Estera MIEŽYTĖ

TEISĖS IR TYRIMŲ SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – teisė. 

4. Specialioji veiklos sritis – tyrimai. 

 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Teisės aktų projektų rengimas, vertinimas, tyrimų vykdymas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su teisės ir tyrimų klausimais susijusią informaciją, prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą, vykdo tyrimus.  

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą. 

8. Rengia ir teikia su teisės ir tyrimų klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės ir tyrimų klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą. 

9. Nagrinėja skundus, prašymus, pranešimus ir kitus dokumentus dėl teisinių ir tyrimo veiklų vykdymo, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą. 

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

11. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo. 

12. Atstovauja įstaigos ir valstybės (jei įstaigai pavesta atstovauti valstybei) interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius procesinius (ieškinius, pareiškimus, skundus, prašymus, atsiliepimus ir kt.) ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių procesinių  (ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų, atsiliepimų ir kt.) ir kitų dokumentų rengimą. 

13. Vertina teisės aktų projektus ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą bei rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą. 

14. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą. 

15. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą. 

16. Kontroliuoja, kaip yra vykdomi Vyriausiosios rinkimų komisijos priimti sprendimai, rengia procesinius dokumentus dėl administracinio teisės nusižengimo.  

17. Dalyvauja rengiant Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos ir strateginius dokumentus, ataskaitas, mokymų ir korupcijos prevencijos programas ir dalyvauja juos įgyvendinant. 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

19.1.1. studijų kryptis – teisė arba; 

19.1.2. studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai arba; 

19.1.3. studijų krypčių grupė – verslo ir viešoji vadyba; 

arba: 

19.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

19.3. darbo patirties sritis – teisė arba viešasis administravimas; 

19.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

20.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4; 

20.2. Organizuotumas – 4; 

20.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4; 

20.4. Analizė ir pagrindimas – 5; 

20.5. Komunikacija – 4. 

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

21.1. informacijos valdymas – 4. 

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

22.1. dokumentų valdymas – 4.