Indrė NORKELIŪNĖ

KOMPIUTERINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra.

4. Specialioji veiklos sritis – projektų valdymas.

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Įstaigos vykdomų informacinių technologijų projektų valdymas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

7. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

12. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

13. Atlieka įstaigos informacinės sistemos poreikių vertinimą, pasirengimą rinkimų, referendumų organizavimui ir vykdymui, nustato trūkumus ir koordinuoja nustatytų trūkumų šalinimą.

14. Vykdo įstaigos informacinių technologijų projektų valdymą.

15. Pagal kompetenciją rengia skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų techninių aprašymų projektus.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.1.1. studijų krypčių grupė – informatikos mokslai arba;

17.1.2. studijų krypčių grupė – matematikos mokslai.

arba:

17.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.3. darbo patirties sritis – informacinių technologijų projektų valdymas (investicinių informacinių technologijų projektų rengimas, informacinių technologijų projektų koordinavimas, administravimas);

17.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba – anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4

19.2. Organizuotumas – 4

19.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4

19.4. Analizė ir pagrindimas – 5

19.5. Komunikacija – 4

20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. informacijos valdymas – 4

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. informacinių technologijų valdymas – 4