The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I  SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                                                             

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga vykdyti atsiskaitymų su tiekėjais ir užsakovais apskaitą, kontroliuoti atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais, banko operacijoms atlikti, pildyti buhalterinės apskaitos dokumentus, parengti reikiamus registrus finansinei atskaitomybei sudaryti, koordinuoti antstolių patvarkymų vykdymą apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijose, ruošti apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų buhalterinės apskaitos dokumentus archyviniam saugojimui.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – buhalterinės apskaitos tvarkymas, specialioji veiklos sritis – atsiskaitymų apskaita, finansinių rodiklių ataskaitų rengimas, finansinės atskaitomybės sudarymas, asignavimų parengimas rinkimų komisijoms, jų kontrolė.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų buhalterinės apskaitos tvarkymo darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį rinkimų ar referendumų organizavimo srityje;

4.4. būti garai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą, Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą, rinkimų, referendumų organizavimą, raštvedybos taisykles, archyvų tvarkymą;

4.5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.7. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, būti susipažinusiam ir mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programa „Profit-w";

4.9. sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo atsiskaitymų su tiekėjais ir užsakovais apskaitą, tvarko Vyriausiosios rinkimų komisijos asignavimų ir išlaidų vykdymo apskaitą, duomenis įtraukia į kompiuterinę programą „Profit-w"- Finansinė apskaita;

5.2. vykdo banko operacijas banke naudojantis internetine klientų aptarnavimo sistema;

5.3. tvarko Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir darbuotojų komandiruočių apskaitą, priima avansines apyskaitas, atlieka reikiamus skaičiavimus, tikrina pridedamų išlaidas pateisinančių dokumentų teisingumą;

5.4. kontroliuoja atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais;

5.5. ruošia apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijoms skirtų asignavimų mokestinius pavedimus ir juos pateikia bankui;

5.6. kontroliuoja, kad pervedamos lėšos apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijoms neviršytų ketvirčiais numatytų asignavimų;

5.7. rengia buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus, reikalingus finansinei atskaitomybei sudaryti;

5.8. dalyvauja rengiant finansinę atskaitomybę, pildo biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą;

5.9. koordinuoja antstolių patvarkymų vykdymą apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijose;

5.10. teikia praktinę ir metodinę pagalbą apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų buhalteriams buhalterinės apskaitos organizavimo bei vedimo klausimais pagal savo darbo kompetenciją;

5.11. aprūpina apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijas blankų pavyzdžiais buhalterinei apskaitai vesti bei finansinei atskaitomybei sudaryti, ruošia apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų buhalterinės apskaitos dokumentus archyviniam saugojimui.

5.12. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei rengia atsakymus;

5.13. dalyvauja sudarytose darbo grupėse, komisijose;

5.14. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus ir atlieka skiriamas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklos funkcijomis;

5.15. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais teikia/gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą tinkamai atlikti pavestas funkcijas;

5.16. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;

5.17. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pirmininko, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

5.18. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.