Išlaidos ir jų apskaita

2014-11-24

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau - PKFFK) įstatymas.

Ši informacija skiriama politinės kampanijos dalyviams, jų iždininkams ir besidomintiems asmenims.

Kaip apmokamos politinės kampanijos išlaidos?

Prasidėjus politinei kampanijai, visos išlaidos, skirtos savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš šio dalyvio politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų. Išlaidos, skirtos atstovaujamųjų politinių kampanijų dalyvių politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui nuo 2 000 iki 15 000 Lt arba nuo 580 iki 4 345 Eur.

Politinės kampanijos išlaidos

Politinės kampanijos išlaidos - PKFFK įstatyme nurodytos išlaidos, skirtos politinei kampanijai organizuoti ir finansuoti, nepaisant sandorio, kurį vykdant turėta išlaidų, sudarymo dienos. Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Politinės kampanijos finansavimo išlaidomis pripažįstami politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos ir prisiimti įsipareigojimai, skirti:

 1. politinei reklamai ar kitai agitacinei medžiagai gaminti ar platinti bet kokiomis visuomenės informavimo priemonėmis ar bet kokiu kitu viešu būdu;
 2. politinės kampanijos iždininko atlyginimui mokėti ir funkcijoms atlikti;
 3. politinės kampanijos audito įmonei;
 4. nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, reikalingų vykdant politinę kampaniją, nuomai;
 5. politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms nuomoti, eksploatuoti;
 6. politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų ryšiui, maitinimui, apgyvendinimui ir transportui;
 7. kitoms PKFFK įstatyme nustatytoms išlaidoms.

Politinės kampanijos išlaidomis nelaikoma:

 1. politinių partijų, pretendentų, kandidatų, rinkimų komitetų išlaidos, turėtos pagal teisinių paslaugų sutartis;
 2. išlaidos, skirtos rinkimų užstatui sumokėti;
 3. išlaidos, skirtos pretendento, kandidato kelionėms (transportui ir apgyvendinimui) į rinkimų apygardą;
 4. išlaidos politinės partijos patalpoms ir personalo veiklai apmokėti, kai šios išlaidos yra įprastos šiai politinei partijai ne politinės kampanijos laikotarpiu.

Taigi, rinkimų užstatas apmokamas ne iš politinės kampanijos sąskaitos.

Politinės kampanijos išlaidomis taip pat pripažįstamos išlaidos, atitinkančios politinės kampanijos išlaidų paskirtį, tačiau turėtos ne politinės kampanijos laikotarpiu, jeigu daiktai ir kitas turtas yra skirti politinei kampanijai ar jeigu paslaugos yra gautos politinės kampanijos laikotarpiu. Šiuo atveju politinės kampanijos dalyviai privalo apie tai pranešti VRK, kartu pateikdami išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas. Prireikus VRK gali pareikalauti papildomos informacijos.

Kiek galima išleisti?

Politinės kampanijos dalyvių didžiausius leistinus politinės kampanijos išlaidų dydžius nustato PKFFK įstatymas. Politinė partija, iškėlusi kandidatų sąrašą (sąrašus), papildomai politinei kampanijai gali išleisti ne daugiau kaip 10 procentų šios partijos iškeltų kandidatų sąrašo (sąrašų) didžiausios politinės kampanijos išlaidų sumos.

Didžiausius leistinus politinės kampanijos išlaidų dydžius konkrečiose rinkimų apygardose galite rasti 2013 m. gruodžio 20 d. VRK sprendime Nr. Sp-157.

Vykstant pakartotiniam balsavimui, kandidato, dalyvaujančio pakartotiniame balsavime, didžiausias politinės kampanijos išlaidų dydis didinamas 25 procentais.

Kiekvieno politinės kampanijos dalyvio išlaidų dydis negali viršyti PKFFK įstatymo nustatytų maksimalių išlaidų dydžių.

Ką daryti, jei surinkta daugiau lėšų negu jų panaudota?

Jeigu politinės kampanijos laikotarpiu išsikėlęs kandidatas ar rinkimų komitetas surinko lėšų daugiau, negu jų buvo panaudota politinės kampanijos išlaidoms apmokėti, nepanaudotos lėšos iki politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK dienos turi būti pervestos į valstybės biudžetą (lėšų gavėjas –„VMI prie LR FM", sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „Swedbank" AB, banko kodas 73000, įmokos pavadinimas –„Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą", įmokos kodas –7081).

Politinių partijų, jų keliamų kandidatų ar kandidatų sąrašų politinei kampanijai nepanaudotos lėšos gali būti skirtos tik politinių partijų veiklai finansuoti, t. y. pervedamos politinei partijai.

Kaip apskaitomos politinės kampanijos išlaidos?

Visos politinės kampanijos išlaidos registruojamos politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio forma bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašas patvirtinti 2010-09-15 VRK sprendimu Nr. Sp-63.

VRK yra parengusi programinę įrangą, skirtą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiui pildyti, politinės kampanijos finansavimo ataskaitai ir jos priedams formuoti.

Visos išlaidos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme. Politinės kampanijos išlaidas gali pagrįsti sąskaita-faktūra, sutartis, banko išrašas, banko pavedimas, kasos aparato kvitas, darbų perdavimo-priėmimo aktas ir kiti apskaitos dokumentai.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita - dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).

Kas teikia politinės kampanijos finansavimo ataskaitas?

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas teikia visi savarankiški politinės kampanijos dalyviai, taip pat ir asmenys, kurie prarado politinės kampanijos dalyvio statusą.

Atstovaujamieji politinės kampanijos dalyviai ataskaitų neteikia, jų politinės kampanijos išlaidos pagal išlaidų grupes nurodomos savarankiško politinės kampanijos dalyvio teikiamame politinės kampanijos finansavimo ataskaitos priede „Atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaita".

Kada teikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos?

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo, jei savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, per politinę kampaniją gavo ne didesnę kaip 70 VMDU dydžio (163 800 Lt arba 47 440 Eur) pajamų sumą, t. y. 2015 m. balandžio 2 d., o jeigu vyks pakartotinis balsavimas – 2015 m. balandžio 16 d.  Gavus didesnę kaip 70 VMDU (163 800 Lt arba arba 47 440 Eur) pajamų sumą, politinės kampanijos finansavimo ataskaitos kartu su auditoriaus ataskaita dėl politinės kampanijos dalyvio tikrinimo metu pastebėtų faktų teikiamos VRK ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos, t. y. 2015 m. birželio 1 d., o jeigu vyks pakartotinis balsavimas – 2015 m. birželio 15 d. Tokiu atveju iki  balandžio 2 d. (vykstant pakartotiniam balsavimui – iki balandžio 16 d.) VRK pateikiamas sutarties su auditoriumi nuorašas.

Kam teikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos?

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitas politinės partijos kelti kandidatai ir kandidatų sąrašai, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, pateikia savo politinei partijai, rinkimų komiteto keltas kandidatas ir kandidatų sąrašas – iškėlusiam rinkimų komitetui. Politinė partija, rinkimų komitetas savo ir savo keltų kandidatų politinės kampanijos finansavimo ataskaitas pateikia VRK.

Išsikėlę kandidatai politinės kampanijos finansavimo ataskaitas teikia VRK.

Kaip pateikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos?

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų teikimo tvarką nustato Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir jos priedų formų bei pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2012-05-30 VRK sprendimu Nr. Sp-69.

Kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita pateikiami:

1. finansavimo apskaitos žiniaraštis,

2. banko sąskaitos išrašas už visą laikotarpį (nuo sąskaitos atidarymo iki ataskaitos pateikimo),

3. visi pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai,

4. politinės kampanijos metu sudarytos sutartys.

Visi dokumentai pristatomi tvarkingai susegti į segtuvus, lapai sunumeruojami, pridedamas pateikiamų dokumentų sąrašas, kuriame nurodomas ir sunumeruotų lapų skaičius. Dokumentų pateikimo tvarka nustatyta minėto aprašo V ir VI skyriuose.

Išsikėlę kandidatai ir rinkimų komitetai kartu su Politinės kampanijos finansavimo ataskaita VRK grąžina nepanaudotus ir anuliuotus aukų lapus ir pateikia Aukų lapų panaudojimo ataskaitą.

Kas tikrina politinės kampanijos finansavimo ataskaitas?

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, per politinę kampaniją gavęs didesnę kaip 70 VMDU (163 800 Lt arba arba 47 440 Eur) dydžio pajamų sumą, privalo su audito įmone sudaryti politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutartį, o jos nuorašą pateikti VRK iki balandžio 2 d. (jei vyks pakartotinis balsavimas, iki balandžio 16 d.).

Auditorius atlieka savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos patikrinimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais pagal VRK patvirtintą techninę užduotį, nustatančią auditoriaus atliekamo darbo mastą.

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, per politinę kampaniją gavusių mažesnę kaip 70 VMDU (163 800 Lt arba 47 440 Eur) dydžio pajamų sumą, patikrinimą organizuoja VRK, kuri turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pirkti audito įmonių arba auditorių paslaugas.

Politinės kampanijos dalyviai privalo bendradarbiauti su patikrinimą atliekančiu auditoriumi ir pateikti patikrinimui atlikti reikalingus duomenis, dokumentus ir kitą informaciją.

Skolų padengimas

Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki skola bus padengta, buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti VRK apie skolos įsipareigojimų įvykdymą ir įvykdymo šaltinius.

Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš partijai nuosavybės teise priklausančio turto, gaunamų aukų ir politinei partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.