Politinių partijų finansavimo kontrolė

Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniai (nuo 2011 m.)
Politinių partijų pateiktos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir aukotojų sąrašai (iki 2010 m.)

Politinių partijų finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas.

Politinės partijos finansavimo šaltiniai (pagal Įstatymo 7 straipsnį) yra:
  1) politinės partijos nario mokesčiai;
  2) valstybės biudžeto asignavimai;
  3)
valstybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal atskiras Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas programas (iki 2011-12-31);
  4) lėšos, politinės partijos gautos iš leidybos, spaudos ir atributikos platinimo, nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, politinių bei kultūrinių renginių (paskaitų, parodų ir kt.) organizavimo ir kitos veiklos;
  5) 
pagal Įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių ir juridinių asmenų aukos (iki 2011-12-31);
  6) Lietuvos Respublikoje registruotų bankų paskolos politinei partijai;
  
7) palūkanos už banko sąskaitoje esančias lėšas;
  8) 
nuolatinio Lietuvos gyventojo savanoriškai skiriama 1 procento dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis (nuo 2012-01-01).Politinių partijų pajamos

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Gauta pajamų iš viso, mln. Lt

 36,21

 38,31

 19,65

 Pajamų struktūra, procentais

     Nario mokestis

3,48

3,06

5,83

     Fizinių* ir juridinių asmenų aukos

48,12

42,43

27,16

     Valstybės biudžeto dotacija

41,42

52,21

63,15

     Kita veikla

6,98

2,30

3,86

*- kandidatų nuosavos lėšos, paaukotos politinei kampanijai, priskirtos prie fizinių asmenų aukų.

Politinėms partijoms skirti valstybės biudžeto asignavimai.

Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniai (nuo 2011 m.)
Politinių partijų pateiktos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir aukotojų sąrašai (iki 2010 m.)