Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

   Politinių partijų pateikti finansinių ataskaitų rinkiniai2011, 2012, 2013, 20142015, 2016, 2017, 2018 metai

   Pagal  Politinių partijų įstatymo 23 straipsnį, politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, VRK pateikia patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos  finansinių ataskaitų rinkinį,  kurį sudaro:
1) balansas (nauja forma),
2) veiklos rezultatų ataskaita (nauja forma),
3) aiškinamasis raštas. 

    Kartu pateikia:
4) aukų ir aukotojų sąrašą (nuo 2012-01-01 negalioja),
5) valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita,
6) politinės partijos nario mokesčio registracijos žurnalą (nuo 2013-12-14),
7) auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu politinė partija per kalendorinius metus gavo didesnę  kaip 200 VMDU dydžio pajamų sumą. 

Politinių partijų finansinės ataskaitos sudaromos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles (Žin., 2004, Nr. 171-6342; 2006, Nr. 41-1482; 2008, Nr. 120-4566; 2010, Nr.-2-94, Nr. 147-7539; 2012, Nr.17-783, Nr. 129-6505; 2018, Nr. 21107).

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18  d. įsakymu  Nr. 1K-443   pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo"  ir išdėstytas nauja redakcija.

VRK 2016-02-04 sprendimu Nr. Sp-12 patvirtino Rekomendacijas dėl politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinio ir jo priedų pateikimo .

 

 

  Politinių partijų pateikti finansinių ataskaitų rinkiniai: