko sąskaitos išrašas,
4.  visi pajamas ir išlaidas pateisinantys dokumentai,
5.  politinės kampanijos metu sudarytos sutartys,
Visi dokumentai pristatomi tvarkingai susegti į segtuvus, lapai sunumeruojami, pridedamas pateikiamų dokumentų sąrašas kuriame nurodomas ir sunumeruotų lapų skaičius. Ant segtuvo nurodomas politinės kampanijos dalyvis (politinės partija arba kandidato vardas, pavardė, politinė partija, rinkimų apygarda, pateikiamų lapų skaičius).

Kas tikrina politinės kampanijos finansavimo ataskaitas?

VRK gautas politinės kampanijos dalyvių galutines politinės kampanijos finansavimo ataskaitas su pateiktais dokumentais perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), kuri jas tikrina ir pateikia patikrinimo išvadą. Gautas politinės kampanijos dalyvių ataskaitas ir VMI patikrinimo išvadą ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo VRK paskelbia „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" ir savo interneto tinklalapyje.

Skolų padengimas

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo įvykdyti politinės kampanijos laikotarpiu atsiradusius ar su politine kampanija susijusius skolos įsipareigojimus rinkimų agitacijos paslaugų teikėjams ne vėliau kaip per 6  mėnesius nuo politinės kampanijos pabaigos. Apie įvykdytus įsipareigojimus pranešama VRK.

Dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimas

Gali būti kompensuojama dalis politinės kampanijos išlaidų politinėms partijoms, kurių:
1.  kelti kandidatai ar kandidatų sąrašas atitinkamose rinkimų apygardose gavo ne mažiau kaip po 3 procentus rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų,
2.  politines kampanijas finansuojant nėra nustatyta šiurkščių įstatymų pažeidimų,
3.  nėra likę su politine kampanija susijusių skolos įsipareigojimų.

Atitinkančioms šias sąlygas politinėms partijoms gali būti kompensuojama iki 25 procentų politinės kampanijos išlaidų. Lietuvos Respublikos valstybės biudžete nustatoma asignavimų suma, skirta daliai politinės kampanijos išlaidų kompensuoti. Ši suma politinėms partijoms paskirstoma proporcingai jų politinės kampanijos išlaidoms.