The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rinkimų organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti pagal Skyriaus nuostatus rinkimų (referendumų) organizavimo ir vykdymo darbus, užtikrinti personalo veiklą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas, personalo valdymas. Specialioji veiklos sritis – rinkimų (referendumų) organizavimas ir vykdymas. Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Komisija) sprendimų projektų rengimas, priimtų sprendimų įgyvendinimo kontrolė.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities magistro kvalifikacinį laipsnį;

4.2. turėti 3 metų darbo patirtį Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą ir referendumų organizavimo srityje;

4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų (referendumų) organizavimą ir vykdymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Būti susipažinusiam su kitais jo veiklos sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas, teikti pasiūlymus, analitiškai įvertinti bei apibendrinti problemas ir parinkti jų sprendimų būdus;

4.5. žinoti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus veiklą;

4.7. sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu, turėti organizacinių gebėjimų;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.9. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

5.2. priima su Skyriaus veikla susijusius sprendimus, teikia Komisijos pirmininkui pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais;

5.3. rengia Skyriaus nuostatus, Skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;

5.4. užtikrina kokybišką ir savalaikį dokumentų (medžiagos) parengimą Komisijos posėdžiams, atlieka Komisijos sprendimų vykdymo kontrolę;

5.5. organizuoja Komisijos dokumentų valdymą, užtikrina tinkamą dokumentų rengimą, apskaitą ir pavedimų vykdymo kontrolę;

5.6. koordinuoja Komisijos bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių institucijomis, organizuojančiomis rinkimus (referendumus);

5.7. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Komisijos sprendimų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos Seimo, savivaldybių tarybų, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento rinkimų bei referendumų organizavimu;

5.8. rengia bei teikia informaciją apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijų nariams, kitiems rinkimų dalyviams;

5.9. kontroliuoja, kad Komisijos rengiami dokumentai būtų įforminami vadovaujantis dokumentų rengimo taisyklėmis;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia ir organizuoja konkursus laisvoms valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo vietoms užimti;

5.11. teikia valstybės tarnautojų registro tarnybai informaciją apie valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų kaupiami duomenys apie juos;

5.12. atsako už Komisijos valstybės tarnautojų asmens bylų, darbuotojų darbo sutarčių parengimą;

5.13. rengia Komisijos pirmininko įsakymus veiklos, personalo, komandiruočių ir atostogų klausimais, juos registruoja;

5.14. koordinuoja Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos veiklą, organizuoja leidimų dirbti kitą darbą išdavimą;

5.15. pildo Komisijos narių, Sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagal darbo sutartis darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.16. organizuoja Skyriaus parengtos informacijos patalpinimą Komisijos interneto svetainėje;

5.17. rengia dokumentus dėl Komisijos pirmininko, narių, valstybės tarnautojų komandiruočių, kelionių, užsienio delegacijų priėmimo;

5.18. kontroliuoja Komisijos narių, valstybės tarnautojų komandiruočių ataskaitų pateikimą;

5.19. pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas Komisijos nariams;

5.20. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektų rengimą ir šių sutarčių vykdymo kontrolę;

5.21. dalyvauja Komisijos sudarytose darbo grupėse, komisijose; atstovauja Komisiją kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;

5.22. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei rengia atsakymus;

5.23. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais teikia/gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą funkcijų atlikimui;

5.24. atlieka kitas su Komisijos, Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Komisijos pirmininko pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui.