The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vadovui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – rinkimų (referendumų) organizavimas ir vykdymas. 

4. Specialioji veiklos sritis – turto valdymas. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Rinkimų (referendumų) medžiagos, pažymėjimų rengimas, spausdinimas ir rinkimų komisijų aprūpinimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Užtikrina rinkimų komisijų materialinį aprūpinimą; saugo ir įstatymų nustatyta tvarka keičia rinkimų komisijų antspaudus. 

7. Saugo rinkimų dokumentus, nesaugotinus dokumentus paruošia naikinimui, organizuoja ir kontroliuoja jų sunaikinimą. 

8. Organizuoja įstaigos darbuotojų komandiruotes, reprezentacinius renginius, svečių priėmimus (transportas, maitinimas, apgyvendinimas), rengia jų sąmatas. 

9. Kontroliuoja balsavimo patalpų parengimą rinkimų (referendumo) dienai. 

10. Organizuoja skyriaus mažos vertės pirkimus, rengia skyriaus funkcijoms atlikti reikalingų pirkimų technines specifikacijas. 

11. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą. 

12. Koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą. 

13. Rengia su turto valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu susijusių dokumentų rengimą. 

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

15.1.1. studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai arba; 

15.1.2. studijų krypčių grupė – humanitariniai mokslai arba; 

15.1.3. studijų krypčių grupė – ugdymo mokslai; 

arba: 

15.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

15.3. darbo patirties sritis – rinkimų (referendumų) organizavimas; 

15.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

16.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4;

16.2. Organizuotumas – 4; 

16.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4; 

16.4. Analizė ir pagrindimas – 5; 

16.5. Komunikacija – 4. 

17. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

17.1. informacijos valdymas – 4; 

17.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4. 

18. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

18.1. turto valdymas – 4.