The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

MOKYMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokymų ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais ir naudojantis informacinėmis technologijomis, mokymų apie Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento rinkimus (toliau – rinkimai) ir referendumus organizavimui ir vykdymui, informacijos apie rinkimus ir referendumus sklaidai ir demokratinių rinkimų propagavimo veiklos užtikrinimui.

 

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, bendroji veiklos sritis – mokymai ir komunikacija, specialioji veiklos sritis – rinkimų subjektų mokymų organizavimas ir vykdymas bei informacijos apie rinkimus ir referendumus sklaida, demokratinių rinkimų propagavimas.

 

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų srities teisės krypties;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų organizavimo srityje;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rinkimų teisės srityje;

4.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

4.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų ir referendumų organizavimą bei vykdymą, politinių partijų veiklą ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti, analizuoti informaciją bei rengti kvalifikuotas išvadas, teikti pasiūlymus, analitiškai įvertinti bei apibendrinti problemas ir parinkti jų sprendimų būdus;

4.6. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir skyriaus darbą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

4.7. išmanyti tarptautinio protokolo reikalavimus;

4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

4.9. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;

4.10. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą, analitiškai vertinti bei apibendrinti teisinę, mokslinę bei kitą literatūrą;

4.11. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu;

4.12. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

4.13. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygiu (B1).

 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1.    planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

5.2.    užtikrina ir yra atsakingas už Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą laiku;

5.3.    teikia VRK pirmininkui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.4.    koordinuoja Skyriaus bendradarbiavimą su kitais VRK skyriais;

5.5.    koordinuoja mokymų programų kūrimą;

5.6.    koordinuoja VRK, apygardų (savivaldybių), referendumo ir apylinkių rinkimų komisijų, stebėtojų, politinės kampanijos dalyvių, iždininkų, auditorių, viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų, rinkėjų ir kitų VRK informacinės sistemos naudotojų mokymus;

5.7.    koordinuoja VRK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei rinkimų subjektų mokymų organizavimą;

5.8.    koordinuoja VRK bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis Skyriaus veiklos klausimais;

5.9.    koordinuoja kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje ir užsienyje organizavimą;

5.10.  koordinuoja su mokymais susijusių projektų ir kitų dvišalių ar daugiašalių projektų, finansuojamų iš tarptautinių institucijų, Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kuriuose VRK dalyvauja, įgyvendinimą;

5.11.  koordinuoja su Skyriaus veikla susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, teikia išvadas dėl kitų Sekretoriato skyrių pateiktų teisės aktų, dokumentų projektų;

5.12.  koordinuoja skyriaus organizuojamiems mokymams ir tarptautiniam bendradarbiavimui skiriamų lėšų planavimą;

5.13.  koordinuoja su skyriaus veikla susijusių viešųjų pirkimų inicijavimą;

5.14.  pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių įstaigomis, institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis skyriaus veiklos klausimais;

5.15.  dalyvauja VRK, Lietuvos Respublikos ir tarptautinių institucijų, organizacijų vykdomose programose, projektuose, organizuojamuose seminaruose, konferencijose bei kituose renginiuose Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.16.  atstovauja Skyriui VRK, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, tarptautinėse institucijose, organizacijose seminarų, konferencijų bei kitų renginių metu;

5.17.  užtikrina savalaikę informacijos apie rinkimus sklaidą;

5.18.  užtikrina Skyriaus veikloje formuojamų bylų perdavimą archyvui;

5.19.  užtikrina kokybės vadybos metodų taikymą savo ir Skyriaus veikloje;

5.20.  vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir VRK pirmininko su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, gautus VRK reglamento nustatyta tvarka, kad būtų pasiekti VRK strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus VRK pirmininkui.