The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SEKRETORIATO
MOKYMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS
VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Sekretoriato Mokymų ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai nustato Skyriaus veiklos teisinius pagrindus, uždavinius, funkcijas, teises, atsakomybę ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius yra savarankiškas Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus. Skyriaus tikslas – organizuoti, koordinuoti bei vykdyti VRK, apygardų (savivaldybių), referendumo ir apylinkių rinkimų komisijų narių, politinių partijų  atstovų rinkimams, stebėtojų, politinės kampanijos dalyvių, iždininkų, auditorių, viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų, kitų VRK informacinės sistemos naudotojų (toliau – VRK IS) mokymus, kvalifikacijos tobulinimą, ugdyti rinkėjų pasitikėjimą rinkimų tvarka ir jos nešališkumu, šviesti rinkėjus ir pateikti visuomenei objektyvią informaciją apie rinkimus.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, VRK reglamentu ir kitais teisės aktais.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant rinkimų subjektų ir rinkėjų ugdymo politiką;

4.2. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo strategiją;

4.3. užtikrinti rinkimų subjektų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;

4.4. diegti naujas mokymo priemones, ugdymo metodus;

4.5. teikti personalui mokytis ir tobulėti būtiną informaciją ir paslaugas;

4.6. atstovauti VRK Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijose personalo mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir rinkimų viešinimo klausimais;

4.7. užtikrinti  informacijos apie rinkimus ir referendumus sklaidą;

4.8. dalyvauti apibendrinant rinkimų ir referendumų praktiką;

4.9. dalyvauti propaguojant demokratinių rinkimų idėjas visuomenėje;

4.10. formuoti ir vykdyti VRK komunikacijos strategiją;

4.11. užtikrinti teisingos, tikslios ir nešališkos informacijos apie VRK veiklą sklaidą.

5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir vykdo personalo mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą pagal VRK pirmininko patvirtintas programas;

5.2. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir veda mokymus, seminarus ir kitus renginius;

5.3. rengia šių nuostatų 2 punkte nurodytų asmenų kvalifikacijos tobulinimo temines programas, derina jas su VRK ir kitų, tiesiogiai susijusių institucijų, atstovais;

5.4. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius rinkimų organizavimo ir vykdymo klausimais;

5.5. prireikus organizuoja ir vykdo valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, visuomeninių organizacijų, dalyvaujančių rinkimų organizavimo ir vykdymo procese, atstovų mokymą;

5.6. rengia metodinę medžiagą, rinkimų subjektų žinių patikrinimo metodikas, kaupia medžiagą ir vaizdines priemones, vykdo jų apskaitą;

5.7. įgyvendina kokybišką ir šiuolaikiniais metodais pagrįstą rinkimų organizavimo ir vykdymo dalykų mokymą ir mokymąsi;

5.8. rengia mokymų planus ir jų grafikus, komplektuoja grupes, rengia dalomąją medžiagą, vertina efektyvumą;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir tarptautinius projektus;

5.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl rinkimų procesų ir juos reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

5.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijomis, rinkimus organizuojančiomis ir vykdančiomis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;

5.12. prireikus kviečia atitinkamų sričių ekspertus;

5.13. pagal kompetenciją rengia atsakymus ir ataskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių mokslo ir mokymo institucijoms;

5.14. dalyvauja apibendrinant Lietuvos Respublikoje vykstančių rinkimų ir referendumų patirtį;

5.15. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, paklausimus, pasiūlymus ir rengia atsakymus mokymų ir viešinimo klausimais;

5.16. dalyvauja Europos Sąjungos projektų, vykdomų VRK, įgyvendinimo procese;

5.17. sudaro ir tvarko Skyriaus archyvo bylas, numatytas VRK dokumentacijos planuose, ir perduoda į VRK archyvą;

5.18. rengia ir nustatyta tvarka teikia visuomenei bei visuomenės informavimo priemonėms informaciją rinkimų subjektų mokymo ir tobulinimo klausimais;

5.19. dalyvauja VRK veikiančių komisijų ir darbo grupių veikloje;

5.20. vykdo VRK viešuosius ryšius ir dalyvauja įgyvendinant VRK vidinės ir išorinės komunikacijos strategiją;

5.21.  dalyvauja organizuojant ir koordinuojant rinkėjų aktyvumą skatinančias priemones;

5.22. rūpinasi rinkėjų švietimu ir informavimu apie rinkimus;

5.23. ugdo VRK informacinės sistemos naudotojų gebėjimus rinkimų technologijų, rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo procesuose;

5.24.  vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas ir VRK pirmininko pavedimus.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

6. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, rinkimų ir referendumo komisijų duomenis ir dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

6.2. gauti iš kitų VRK struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti, o taip pat disponuoti gauta informacija, planuojant ir organizuojant Skyriaus veiklą;

6.3. gauti iš politinių partijų, kandidatų informaciją,  reikalingą Skyriaus funkcijoms ir užduotims atlikti;

6.4. suderinus su VRK pirmininku, pasitelkti Skyriaus uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti reikiamus Sekretoriato specialistus;

6.5. pagal kompetenciją disponuoti gauta teoriniam ir praktiniam mokymui skirta įranga ir priemonėmis;

6.6. inicijuoti metodinių, informacinių ir kitų leidinių bei priemonių rengimą, spausdinimą ir platinimą;

6.7. kelti kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudami konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

7. Skyriaus darbuotojai privalo:

7.1. vadovautis VRK reglamentu ir Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

7.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

8. Skyriaus struktūrą nustato ir pareigybių sąrašą tvirtina VRK pirmininkas.

9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus VRK pirmininkui.

10. Skyriaus valstybės tarnautojai priimami ir atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindais.

11. Skyriaus darbuotojų kompetenciją ir pareigas nustato jų pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina VRK pirmininkas.

12. Kai nėra Skyriaus vedėjo (dėl ligos, atostogų, ar kitų objektyvių priežasčių), jo funkcijos VRK pirmininko įsakymu gali būti pavedamos vykdyti paskirtam Skyriaus darbuotojui.

13. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, bendradarbiauja su kitais VRK skyriais.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Skyriaus nuostatus keičia VRK pirmininkas.

15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.