Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Politinių partijų pateikti finansinių ataskaitų rinkiniai2011, 2012, 2013, 20142015, 2016, 2017, 20182019, 2020, 2021, 2022 metai

Pagal  Politinių partijų įstatymo 23 straipsnį, politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, VRK pateikia patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos  finansinių ataskaitų rinkinį,  kurį sudaro:
1) finansinės būklės ataskaita,
2) veiklos rezultatų ataskaita,
3) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

Kartu pateikia:
4) valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą,
5) politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitą,
6) politinės partijos nario mokesčio registracijos žurnalą,
7) auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu politinė partija per kalendorinius metus gavo didesnę kaip 200 VMDU dydžio pajamų sumą.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18  d. įsakymu  Nr. 1K-443 pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo"  ir išdėstytas nauja redakcija.

VRK 2016-02-04 sprendimu Nr. Sp-12 patvirtino Rekomendacijas dėl politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinio ir jo priedų pateikimo .

VRK 2019-12-19 sprendimu Nr. Sp-441 patvirtino Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių ir politinių partijų sąskaitų išrašų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarkos aprašą.

Politinių partijų pateikti finansinių ataskaitų rinkiniai: