The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rinkimų organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga pagal Skyriaus nuostatus organizuoti ir vykdyti rinkimus (referendumus), rinkimų biuletenių, kitos rinkimuose naudojamos medžiagos užsakymui, parengimui, jų apskaitymui ir paskirstymui rinkimų komisijoms, Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Komisija) aprūpinimui inventoriumi, kanceliarinėmis ir ūkinėmis prekėmis.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – turto valdymas ir priežiūra. Specialioji veiklos sritis – rinkimų (referendumų) organizavimas ir vykdymas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų (referendumų) organizavimą bei vykdymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistema, jų funkcijomis;

4.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų);

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas bei pasiūlymus,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

4.5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.6. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. užtikrina Komisijos materialinį aprūpinimą;

5.2. užtikrina apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijų materialinį (rinkimų biuleteniai, antspaudai, balsavimo vokai ir kt. rinkimų medžiaga) aprūpinimą;

5.3. materialiai atsako už Komisijos turtą,  organizuoja trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaitą;

5.4. atsako už tarnybinio transporto eksploataciją, kuro nurašymą, kelionės lapų pildymą ir apskaitą;

5.5. organizuoja rinkimų (referendumų) biuletenių, kitų rinkimuose (referendumuose) naudojamų dokumentų, antspaudų pavyzdžių ir formų maketavimą, atspausdinimą ir jų pristatymą apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijoms;

5.6. saugo ir įstatymų nustatyta tvarka keičia rinkimų komisijų antspaudus;

5.7. saugo rinkimų dokumentus, nesaugotinus dokumentus paruošia sunaikinimui, organizuoja ir kontroliuoja jų sunaikinimą;

5.8. atsako už kandidatų, išrinktų Seimo narių, Europos Parlamento narių, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų narių pažymėjimų pagaminimą;

5.9. organizuoja Komisijos narių ir Sekretoriato valstybės tarnautojų komandiruotes (viešbučių, bilietų užsakymas);

5.10. organizuoja reprezentacinius Komisijos renginius, svečių priėmimus (transportas, maitinimas, apgyvendinimas ir kt.), rengia jų sąmatas;

5.11. kontroliuoja balsavimo patalpų parengimą rinkimų (referendumo) dienai;

5.12. atsako už Komisijos reprezentacinių prekių naudojimą;

5.13. organizuoja Skyriaus mažos vertės pirkimus, rengia Skyriaus funkcijoms atlikti reikalingų pirkimų technines specifikacijas;

5.14. dalyvauja Komisijos sudarytose darbo grupėse, komisijose;

5.15. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei rengia atsakymus;

5.16. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais teikia/gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą funkcijų atlikimui;

5.17. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;

5.18. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

5.19. vykdo kitus su Komisijos, Skyriaus funkcijomis susijusius pirmininko, Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.